www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, June 20, 2017

ေခတ္မီေသာႏုိင္ငံတစ္ခု၊ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားလုိအပ္


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား
 ၾသဝါဒစကားေျပာၾကားစဥ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ပညာေတာ္သင္အရာရိွမ်ား အတြက္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးအပ္စဥ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ပညာေတာ္သင္အရာရိွမ်ား အတြက္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးအပ္စဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀-၆-၂၀၁၇

အသိပညာအတတ္ပညာဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔၏စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အေပၚတြင္မူတည္၍ ကြာျခားသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီေသာႏုိင္ငံတစ္ခု၊ တပ္မေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အသိပညာအတတ္ပညာ မ်ားလုိအပ္သျဖင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္သင္ၾကားေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာ သင္ ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ Moscow Power Engineering Institute (MPEI) တကၠသုိလ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၾသ၀ါဒ စကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သည္။

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးထြဋ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါ၍ ဇြန္ ၁၈ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ Moscow Power Engineering Institute (MPEI) တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရာတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၾသ၀ါဒစကားေျပာၾကားရာတြင္ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ ယခုသင္ယူလ်က္ရွိေသာ ပညာရပ္မ်ားတြင္ သိပၸံပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ စသည္မ်ားပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူရန္လိုေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္မ်ား သည္ ေလ့လာမႈကိုအဓိကထားၿပီး မိမိတို႔ဘာသာရပ္အလုိက္ နက္နက္နည္းနည္း ေလ့လာေတြးေခၚရန္ လမ္းဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔သင္ယူရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာရန္လုိအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ၄င္းပညာမ်ား အားျပန္လည္ အသုံးခ်ရန္အတြက္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားမႈသည္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သား မ်ား၏ပညာေရးအား အထူးအေလးေပး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးစြာရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကို Standard Army ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားတိုင္း စြမ္းရည္သံုးရပ္ ထက္ျမက္ေနရန္လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အဆင့္လိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား တတ္ကြၽမ္းနားလည္မႈ ရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ား သင္ယူေနေသာ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ၀ိဇၨာသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ကိုလည္း ပစ္ပယ္ ထား၍မရေၾကာင္း၊၀ိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဦးေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရာ၌ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း၊စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလွ်င္ သမိုင္းႏွင့္ပထ၀ီကို နားလည္သိရွိထားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္သမိုင္းပညာ၊ စစ္ဘက္ ပထ၀ီပညာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသြားရန္ လိုေၾကာင္းျဖည့္စြက္ မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္မ်ားကုိ စြမ္းပကားရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ Standard Army တည္ေဆာက္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔က႑အလုိက္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾက၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစား သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္၊ေငြ၊လုပ္အားမ်ားေပး၍ သင္ယူေနရသျဖင့္ အက်ိဳးရွိေအာင္သင္ယူရန္၊ အၿမဲတမ္း ႀကိဳးစားသြားၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊မိမိကုိယ္ကုိ အလုိမလုိက္သကဲ့သုိ႔ လက္ေအာက္သုိ႔လည္း အလုိမလုိက္ဘဲထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္က်န္းမာေရး ဂ႐ုစုိက္ၿပီးေနထုိင္ စားေသာက္မႈစနစ္ မွန္ကန္ေစေရးတို႔အား မွာၾကားသည္။

၎ေနာက္လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖည္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ က႑ေပါင္းစုံမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားလည္း ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား စာနာေထာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔အေပၚ သံသယျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သာ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒ ၆ ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပညာေတာ္သင္ အရာရွိမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးအပ္ၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page