www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, December 8, 2016

အခ်ိန္ေလးစား ထုိလူသား တုိးပြားၾကေစရာ


အခ်ိန္ေလးစား ထုိလူသား တုိးပြားၾကေစရာ

စကၠန္႔ ၆ဝ တစ္မိနစ္၊ မိနစ္ ၆ဝ တစ္နာရီ၊ ၂၄ နာရီတစ္ရက္ ဆုိသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို မူလတန္းေက်ာင္းသား ဘဝမွစ၍ က်က္မွတ္ခဲ့ ရသည္။ အခ်ိန္နာရီ၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေတြ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္၏တန္ဖုိး တုိ႔ကို မေတြးမိေသာ ကေလးပီပီ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိသာ ဆုိေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ အသံကုန္ဟစ္ က်က္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦး ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ဟူေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္ အရာမွ် ပါလာၾကသည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ လူတုိင္းအတြက္ ေန႔စဥ္တူညီေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမွာ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။ မည္သူမွ်ပုိ၍ မရ၊ လုိ၍မရ ညီတူညီမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ လူမႈကိစၥအဝဝ တုိ႔ကုိ တာဝန္ယူႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား ခြဲျခားထားရမည္။ အခ်ိန္ဇယား ခြဲျခားရာတြင္ တစ္ေန႔တာ အိပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အနားယူခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ရွိေစရန္ အားကစား ေလ့က်င့္ျခင္း၊ စာေပ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာျခင္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္အတူ ရွိေနျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အနားယူခ်ိန္အတြင္း စိတ္လက္ ေပါ့ပါးမႈကုိ ရရွိႏုိင္သည္။

အခ်ိန္ဇယား ခြဲေဝမႈတြင္ အိပ္ခ်ိန္သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈကုိ ရရွိေစႏုိင္သည္ မွတစ္ပါး တျခားအက်ဳိး မရႏုိင္ေပ။ အိပ္စက္ျခင္းမွာ ႀကီးပြားတုိးတက္ ေစမည့္ မ်ဳိးေစ့မပါ သည့္အတြက္ အိပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ႐ုပ္ဝတၴဳမ်ားႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တုိ႔အလုိလုိ ေရာက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦး က်န္းမာေရး ေကာင္းေစရန္ တစ္ေန႔လွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အသိေပးထား ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တုိးတက္လာသည္ကို အမီလိုက္ႏုိင္ရန္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ရွစ္နာရီမွ ဆယ္နာရီအထိ ထားရန္ လုိအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနားယူခ်ိန္သည္ ေျခာက္နာရီမွ ရွစ္နာရီသာ က်န္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အနားယူ ခ်ိန္သည္ လူတစ္ဦး ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အနားယူခ်ိန္ အတြင္း ပညာရေအာင္ ရွာမွီးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတြင္ရွိၿပီးေသာ စြမ္းအားကုိ ပိုမုိအက်ဳိးရွိေအာင္ မည္သုိ႔ အသုံးခ်မည္။ စြမ္းအားပိုမုိ ထက္ျမက္ေစရန္ မည္သုိ႔ရယူမည္ စသည့္ စိတ္ကူးႀကံစည္မႈ မ်ားျဖင့္ မိမိဘဝပိုမုိ တုိးတက္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အနားယူခ်ိန္ အတြင္း ဆုိခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေဆာင္ၾကဥ္းဘဲ မိမိအာ႐ုံက်သလုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ ေစသူတစ္ဦး အတြက္ ကံေကာင္းေထာက္မ မႈေၾကာင့္ ရွားရွားပါးပါး ရရွိေသာ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္မွ တစ္ပါး မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားသည္ လူ႔ဘဝေကာင္းက်ဳိး၊ ဆုိးက်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ အားလပ္ခ်ိန္သည္ မိမိအတြက္ အခြင့္အလမ္း ရရွိခ်ိန္အျဖစ္ နားလည္သူက ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရရွိႏုိင္မည့္ ကိစၥတုိ႔အတြက္ အသုံးခ်ၾကသည္။ အားလပ္ခ်ိန္ အတြင္းမွာ ဘဝအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အပ်က္အစီး ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေသာ ႀကံစည္စိတ္ကူးမႈ မ်ားကိုသာျပဳသူ အတြက္မွာမူ ထုိအခ်ိန္သည္ သူ႔အတြက္ ကံဆုိးမုိးေမွာင္ က်ခ်ိန္သာ ျဖစ္ေပမည္။

အားလပ္ခ်ိန္သည္ မိမိအတြက္ေရာ တျခားသူမ်ား အတြက္ပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစေသာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္း ရေပမည္။ လူတစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္ေသာ အခ်ိန္သည္ ထုိသူတစ္ဦးတည္း ပုိင္သည္ဟု ဆုိရေစကာမူ ထုိသူအေပၚ မွီခုိေနထုိင္ ၾကရ သူမ်ားႏွင့္ ထုိသူ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ တုိ႔ကလည္း ထုိသူ၏ အခ်ိန္ကုိ သြယ္ဝုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ၾကေပရာ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကုိ အလဟႆ ျဖဳန္းတီးပစ္ သူမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက ရေပမည္။ တစ္ကုိယ္ေကာင္း မဆန္သူတုိ႔ သည္ အခ်ိန္ကုိ ေလးစားမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ အခ်ိန္ကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ် ၾကသည္။

လူသည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္သြယ္ ေနရသည္ျဖစ္ရာ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လူတုိင္း တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားလွစြာေသာ လူတုိ႔သည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမွ ရရွိေသာ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကိုယ္က်ဳိး အတြက္သာ ရယူသုံးစြဲ လုိၾကၿပီး တျခားသူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ အက်ဳိးျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေနတတ္ၾကေပရာ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳျခင္းသည္သာ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page