www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, January 10, 2017

လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ရွဴျခင္း ျပႆနာ( ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိးထြန္း ၊ ဥပေဒေဆး )

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါဝင္ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားၿပီး ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး တိုးတက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳစု၊ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးရန္လိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ အေျခအေန မ်ားတြင္ လူအခ်ဳိ႕၏ ဘဝေနထိုင္မႈ ပုံစံမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ လူ႔စြမ္းအား ယုတ္ေလ်ာ့ ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ၄င္းအခ်က္ မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ေကာ္ရွဴျခင္း အေလ့အထ မွာလည္း လူငယ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရိွသည္။

ေကာ္ရွဴျခင္း အေလ့အထကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားက စတင္အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တစ္စႏွင့္တစ္စ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ 

ေကာ္ရွဴရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားမွာ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္မ်ား၊ အယ္လ္ကိုင္း၊ ႏိုက္ထ႐ို တို႔ျဖစ္ၿပီး ေတာ္လင္းႏွင့္ ဇိုင္းလင္း ဟု ေခၚေသာ ဟိုက္ဒ႐ို ကာဗြန္ မ်ားမွာ အဓိက ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အျခားေရာစပ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အီသာႏွင့္ ကီတုန္း စသည္တို႔ကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ ေကာ္ရွဴျခင္း အေလ့အထ သည္ လူငယ္မ်ား အၾကား အဓိကျပႆနာ ျဖစ္လာရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ရိွသုေတသီမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ– ၄င္းပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းမျမင့္မားျခင္း၊ တရားမဝင္ တားျမစ္ထား သည့္ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ျခင္း၊ အိမ္၊ ႐ုံး၊ ေစ်းမ်ား၊ ကုန္မာဆိုင္ မ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ရရိွႏိုင္ျခင္း၊ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈျမန္ျခင္း၊ အသုံးျပဳရ လြယ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာ္ရွဴျခင္း အေလ့အထကို မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား၊ လမ္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ကုန္တတ္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးမ်ားအၾကား အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္။

ေကာ္ရွဴျခင္းေၾကာင့္ လူ၏ဦးေႏွာက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ သတင္းပို႔ျခင္း စနစ္မ်ားကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။ ငိုက္ျမည္းျခင္း၊ မိွန္းျခင္းႏွင့္ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ ျပင္းထန္လာပါက အသက္ အႏၲရာယ္ ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေကာ္ရွဴ ျခင္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက်္ားေလး မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရၿပီး လူမႈစီးပြားေရး နိမ့္က်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္ဟု သိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသည့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာ သုံးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေကာ္ရွဴျခင္းကို အသုံးျပဳရာတြင္ အဝတ္ေပၚသို႔ ျဖန္႔၍ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းတို႔ျဖင့္ ကပ္ရွဴျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ထဲသို႔ထည့္၍ ရွဴျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ သုေတသန စာေစာင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ ပါက ေကာ္ရွဴျခင္းကို အဓိကအားျဖင့္ မိသားစု စီးပြားေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊ မိဘႏွစ္ဦးစလုံး မဆုံၾကသူမ်ား ၾကားတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္။

ေကာ္ရွဴျခင္းေၾကာင့္ ရရိွႏိုင္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားမွာ အရက္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ေၾကာင့္ ခံစားရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပုံသဏၭာန္ တူသည္။ လူ၏ဦးေႏွာက္ ပင္မအာ႐ုံေၾကာ မ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး အခ်ိန္ၾကာ လာသည္ ႏွင့္အမွ် စိတ္က်ေရာဂါမ်ား ခံစား လာႏိုင္သည္။ အျခား ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားမွာ စိတ္ပ်႕ံလြင့္ၿပီး မိွန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ေနရာ အႏွံ႔နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အျမင္အာ႐ုံ ေဝဝါးႏိုင္ျခင္း၊ နားအူနားထိုင္း ေစႏိုင္ျခင္း၊ စကားမ်ား ေျပာရာတြင္ မပီမသ ျဖစ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ဟန္ခ်က္မထိန္း ႏိုင္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း၊ ေလျပြန္ ႐ုတ္တရက္ က်ဥ္းေစႏိုင္ျခင္း၊ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ စိတ္ဂနာ မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္ၾကြေရာဂါမ်ား ခံစားရႏိုင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အစားအစာမ်ား မစားေတာ့သည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

