www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, November 16, 2016

အေနာက္ဘက္တံခါးမွ တပ္လွန္႔သံ


အေနာက္ဘက္တံခါးမွ တပ္လွန္႔သံ

ထင္ေက်ာ္ (Organic)

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မွန္သမွ်ကုိ ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္းက တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းေနေသာ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ တံခါးဟု ေခၚေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ ပါက ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္ မင္းမဲ့ စ႐ုိက္ဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မဟုတ္ဘဲ နယ္ျခားေစာင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕စခန္း မ်ားအား အစီအစဥ္ ရွိရွိ စခန္းသိမ္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ကာ အမိ ႏုိင္ငံေတာ္အား က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏႊဲခံရသည့္ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္မႈ ႏွင့္ ေသြးတုိး အားစမ္းသည့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတုိ႔စခန္း သုံးခုအား တစ္ၿပိဳင္နက္ နီးပါး တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ က်ည္မ်ား ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ တံတားေလးစင္း ကုိ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီး ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေနသည့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားကို ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ ေနျခင္းမ်ားသည္ သင္တန္းတက္ၿပီး သူမ်ားကသာ စနစ္တက် ျပန္လည္ခုခံ တုိက္ခုိက္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ပရွိ RSO တုိ႔ အကြက္က်က် ခ်ိတ္ဆက္၍ တပ္မေတာ္ကုိ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ ေနသူမ်ာ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသည္ဆုိေသာ သတိေပး ေခါင္းေလာင္း တပ္လွန္႔သံက တုိင္းျပည္အႏွံ႔ကုိ လႈပ္ႏႈိး ေစေလၿပီ။ အိပ္ေပ်ာ္၍ မေနသင့္ ေတာ့ၿပီ။ လူတခ်ဳိ႕၏ စစ္ပြဲေတြရပ္၊ က်ည္ဆန္ ေတြအစား ခဲတံေတြ ေပးလုိက္ပါဟု ဆုိေသာ ကေလးအေတြးမ်ား ေျပာင္းလဲ၍ လူႀကီးအေတြး ရွိေနသင့္ေလၿပီ။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပင္မေသြးေၾကာႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ကား ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခတ္စနစ္တြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အဓိကကိုင္တြယ္ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ေသြးတုိးစမ္း တုိက္ခိုက္ လာျခင္းသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ ရန္စလာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား၏ မိမိတုိ႔ပါတီ၊ လူတစ္စု ကုိယ္က်ဳိးမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ ပါတီအက်ဳိးႏွင့္ မိမိကုိယ္က်ဳိးကုိ ခြဲျခားတတ္မႈ မရွိဘဲ တပ္မေတာ္ အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္လြဲမွားစြာ ေဆာင္ရြက္ ေျပာဆုိေနလ်က္ ရွိၾကသည္။ 

ျပည္ဖ်က္ ဆုိသည္မွာ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ေနမွ မဟုတ္ဘဲ ပ်က္စီးစရာ ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ေျပာဆုိေရးသား ျဖန္႔ေဝေတြးေတာ ႀကံစည္ ေနသူမွန္သမွ် အက်ဳံးဝင္ေပသည္။ ဗကပ ဆုိသည္မွာ နဖူးတြင္ တံဆိပ္ကပ္၍ လာသည္ မဟုတ္ဘဲ ဗကပ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒ လုပ္ရပ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေန၍ ရရာလက္နက္ စြဲကုိင္ကာ တုိင္းျပည္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မွန္သမွ်တုိ႔သည္ ျပည္ဖ်က္ ဗကပ မ်ားသာ မည္ေပသည္။

ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈကို လုိလားေသာ သူမွန္သမွ်သည္ တပ္မေတာ္အား ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္အား ၿဖိဳခြဲမည့္အႀကံ မည္သူကမွ် လက္မခံလုိ ၾကေပ။ တပ္မေတာ္အား ၿဖိဳခြဲၿပီး တပ္မေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္း တည္ရွိေနျခင္းကို လက္မခံ လုိေသာသူ မွန္သမွ်သည္လည္း လူေကာင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ သင့္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အေရးႀကံဳလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကသာ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ ကာကြယ္ေပး ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔တုိင္းျပည္၏ လုိအပ္ခ်က္ အရ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ ေနရဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ''အဘယ္သူတုိ႔ တပ္မေတာ္ ရွိေနသည္ကုိ မလုိလားသူမ်ား ျဖစ္မည္နည္း''ဟု ေမးပါလွ်င္ ယေန႔ က်ဴးေက်ာ္ရန္စ ေနေသာသူ မွန္သမွ်ႏွင့္ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ မ်ားကသာ တပ္မေတာ္ တည္ရွိေနျခင္းမွာ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ ျဖစ္ေန၍ မလုိလားသူ မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ျမန္မာ့ေရေျမကုိ အႏုနည္း ျဖစ္ေသာ လူဦးေရ အဆမတန္ တုိးပြားေစေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ေသာ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္အား မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးမည္ကုိ ျပည္သူ အမ်ားက ေစာင့္စား ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈ တုိ႔သည္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ သူ႕အကန္႔အသတ္ ႏွင့္သူသာ ရွိေပသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို မီးေမာင္းထုိး၍ မိမိအခြင့္ အေရး ကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး တစ္ပါး သူမ်ား၏ အခြင့္ အေရး ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရွိေသာ ထုိလူ႔အခြင့္ အေရး မ်ဳိးသည္ စံမမီေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သာ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးသည္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုေသာ စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီး တို႔အတြက္ လိုလား ေတာင့္တလ်က္ ရွိသည့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ လူ႔ေဘာင္ တစ္ရပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပံုေပၚေစ၍ ၿပီးျပည့္စံု သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စစ္စစ္သာ ျဖစ္ေပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဗန္းျပ လူသားခ်င္း စာနာမႈ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အပ္ေၾကာင္း ထပ္ေအာင္ ေျပာေနၾကေသာ လူတစ္စုက လက္ခံမည္ ဆိုလွ်င္ ထုိႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔က အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအား ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပး ေနၾကပါလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔က ''မည္သူက ေခၚပါမည္နည္း ဟု ေမးပါလွ်င္'' ထို လူသားခ်င္းစာနာ ပါသည္ဆိုေသာ လူ႔အခြင့္အေရး တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ယေန႔တိုင္ ခိုင္မာေသာ အေျဖ ျပန္လည္ ေျပာဆိုမႈမ်ား မရွိေသးေခ်။

