www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, December 8, 2015

ေအာင္ျမင္မႈဆီ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းျဖင့္ အစခ်ီ


ေအာင္ျမင္မႈဆီ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းျဖင့္ အစခ်ီ

သရက္တန္းစုိးေရႊ (စိတ္ပညာ)

လူသားတိုင္း ေအာင္ျမင္လိုၾက ေပသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုေသာအရာသည္ အေျပာ လြယ္သေလာက္ ေပးဆပ္ ရင္းႏွီးမႈမွာ မ်ားစြာ ခက္ခဲၾကေပသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုေသာ ေအာင္ပန္းသည္ လက္ေတြ႕ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖင့္သာ ဆြတ္ခ်ဴႏိုင္ ေပသည္။ သို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဟူသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈ တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လက္ေတြ႕ ဆိုေသာအရာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၾကရ ေပမည္။ သို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္လိုသူ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆီသို႔ ဦးတည္ထား ၾကရေပမည္။

ဝရွိပါမွ ဝိျဖစ္သည့္ သဘာဝ ထဲတြင္ လူသားတို႔ အခ်ဳိးက် ညီမွ်စြာ ရထားေသာအရာမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ခႏၶာကိုယ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဘဝ တစ္ခႏၶာ အတြက္ ရရွိလာသမွ် ခႏၶာကိုယ္အား အရင္းထား၍ ဘဝတိုးတက္ ေရးကို ျပဳက်င့္ေပးၾက ရေပမည္။ ဟယ္လင္ကဲလား ၏ စကားအရ ဆိုရပါမူ ဘဝဟူသည္ ေတြ႕ႀကံဳ ရင္ဆိုင္ၿပီး သိမွတ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူရမည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ခန္းစာ မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လြယ္လြယ္ေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ေနတတ္ ေပ သည္။ ထိုစကားမွာ လက္သင့္ခံျခင္း ဆိုေသာ စကားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစကား ၏ ေရွ႕တြင္ ေအာင္ျမင္လိုသူ မွန္သမွ် စကားစု တစ္စုျဖင့္ တြဲဆက္အသံုးျပဳ ၾကရေပမည္။ ထိုစကားမွာ ေလာကဓံ တရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ ေလာကဓံတရားကို လက္သင့္ခံ တတ္ရေပမည္။ ေလာကဓံ တရားကို လက္သင့္ခံျခင္း ႏွင့္အတူ ေတြ႕ႀကံဳလာေသာ ေလာကဓံကို အလိုက္သင့္ ရင္ဆိုင္ ႐ုန္းကန္ရဲၾက ေပလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ ဘဝ သည္ ေနတတ္ လွ်င္ ေက်နပ္ စရာပင္ ျဖစ္ေနေပ ေတာ့သည္။

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး သူမွာ မိမိကိုယ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ တန္ဖိုးထားတတ္ ၾကရေပမည္။ ထို႔အတူပင္ မိမိ ေလးစားအပ္ေသာ မိမိအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ျပၾက ရေပမည္။ အယ္လီနာ႐ုစဗဲ့ ၏ စကားအရမူ သင့္သေဘာ တူညီခ်က္မပါဘဲ ဘယ္သူမွ် သင့္အား သိမ္ငယ္စိတ္ ဝင္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါေပ။ လူသည္ေန႔စဥ္ အသက္ရွဴသည့္ နည္းအတိုင္း မိမိကိုယ္ကို အၿမဲေလးစားဖို႔ လိုအပ္လွ ပါေပသည္။ မည္သည့္ ကိစၥမဆို အေလးထားမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ လိုအပ္လွ ပါေပသည္။ အေလးထားမႈ အားလံုးအနက္ ပထမဦးဆံုး အေလးထား ရမည့္အရာမွာ မိမိ၏ က်န္းမာေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ က်န္းမာေရး အတြက္အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ တို႔ကို ဂ႐ုျပဳၾက ရေပမည္။ စိတ္၏ သဘာဝတြင္ စိတ္ပ်က္ ေလလြင့္သည္ႏွင့္ အမွ် မေကာင္းမႈ ျပဳေရးကို အားသာ ေပးေလ့ ရွိေပသည္။ ေခတ္ကာလ၏ ေစ်းကြက္အရ အရက္၊

