www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, January 19, 2018

ေရာဟိဏီမွ ဧရာဝတီသို႔


ေဆာင္းပါး (ညီလင္းဦး) ၁၉-၁-၂ဝ၁၈

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္က သကၠတိုင္းႏွင့္ေကာလိယ တိုင္းတို႔ၾကားတြင္ ေရာဟိဏီျမစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သက်လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေကာလိယလူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္း စစ္ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္မက္ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည္အထိ တင္းမာခဲ့ၾကေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ သကၠလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေကာလိယလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးအရင္းအခ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္က ၾသကၠာကအမည္ရွိေသာ မင္းႀကီးသည္ သား၊ သမီး ၁၅ ေယာက္ရွိၿပီးထုိသားသမီးမ်ားကို နယ္ေျမအသစ္တြင္ ထီးသစ္၊ နန္းသစ္တည္ေထာင္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ မင္းႀကီး၏သားေတာ္၊ သမီးေတာ္တို႔သည္ ဟိမဝႏၲာအနီး ကပိလရေသ့ႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္မိရာမွ ရေသ့ႀကီး၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သူ၏ေက်ာင္းေနရာမွာပင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္လိုက္သည္။ ကပိလရေသ့ႀကီးကို အစြဲျပဳ၍ ကပိလဝတ္ၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း ေခၚေဝၚၾကသည္။

ကြၽန္းေတာႀကီးမ်ားကို ရွင္းလင္း၍ တိုင္းျပည္တည္ရေသာေၾကာင့္ သာကီယလူမ်ဳိးဟု လည္းေကာင္း၊ ခမည္းေတာ္ ၾသကၠာကမင္းႀကီးက သူ၏သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ား၏ ျပည္သစ္၊ နန္းသစ္တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုရာမွ စြမ္းရည္ရွိ ေသာလူမ်ဳိး သကၠလူမ်ဳိး၊ သကၠတိုင္းဟု လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

သကၠလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အႀကီးဆံုးမင္းသမီးကို အမိေနရာ၊ အႀကီးအကဲေနရာထား၍ တိုင္းျပည္အသစ္ တည္ေထာင္စဥ္ မင္းသမီးႀကီးသည္ ႏူနာေရာဂါစြဲကပ္လာသျဖင့္ ေတာသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသည္။ ဗာရာဏသီျပည္မွ ရာမမင္းႀကီး သည္လည္း ႏူနာေရာဂါစြဲကပ္သျဖင့္ ၎ေတာထဲတြင္ေရာက္ႏွင့္ ေနသည္။

မင္းႀကီးသည္ ကေလာပင္ သစ္ေခါင္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ကေလာသီး၊ ကေလာဆန္မ်ား ကိုစားရာမွ သူ၏ႏူနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက်ႏြယ္ဝင္ မင္းသမီးႀကီးႏွင့္ ရာမမင္းႀကီးတို႔ေတြ႕ဆံုရာ မင္းႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ မင္းသမီးႀကီးလည္း ႏူနာေရာဂါေပ်ာက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာမွ်၍ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကရာမွ သားေတာ္မ်ား ထြန္းကားလာၿပီး ကြၽန္းေတာမွ မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ကေလာပင္ ေတာႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ တည္ရေသာေၾကာင့္ ေကာလိယတိုင္း၊ ေကာလိယသားတို႔ျဖစ္ လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သကၠလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေကာလိယလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၾသကၠာကမင္းႀကီး၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိ ေရာဟိဏီျမစ္ေရကို မွ်ေဝသံုးစြဲ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎ႏွစ္ မိုးေခါင္ေသာအခ်ိန္ကာလ ျမစ္ေရနည္းပါးရာမွ သက်လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေကာလိယလူမ်ဳိးမ်ား ေရမွ်ေဝ
သံုးစြဲရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အမႈိက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ဆိုသလို ႏွစ္ဖက္လယ္သမားမ်ား၏ ပဋိပကၡမီးသည္ ႀကီးမားလာကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ဝါေတာ္ ၁၅ ဝါရသည့္အခ်ိန္ သကၠတိုင္း နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူ ေနသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ား ပ်က္စီးမည့္အေရးကို သိျမင္၍ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ ဆံုးမေတာ္မူသည္။ သစ္ပင္မ်ားသည္ နီးကပ္၍ခပ္စိပ္စိပ္ ေပါက္ေနပါက ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ေသာ္လည္း မလဲႏိုင္ေၾကာင္း၊
မုဆိုး၏ပိုက္ကြန္၌ မိေနေသာငံုးမ်ားသည္ ပိုက္ကြန္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ အတူတကြစုေပါင္း အားထုတ္မႈမျပဳဘဲ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမရွိပါက ပ်က္စီးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးမရွိေသာေရႏွင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လူတို႔၏အသက္မ်ား၊ ေသြးမ်ားကို လဲလွယ္ၾကမည္လား စသည္ျဖင့္ညီၫြတ္ေရး တရားမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူသျဖင့္ သကၠႏွင့္ေကာလိ ယလူမ်ဳိးမ်ား အျမင္မွန္ရကာ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ သင့္ျမတ္ၾကေလသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ ကလည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္ လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုး ညီၫြတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အခ်င္းခ်င္း အယူဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလာကာ လက္နက္စြဲကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မ်ားျပားလာသေလာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ဖိတ္ေခၚၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိ ေသးသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၁ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘာသာ၊ အယူဝါဒမတူညီမႈထက္ လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဖြဲ႕က ပိုမ်ားသည္ဟု ထင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိးရိွသည္။ သကၠလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေကာလိယလူမ်ဳိး မ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အားလုံးတို႔သည္လည္း ေရွးယခင္ကတည္းက ခ်စ္ခင္စြာေအးအတူ
ပူအမွ်ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုံသေလာက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မွာလည္း မ်ားျပားလာသည္မွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ ျပန္႔က်ဲ
ေနေသာ ထင္းေခ်ာင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်ဳိးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခုိင္မာေသာႀကိဳးျဖင့္ ၎ထင္းေခ်ာင္းမ်ားကို စည္းေႏွာင္ထားလိုက္လွ်င္ အလြယ္တကူခ်ဳိး၍ မရႏုိင္ပါ။

