www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, November 8, 2016

သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား( ရွိန္းထက္ )

ယခုလတ္တေလာ အေရွ႕အာရွ၌ပြက္ေလာ႐ုိက္ေနၿပီး လူတိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ ခံေနရ သည့္ သတင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ပတ္ ကစတင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရးအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုသတင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အႀကီးစားလိမ္လည္မႈႀကီးဟု ေခါင္း စဥ္ တပ္ခံေနရေသာ ထိုျပႆနာ သည္ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား အတြက္လက္မခံႏိုင္စရာ သတင္းျဖစ္႐ံုမွ်မက သူတို႔သမၼတမွာ လူယံုေတာ္မ်ား၏ ႀကိဳး ဆြဲရာကေနရသည့္ ႐ုပ္ေသး ႐ုပ္ အျဖစ္ျမင္ေနရသည္က ပို၍ပင္ဆိုးေန ေသးေတာ့သည္။ 

သမၼတ၏သစၥာရွိလူယံုေတာ္ မစၥခြၽဲဆြန္ေဆလ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခဲ့ၿပီး ႐ံုး ထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဖမ္းဝရမ္းမွာ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈႏွင့္ အႀကီးစား လိမ္ လည္မႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ႏုိင္ ငံေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မစၥခြၽဲဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ ခဲ့သည္၊လိမ္လည္ခဲ့သည္ စသည္တို႔ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူတို႔ ပိုမိုေပါက္ကြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ ေဟး ကေတာ့ယခုျဖစ္ေနသည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကိစၥႏွင့္ျပႆနာမ်ားအားလံုးသည္သူ႔အမွားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္၊သူလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္စသည္ျဖင့္ ျပည္ သူမ်ားကို ေတာင္း ပန္ခဲ့ သည္မွာႏွစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ပင္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ၏စကားမ်ားကို ယံုၾကည္သည့္ လူစုက ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိခဲ့သည္။ထို ၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္သည္ ဆိုေသာ္လည္း သမၼတ၏ေတာင္းပန္မႈကို လက္ခံ ႏုိင္ ေလာက္ သည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

သမၼတပါ့ခ္ ဂြမ္ေဟး သည္ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိး သမီးသမၼတတစဥ္စီျဖစၿ္ပီးကမာၻ ၾ့သဇာလြမ္းမုိးမႈ အရွိဆံုး အမ်ဳိး သ မီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦး အပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ယခုေတာ့ ထိုေနရာကို သမၼတပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး လက္လႊတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ ကိုရီး ယားျပည္သူမ်ား ကသူမ၏ စကားမ်ားကိုလည္း အယံုအၾကည္မရွိၾကေတာ့ဘဲေျပာသမွ်ကို လိမ္ညာသည့္ စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ သာျမင္ၾကေတာ့ သည္။ထို႔ေၾကာင့္သူမေတာင္းပန္ေသာ္လည္းလူအမ်ားစုကလက္မခံၾကဘဲသူမႏုတ္ထြက္ေပးေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ တစ္စထက္တစ္စပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး ယခုအင္အားသိန္းခ်ီသည္အထိပင္ ရွိ လာသည္။ သမၼတပါ့ခ္ ဂြမ္ေဟး အေနျဖင့္ အိမ္ျပာေတာ္မွ ထြက္ခြာၿပီးသမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပၾက သည့္ အထဲတြင္သမၼတႏွင့္ သူ႔လူယံု မစၥခြၽဲတို႔ကို လက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ အႀကံတူလိမ္လည္သည့္ပံုသ႐ုပ္ေဖာ္ကာ ခ်ိတ္ဆြဲ ၍ ေလွာင္ ေျပာင္ သေရာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥခြၽဲသည္ သမၼတပါ့ခ္ကို အသံုးခ်ၿပီးသူ႔အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ ခ်ီရွာခဲ့ သည္ဟု ေဝဖန္ ခံထားရၿပီးသမၼတပါ့ခ္ကလည္း သူေျပာမည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိစၥတြင္ မစၥခြၽဲကို ဝင္ေရာက္ျခယ္ လွယ္ခြင့္ေပး ထားသည္ဟု စြပ္စြဲခံေန ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအတိုက္အခံအုပ္စုဘက္က ႏိုင္ငံ၏ အႀကီး ဆံုးျဖစ္ သည့္ သမၼတသည္ ေနာက္ကြယ္ ကလူ ယံုေတြ ရဲ႕ႀကိဳးဆြဲရာ ကရသည့္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မလုပ္သင့္ဟု အယံုအၾကည္မရွိသည့္ ေဝဖန္သံမ်ားကိုျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ပါ့ခ္ ဂြမ္ေဟးႏုတ္ထြက္ေရးကို ပိုမိုဖိအားေပးခဲ့သည္။