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း ေလ့လာၾကပါလွ်င္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား စသည္တို႔သည္ ကာကြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ခဲ့ေသာ စစ္ဘုရင္မ်ား ျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ပင္ တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အဆက္ဆက္က လက္ဆင့္ကမ္းကာ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္အား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သမုိင္းေၾကာင္း လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနရ ဦးမည္ကို ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥက မီးေမာင္း ထိုးျပလ်က္ ရွိေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီ အေနအထား အရ အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ နရသီဟပေတ့ မင္းကို တ႐ုတ္ေျပးမင္း ဟု သိရွိခဲ့ၾကၿပီး နရသူမင္းကို ကုလားက်မင္း ဟု သိရွိခဲ့ရေပသည္။ ထိုမင္းမ်ား ေျပးခ်င္၍ ေျပးၾကၿပီး နန္းက်ခ်င္၍ နန္းက်ခဲ့ရျခင္း မဟုတ္ေပ။ စစ္အင္အား မေတာင့္တင္းျခင္း ႏွင့္ စစ္အင္အား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေအာင္ မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္းတို႔က လက္သည္ တရားခံျဖစ္ ေပသည္။ ပုဂံမင္းဆက္ လက္ထက္တြင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ လူတခ်ဳိ႕က စစ္သည္ေတာ္ တို႔အား ပုတ္ခတ္ ေနသကဲ့သို႔ စစ္သည္မ်ားကို မလိုအပ္ဘူး။ တိုင္းျပည္ လႊတ္ေတာ္မွ ခ်က္ခ်င္းထြက္ပါ ဆိုေသာ စကားမ်ားကို နားေထာင္နားေယာင္ ခဲ့ေလဟန္ တူေသာေၾကာင့္ ကုလားက်မင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ေျပးမင္း ဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သြား ၾကသည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ တြင္လည္း ပံုတူ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္း ႏွင့္အတူ ဆူပူေတာင္းဆို လာၾကပါလွ်င္ ထုိသူမ်ားကို မွတ္သား မွတ္တမ္းတင္ ထားရေပ ေတာ့မည္။ ထိုသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အား ကြၽန္ျဖစ္ေစေရး အတြက္ တြန္းပို႔သူ တရားခံမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အျမင္မွားလွ်င္ အမွားျမင္ ႏိုင္သကဲ့သို႔ အထင္မွား အျမင္မွား အေတြးမွား၍ သမိုင္းႏြံမွာ မနစ္ၾကေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အျဖစ္အပ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပ လ်က္ရွိေပသည္။ တပ္မေတာ္မွ အမိေျမအား တစ္လက္မမွ် အထိအပါး မခံႏိုင္သလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ကိုယ့္ေရ ကိုယ့္ေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရေပမည္။ ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရကို ေရွးယခင္ ကတည္းက အသက္ေပး၍ ကာကြယ္သြား ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲ တို႔က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပး ေနပါလ်က္ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရ ကို မစြန္႔ခြာ ေစလိုပါ။

ေရွးပေဝသဏီ လက္ထက္ကပင္ ေဒသအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ႏွင့္ ဘိုးဘြားမိဘ ေခါင္းခ်ခ့ဲရာ ေမြးဌာနီကို မည္သို႔ေသာ  အေၾကာင္းႏွင့္မွ် စြန္႔ခြာျခင္း မျပဳၾကဘဲ လိုအပ္လွ်င္ တိုင္းျပည္ တာဝန္ကို တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ တို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ က်ဴးေက်ာ္မႈရန္ကို ကာကြယ္ကာ ျပည္ေထာင္စု ေျမမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစေရး အတြက္ အိမ္ရွင္ကို ဧည့္ေစာင္း၊ ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္း ခံရသည့္ အျဖစ္ကို ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ မိမိေျမ၊ မိမိယာ၊ မိမိေဒသအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတို႔က တာဝန္ယူကာ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနေသာ မိမိတို႔ ေမြးဌာနီအား ျပန္လည္ေနထိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾက ပါရန္ တိုက္တြန္း ေရးသား အပ္ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page