ထို႔အတူအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ခိုင္မာသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမရိွလွ်င္ ပဋိပကၡမ်ားအလြယ္တကူ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္းေခ်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ျပန္႔က်ဲေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားကိုလည္း NCA တည္းဟူေသာ ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလိုက္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ထင္းေခ်ာင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်ည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထင္းေခ်ာင္းမ်ား ေျဖာင့္ေနမွေကာင္းသည္။

ေကြးေကာက္ေနပါက တစုတစည္းတည္း စနစ္တက်စုစည္းထားဖုိ႔ ခက္ခဲႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတူ ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသူမ်ားသည္လည္း မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိေဒသမွသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာယာဖို႔ရန္ အတြက္ အမွန္တကယ္ ငိမ္းခ်မ္းလိုေသာ ေျဖာင့္မွန္သည့္ စိတ္ဆႏၵရိွရန္လိုအပ္သည္။ ဆႏၵာဓိပတိဆုိသည့္အတုိင္း ဆႏၵသာ အမွန္တကယ္ရိွလွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရာမရိွဟု ထင္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာဟု တင္စားေခၚေဝၚေသာ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလယ္တြင္တည္ရိွၿပီး ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေမခႏွင့္မလိခ ေပါင္းဆုံသည့္ ေနရာတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မုတၱမပင္လယ္၊ ကပၸလီပင္လယ္တုိ႔တြင္ အဆုံးသတ္ စီးဝင္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္းသို႔ ခ်င္းတြင္း၊ ေရႊလီ၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ (ဒု႒ဝတီျမစ္)စေသာ အဓိကျမစ္လက္တက္ ႀကီးငါးခုအျပင္ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ား လည္းမ်ားစြာ စီးဝင္ေနသည္။ ထုိသို႔ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားမွ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားသည္ ျမစ္အတြင္းတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား မေနဘဲဧရာဝတီ ျမစ္ေရအျဖစ္ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္ေရာင္တည္းသာ စီးဆင္းေနၾကေတာ့သည္။