သမၼတပါ့ခ္ကေတာ့ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အတိုက္အခံမ်ား ကေတာ့ ေတြ႕ဆံု ရန္ျငင္း ဆန္ထားဆဲျဖစ္သည္။ သူတို႔အစဥ္ တစိုက္ ေတာင္း ဆိုေန သည္ မွာ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ေပးေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သမၼတပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးက ႏုတ္ ထြက္ ေပးရန္အေရးကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနၿပီး လိုအပ္လာပါ က ထိုအလြဲ သံုးစားျပဳ လုပ္ မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္အထိပင္ သူ႔ကိုျပဳလု ပ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုထား သူျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္မွ်ပင္ သမၼတႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါေစ သမၼတရာထူးမွ ပါ့ခ္ဂြမ္ ေဟး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ရာခုိင္ႏႈန္း အားနည္းေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ဆႏၵျပသမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ ကိုေတာ့ အေလးမထား၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ 

ယခု အတုိင္းဆက္သြားပါကသမၼတကလည္း ေတာင္း ပန္သည့္ကိစၥ ကလြဲလွ်င္ မည္သည့္ အရာ မွ် ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ ေျမာက္ မလုပ္ႏိုင္ေသး။ ျပည္သူတို႔ကလည္း သမၼတအေပၚယံုၾကည္မႈလည္း မရွိေတာ့။ သမၼတအျဖစ္မျမင္ဘဲ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္တစ္႐ုပ္ ကဲ့သို႔ျမင္ေနေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ မထြက္မခ်င္း ရပ္တန္႔ သြားရန္ လမ္းစမျမင္ရ ဘဲ ပိုမို ဆိုးရြားလာရန္သာျမင္ေနရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံေရးအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာ မႈျမင့္တက္ လာသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ေနသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအတြင္းပိုင္းက ႐ႈပ္ေထြး ေနသည္။ေျမာက္ဘက္တြင္ေတာ့ စစ္ေရးကိုပိုမို လႈပ္ရွားၿပီး ဒံုးက်ည္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ ပစ္လႊတ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရးကိစၥ မ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ဘက္မွအနည္းငယ္ အားနည္းသြားႏုိင္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ အနည္း ႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည္။

သမၼတပါ့ခ္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိခဲ့ကာ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ လက သမၼတသစ္ျဖစ္ လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဖာ့ဘ္မဂၢဇင္းကေရြးခ်ယ္သည့္ ကမၻာ့ လႊမ္း မိုးမႈၾသဇာအရွိဆံုး  အေယာက္ ၁ဝဝ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတျဖစ္႐ံုသာမက အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ပထ မဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတလည္းျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကို ကမၻာ့ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကံၾကမၼာ ဆိုးႏွစ္ တစ္ ႏွစ္ဟု တင္စားရမည္လား မသိေတာ့ေပ။ ဘရာဇီး၌ ပထမဆံုးအမ်ဳိး သမီး သမၼ တျပဳတ္ က်ခဲ့ရသ ည္။ ဂ်ာမန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂ်လာမာ ကဲလ္ ေဒသႏၲ ရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ မႈႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရကာ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ားက်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ယခု အေရွ႕ အာရွမွၾသ ဇာအလႊမ္းမိုးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးမွာ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳကာ ႏုတ္ထြက္ရရန္ အထိပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ကမၻာ့ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ခံစားေနရသည္။ ထိုအထဲ တြင္ မျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဘဲ က်႐ႈံးခဲ့သူက ဘရာဇီး၏ ပထမဆံုး သမၼတ ဒီမာ႐ူးဆတ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမာ႐ူးဆတ္ သည္လည္း ကမၻာ့ၾသ ဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး စာရင္း တြင္ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ခဲ့ၿပီး သူလည္းအာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈႏွင့္ပင္ တရားစြဲခံ ခဲ့ရ ကာ ပါလီ မန္ ၏ တရားဝင္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔အျဖစ္က သြားတူေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘရာဇီး အတိုင္းသာ လိုက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သမၼတပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းႏွင့္ သမၼတေနရာက ဖယ္ ရွား ေပးရရန္ရွိေနသည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ မတူသည္မွာ သမၼတပါ့ခ္ ဂြမ္ေဟး ကဲ့သို႔ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေသာျပည္ သူမ်ားက ဆႏၵျပမႈမခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ေတာင္ကိုရီးယားအေရးက ပိုမိုျပင္းထန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘရာဇီး သမၼတဒီမ ာ႐ူး ဆတ္ကဲ့သို႔ ထိုခရီးကိုသမၼ တပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးမျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ဘဲက်႐ႈံးမည္လားသုိ႔မဟုတ္ထိုခရီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေအာင္ႏုိင္မည္လား ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page