ေဆးလိပ္မွအစ ကံစမ္းမဲ လွလွမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုးေနေလ့ ရွိေပသည္။ သို႔အတြက္ အခက္အခဲတစ္ခု ႀကံဳတိုင္း ေကာင္းမႈ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ကို ျပဳလုပ္သင့္လွ ပါေပသည္။ ဘာေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မညစ္ဖို႔ လိုအပ္လွ ပါေပသည္။ ဘာေတြပဲ ပ်က္ပ်က္ စိတ္မပ်က္ဖို႔ လိုပါေပသည္။ အေျပာလြယ္၍ အလုပ္ခက္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အတြက္ ေပးဆပ္ႀကိဳးစား ႐ိုးသား႐ံုမွ တစ္ပါး တျခားမရွိ ႏိုင္ပါေတာ့ေခ်။

ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ မခိုင္မာသမွ် ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ လူဆိုသည္မွာ အေကာင္းေျပာ သလို အေကာင္းလုပ္ဖို႔ တာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ ေနတတ္ေပသည္။ ''အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ'' ဆိုေသာ စကားအတုိင္း ဆိုရပါမူ စိတ္ညစ္ ေပ်ာက္ေဆးမွာ အလုပ္ျဖစ္သလို၊ အလုပ္သည္လည္း စိတ္ညစ္မႈကို ေပ်ာက္ေစတတ္ၿမဲ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ျမင္ရမည္ ဟု ယံုၾကည္လိုက္ပါ။ ယံုၾကည္မႈ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ယူ ရသည့္ အရာသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ကံေကာင္းခ်င္ သမွ် အလုပ္ေကာင္း လုပ္႐ံုမွတစ္ပါး တျခားမရွိ ပါေခ်။ သိရမည့္၊ အသိေဆာင္ရမည့္ သေဘာထားကို ေျပာဆိုသမွ် တစ္ခုမွ်သာလွ်င္ ရွိေပသည္။ ထိုအရာမွာ လက္ရွိ အေျခအေန တိုင္းကို ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ သံုးသပ္ ၾကည့္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိန္ေတြက အကုန္ျမန္ လိုက္တာလို႔ မညည္းလိုက္ ပါႏွင့္။ အခ်ိန္က ပံုမွန္ သြားေနဆဲမွာ ကိုယ္ဟာ ေႏွးသြား၍ ေနာက္က်ျခင္းကို ဝန္ခံရာ ေရာက္သြား တတ္ေပသည္။ အမွန္ကို ျမင္သင့္လွ ပါေခ်ၿပီ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိျခင္းဟာ တိုးတက္မႈ၏ လမ္းစသာ လွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ အသံုးကို သိကာ အျဖဳန္းမရွိေရး က်င့္ေဆာင္ေပး ၾကရေပမည္။ အတၱဝါဒကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ဆင္ေျခမ်ားျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္မည့္ အစား အမွန္တရားကို လက္ခံရဲဖို႔ လိုအပ္လွ ေပသည္။

လူ႔ဘဝသည္ ရခဲသည္ဟု ဆိုထားခဲ့ေပသည္။ ရခဲေသာ လူ႔ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသင့္လွ ပါေပသည္။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရေသာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေရရွည္မတည္ ဆိုေသာ စကားအရ ေလးေလး နက္နက္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္ျခင္း စစ္စစ္ကို ရယူသင့္လွ ပါေပသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတိုင္ ဆိုသည္မွာ မလုပ္သူေတြ အတြက္ ေဝးေနသည့္ တိုင္ေအာင္ လုပ္ေနသူ အတြက္ နီးနီးကေလး ျဖစ္ေနတတ္ၿမဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူၾကပါစို႔၊ မိမိစိတ္ကို ကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္း ၾကပါစို႔၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို ၿမဲၿမဲခိုင္ခိုင္ ထားၾကပါစို႔၊ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ၾက ပါစို႔။ ေလာကဘဝ ႏွင့္တကြ ႏွလံုးသားေလး လွေနဖို႔ ယခုပင္စိတ္ထားကေလးကို အလွဆင္ၾကပါစို႔ ဟုပင္ တိုက္တြန္း လိုက္ခ်င္ ပါေပသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၀)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page