ထုိသို႔တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း တည္ရိွေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ ေရေန၊ကုန္းေနသတၱဝါတုိ႔အတြက္ မွီခိုအားထားရာ ႀကီးျဖစ္သလို ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔အတြက္
အလြန္အေရးပါလွသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဟု သီးျခားတည္ရိွေနျခင္းထက္ အဆိုပါျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားစြာတို႔မွ ေရမ်ားစီးဆင္းစုေပါင္းရာမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ အားထားရာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးႏွင့္ အလားတူစြာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးသည္လည္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းကို အစြဲျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္မဟုတ္ေပ။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္း
အစဥ္အလာမ်ား စုံလင္မ်ားျပားလွေသာ ၁၃၅ မ်ဳိးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အတူတကြ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကရာမွ ျပည္ေထာင္စုတည္း ဟူေသာ ႏုိင္ငံႀကီးေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုလိုက္လွ်င္မည္မွ်
ပင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒကြဲျပားျခားနားေနပါေစ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ျဖစ္ေနၾကရမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပား
မႈမ်ားကိုေပါင္းစည္းႏိုင္မွသာ ျပည့္ဝေသာ အင္အားကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရး၊စီးပြားေရးမွ လူဦးေရအထိအဆမတန္ သာလြန္မ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ထိစပ္ေနသျဖင့္ အစစအရာရာအလြန္ သတိထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ ပဆုပ္ပနီတို႔သည္ အေကာင္ေသးငယ္ ေသာ္လည္း ညီၫြတ္သည္။ မိမိတို႔အသိုက္အအံုကိုလာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္လွ်င္ ညီၫြတ္စြာအံုလိုက္၊ က်င္းလိုက္ ေႏွာင့္ယွက္သူကို လိုက္၍တုပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရြယ္ပင္ေသး ငယ္ေသာ္လည္း စည္းလံုးညီၫြတ္ ၾကေသာ ပဆုပ္ပနီတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ဝန္ေလးၾက၊ ေၾကာက္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္လည္း ပဆုပ္ပနီတို႔ကဲ့သို႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေနမွ အျခားမည္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကမဆို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ လက္တြန္႔ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၾကည့္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ သေဘာသဘာဝအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနသည္ကို လက္ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး တို႔သည္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ျဖစ္ေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္အက်ည္းတန္သည္။ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏြံထဲ၌နစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏လွည္းဘီးႀကီးကို ၿပိဳင္တူတြန္းၾကပါမွ ပဋိပကၡႏြံမွ အလြယ္တကူလြန္ေျမာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သက္ရွိျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးတို႔သည္ သက္မဲ့ျဖစ္ေသာဧရာဝတီျမစ္ ကိုပင္စံထား၍ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုး ညီၫြတ္ၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၁၃)

#Themyawadydaily

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မ်က္စိအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွဟုဆိုရန္ကုန္ ၁၉-၁-၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပး သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာျပ၍ သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆး႐ုံၾကီးတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ မ်က္စိေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား လာေရာက္ျပသမႈမ်ား ျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ တန္းစီေစာင့္ရမႈ ၾကာျမင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပသသည့္ လူဦးေရမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

"ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးကလဲ ခြဲစိတ္ခန္းႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနေတြ ပါဝင္တ့ဲ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းအင္အားတုိးျမႇင့္ ခန္႔ထားေပးဖုိ႔ တင္ျပထားေပမယ့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္လုိ႔ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ အခန္းေတြကိုလဲ အျမန္ဆုံးလုပ္ေပးပါမယ္။ ဒါေပမ့ဲလဲ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဗဟိုကအဖြဲ႕၊တုိင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႕တို႔နဲ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘတ္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ေဒါပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဝင္းေအာင္ (ခ) ဦးၿပဳံးခ်ဳိ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်လူနာအနည္းဆုံး ၂၄၇ဦးမွ အမ်ားဆုံး ၃၈၃ဦးထိ လာေရာက္ျပသမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ေန႔စဥ္ ျပသေနသည့္ ျပပလူနာမ်ား ျပားလြန္းသျဖင့္ ေနရာမဆံ့ျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

မင္းဘူးၿမိဳ႕အဝင္ ဆားပြတ္ေခ်ာင္းတံတားေအာက္ ကိုင္းေတာအတြင္းမွ ခုိးဝင္ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးမင္းဘူး ၁၉-၁-၂ဝ၁၈