သုေတသန အခ်ဳိ႕၏ ရလဒ္ကို သုံးသပ္ၾကည့္ ရာတြင္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္အထက္ လူငယ္အမ်ားစုတြင္ ေကာ္ရွဴၿပီးေနာက္ စိတ္ေမ်ာလြင့္ျခင္း လကၡဏာကို အဓိကရယူ လိုျခင္း၊ အစားမစား ခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသည့္ အခ်ိန္ကာလ ေပၚမူတည္၍ မၾကာခဏ အတက္ေရာဂါ ခံစားရျခင္း အျပင္ အသက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း အထိ ခံစားရႏိုင္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ ေကာ္ရွဴသည့္ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးလာျခင္း၊ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ကင္းကြာျခင္း၊ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း အျပင္ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္း အထိပါ ဆိုးရြား လာၾကသည္။

လူငယ္မ်ားၾကား ေကာ္ရွဴျခင္းကို သိရိွႏိုင္ရန္ အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေသြးမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆီးမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိရိွႏိုင္သည္။ ေကာ္ရွဴျခင္းကို ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္မ်ားအရ အေလ့အထ မဆြဲခင္ အခ်ိန္ ကတည္းက ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ျခင္း သည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ေကာ္ရွဴျခင္းကို မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ မသုံးစြဲေအာင္ ျပဳလုပ္၍ လြယ္ကူသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာ္ရွဴျခင္းမွာ မည္ကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိသည္ ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္း၊ လူမႈဘဝတြင္ အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ေခၚယူ ေတြ႕ဆုံ စည္း႐ုံးျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ရရွိေအာင္ စီမံ၍ ေကာ္ရွဴျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ျခင္း တို႔သည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားမွာ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ႏွလုံးၾကြက္သား အားနည္းျခင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္း ကလာပ္စည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည္။ ၄င္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆး႐ုံသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပသၿပီး ထိေရာက္ေသာ ေရာဂါကုသနည္း မ်ားကို ခံယူသင့္ေပသည္။ အဓိက ေရွာင္ရွားရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ေရာဂါကုသရာ၌ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ်ား (Benzodiazepines) ကိုလုံးဝအသုံးမျပဳရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္အရ ေကာ္ရွဴျခင္း ေၾကာင့္ ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာဆိုင္ရာ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
  •  ေကာ္ရွဴျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးၾကြက္သား မ်ားကို ကတ္တေကာ ေအမင္းစ္ ၏ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈျဖင့္ ႏွလုံးတဆတ္ဆတ္ ခုန္ေစႏိုင္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးရပ္တန္႔ ေသဆုံးႏိုင္သည္။
  •  ေကာ္ရွဴေနစဥ္ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး အာ႐ုံေၾကာ သတင္းပို႔မႈ စနစ္မ်ားလည္း ေႏွးေကြးေနသျဖင့္ အန္ဖတ္မ်ား အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း အတြင္း တစ္ဆို႔ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးႏိုင္သည္။
  •  ေကာ္ရွဴျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးပါးေရာင္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္မ်ား ပုံမွန္လူေကာင္း တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ခ်ဳိ႕ယြင္း လာျခင္းႏွင့္ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာျခင္းစသည့္ ေရာဂါ အစုအေပါင္းႀကီး အျဖစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕လာရႏိုင္သည္။
  •  အခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္မ်ားတြင္ ေသြးေရာဂါ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေသာ ေသြးအားနည္းျခင္း ႏွင့္ အျခားကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာ္ရွဴျခင္း အေလ့အထကို မ်ားစြာ ေတြ႕ရေသာ လူငယ္အရြယ္ ကေလးမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ အေနျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္ ေနမည့္အစား အျခား လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကဲ့သို႔ လက္ရွိ အေျခအေနမွ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး နည္းေကာင္းလမ္းမွန္မ်ား ၫႊန္ၾကားျပသ ႏိုင္ရန္ စီမံသင့္ေပသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ၄င္း ေကာ္ရွဴရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကို လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ တရားဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္၍ ထိန္းသိမ္း သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳ ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူစြမ္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေကာ္ရွဴျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ားကို လက္ေတြ႕ ထိေရာက္စြာ ပညာေပး ကာကြယ္ တားဆီးရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ အပ္ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page