www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, January 13, 2017

ေလဆိပ္သစ္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ပဲခူး ၊ ၁၃-၁-၂၀၁၇

လာမည့္ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈအရ ေလေၾကာင္း ခရီးသည္ ၁၁ သန္းခန္႔ တုိးတက္မ်ားျပား လာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ခ်င္း ဆံုရပ္၌ တည္ရွိေသာ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ စီမံကိန္း၏ ခန႔္မွန္း ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရက Public Factilites တည္ေဆာက္ေရး ခန္႔မွန္းကုန္က် စရိတ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကို အေျခခံသည့္ ODA ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၉ဝ အား ေခ်းယူေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ Consortium မွ ေခ်းေငြ၏ အတုိးႏွင့္ အရင္းအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း တစ္ေၾကာင္းတည္း သာရွိၿပီး ေျမေနရာ အေနအထား အက်ယ္အဝင္းအရ ေျပးလမ္းအသစ္ ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ ရပ္နားရန္ ေနရာ အလံုအေလာက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေျခ မရွိျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူေနထူထပ္ လာေသာေၾကာင့္ ၂၄ နာရီ ေအာ္ပေရးရွင္း အတြက္ ဆူညံသံမ်ားရွိျခင္း၊ အဆင္းမွာ ေျမာက္ဘက္ တစ္ဖက္တည္းကသာ ဆင္းသက္ရျခင္း၊ အတက္မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ဘက္သို႔ တက္၍ လက္ယာဘက္သို႔ ေကြ႕ရျခင္ စသည့္  အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တုိးတက္မ်ားျပား လာမည့္ ေလယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ေလယာဥ္ မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (International Civil Aviation Organization- ICAO) ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေရးဆုိင္ရာ (Safetly) စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး လံုၿခံဳေရး ေကာင္းေသာ ေအာ္ပေရးရွင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ၁ဝ မုိင္ ပတ္လည္အတြင္း ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေျမေနရာ ကိုးေနရာအနက္ က်န္ ရွစ္ေနရာသည္ ေအာက္ခံေျမသား မေကာင္းျခင္း၊ ေရ၊မီးရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ Air Route ႏွင့္ Circuit မ်ားထပ္ေန၍ ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားရွိ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္မႈအရ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ မ်ားနည္းတူ အဆင့္လိုက္ တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည့္ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္း ၉၆၉ဝ ဒသမ ၄ ဧကရွိသည့္ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ စီမံကိန္းေဟာင္း ေနရာတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ ၁၂ သန္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ PPP စနစ္ကို အေျခခံေသာ Concession Agreement ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္အဖြဲ႕အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အတုိင္ပင္ခံ Nippon Koei Co., Ltd ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ ဘက္မွလည္း ODA ေခ်းေငြေပးေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေခတ္မီေသာ Digital နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလဆိပ္သစ္အား ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page