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕အဝင္ ဆားပြတ္ေခ်ာင္း တံတားေအာက္ ကုိင္းေတာအတြင္း ခုိးဝင္ဘဂၤါလီ ၁၂ ဦးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းတစ္ဦးတုိ႔ကို ေဒသခံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တမာတန္းရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးလြင္က ဆားပြတ္ေခ်ာင္း အတြင္းရိွ ကုိင္းေတာထဲတြင္ လူမ်ဳိးျခား ဘဂၤါလီမ်ား ပုန္းေအာင္းေနေၾကာင္း တမာတန္းရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴးကို သတင္းေပးသျဖင့္ ယေန႔နံနက္၇နာရီခန္႔က ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးျမင့္ေဇာ္က ေျပာျပသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ ခုိးဝင္ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ေကာ္ေမာ္လာေမာက္၊ စီးဒိတ္၊ေဂ်ာ္လာမ္း၊အဗၺဒူလာ၊႐ူဟူလာမိန္၊ မြန္လား၊အိမ္းဆာ႐ုိရ္ေဟာက္၊ ဟူဆာန္အာေမာက္၊ဂ်ာစဲဘား၊ မိုဟာမက္ဂ်ာကရ္၊ေနဇာမ္း၊ အႏုရ္ေဘာ္ေခ်ာရ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူယာဥ္ေမာင္း မာရဆာနာမြတ္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေနသူတုိ႔ကို မင္းဘူးၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ဆားပြတ္ေခ်ာင္းတံတားအနီးတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္ ည၆နာရီက ယာဥ္ေမာင္းမာရဆာနာမြတ္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ EE/----- ခဲေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေဇာ္လင္းႏုိင္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာေသာ 9M/ ----အျဖဴေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္တုိက္မိၾကရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚပါ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ဆားပြတ္ေခ်ာင္းအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ ပုန္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

"တမာတန္းရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴးဦးပ်ဳိခ်စ္က ဒီေန႔နံနက္ ၆နာရီေလာက္က ဆားပြတ္ေခ်ာင္းအနီး ႏြားေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေဇာ္ဦး ေနအိမ္ဝုိင္းအတြင္း ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္က ေသာက္ေရ၊အစားအစာေတြ ေတာင္းေနတာကုိ ေတြ႕ျမင္လို႔ အဲဒီဘဂၤါလီ ျပန္ထြက္သြားရာကို ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ရာက ကိုင္းေတာအတြင္း ပုန္းေအာင္းေနတဲ့ ခုိးဝင္ဘဂၤါလီေတြကို ေတြ႕လ႔ို ကြၽန္ေတာ္ထံ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ အေယာက္ ၅ဝေလာက္ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္"ဟု မင္းဘူးၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးလြင္က ေျပာျပ၍ သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပဲြ က်င္းပမည္မႏၱေလး ၁၉-၁-၂ဝ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာ-ထုိင္းခ်စ္ၾကည္ေရး ျမန္မာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဓမၼကာယ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ ေလဆိပ္ကြင္းေဟာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သံဃာအပါး၂ဝဝဝဝ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲတြင္ တစ္ပါးလွ်င္ နဝကမၼဝတၳဳေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းႏွင့္အတူ အ႐ုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႔ဆြမ္းမ်ား၊ လွဴဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနား က်င္းပေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုးလင္း (မဟာမုနိဘုရားႀကီး ေဂါပကဥက႒ၠ ) ကေျပာျပ၍ သိရသည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအလွဴရွင္မ်ားက ေငြက်ပ္သိန္း၄ဝဝဝႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလွဴရွင္မ်ားက သိန္း၄ဝဝဝ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္း ေငြက်ပ္သိန္း ၈ဝဝဝႏွင့္အတူ အျခားအလွဴရွင္မ်ားက လွဴဖြယ္ဝတၳဳ ပစၥည္းအစုစုတို႔ကို ေလာင္းလွဴ သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"တစ္ပါးကို အလွဴခံထားတာ ကေတာ့ ေငြက်ပ္၂ဝဝဝဝႏႈန္းနဲ႔ပါ။ ထိုင္းဘက္ကလဲတစ္ပါးကို ေငြက်ပ္၂ဝဝဝဝႏႈန္းဆိုေတာ့ သံဃာတစ္ပါးကုိ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ႏႈန္းလွဴဒါန္း ျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေလာင္းလွဴမယ့္ပမာဏ ကေတာ့ တစ္ပါးကို နဝကမၼဝတၳဳ ေငြက်ပ္၂ဝဝဝဝႏႈန္းလွဴဒါန္းသြားမွာပါ။ က်န္တဲ့ေငြကုိေတာ့ ဆြမ္းကပ္မယ္။ ေန႔ဆြမ္းကို ဘူးနဲ႔ထည့္ၿပီး သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝ ေလာင္းလွဴပြဲတံဆိပ္ပါတဲ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ေလးထဲမွာ ထည့္ၿပီး တစ္ပါးခ်င္း ကပ္လွဴသြားမွာပါ။ က်န္တဲ့ေငြကေတာ့ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္စရိတ္ေတြ၊ ေလယာဥ္ကြင္း ရွင္းလင္းရတဲ့စရိတ္ေတြ စတဲ့အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ေတြမွာ သံုးစြဲသြားမွာပါ။ သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံက သံဃာေတာ္ အပါး ၆ဝ ပါဝင္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပ၍ သိရသည္။

#Yadanarpondaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page