www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, November 1, 2016

စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု


A protestor holds a placard showing portraits of South Korean President Park Geun Hye


( ေဇယ်ဘုန္း )

ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၌ သမၼတကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ကုိပင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပသူ မ်ားက ေတာင္းဆုိ လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  ပါ့ခ္ ႏွင့္ ကာလရွည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက သမၼတႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရယူၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့သည္ ဟု အတုိက္အခံ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ယူဆၿပီးေနာက္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသ ႀကီးထြားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ပါ႔ခ္ အေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးဖိအား မ်ားမွာလည္း တစ္စထက္တစ္စ ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ အမည္ရွိ သမၼတ ပါ႔ခ္ ၏ မိတ္ေဆြ အမ်ဳိးသမီးသည္ သမၼတႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ပါတီက သမၼတအား အက်ိဳးဆက္ကုိ တာ၀န္ယူသည့္ အေနျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတ ပါ႔ခ္ သည္ အေစာပုိင္း ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္း ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ထိပ္တန္း အႀကံေပးမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္က ရာထူးမွ ဖယ္ရွားပစ္ ခဲ့သည္။ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရသူ မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပါ႔ခ္ သည္ ျမင့္တက္လာသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ သမၼတ႐ုံးမွ အရာရွိခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အႀကံေပးမ်ား၏ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္သြင္းျခင္းကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကုိလည္း တစ္စိတ္တစ္ ေဒသ ေျပာင္းလဲပစ္ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားက ျပည္သူမ်ား ၏ အမ်က္ေဒါသကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ပစ္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ပါ႔ခ္ ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားက လမ္းမမ်ား ေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိေနစဥ္ အတြင္း သမၼတ၏ ထိပ္တန္း အႀကံေပး မ်ားက ခၽြဲဆြန္ေဆလ္ အား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရေရွ႕ေန မ်ားက စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိပြဲတြင္ ျပည္သူ ၈ဝဝဝ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္။ သမၼတ ပါ႔ခ္ သည္ ျပည္သူမ်ားက ၄င္းအေပၚ ထားရွိသည့္ ယံုၾကည္မႈကုိ သစၥာေဖာက္ခဲ့ ႐ုံသာမက အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲ ခဲ့သည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံကုိ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ ၏ကိစၥရပ္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေ ၾကာင့္ သမၼတပါ့ခ္ ၏ လူထုေထာက္ခံမႈ ႏႈန္းမွာ ယခုအခါ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ ျပည္သူ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ ပါ့ခ္ အား ႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည့္ အျပင္ ၄င္းအား တရားစဲြဆုိ သင့္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါ့ခ္အား ဆႏၵျပသူ မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ၄င္းအား ေထာက္ခံမဲေပး ခဲ့သူ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၿပီး အထက္တန္း ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆႏၵျပသူ တခ်ဳိ႕သည္ သမၼတ အိမ္ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ အထိ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ဆႏၵျပပြဲကုိ လက္ဝဲယိမ္း အဖြဲ႕မ်ားက စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဆုိးလ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵျပမႈ အတြင္း လူေပါင္း ၃ဝဝဝဝ အထိ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ခၽြဲဆြန္ေဆလ္ အား သမၼတ ပါ့ခ္ ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထား ရသူမ်ားကုိ ယခုအခါ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ ေဒသတြင္း သတင္းစာႀကီး တစ္ေစာင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ သည္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာ ကုိ အသံုးျပဳ၍ဝမ္ ၅ဝ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၄၄ သန္းခန္႔) ပမာဏရွိ စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႀကီးမ်ား၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဖာင္းေဒးရွင္း ႏွစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကး အက်ဳိးအျမတ္ ရယူခဲ့သည္။ အလားတူ ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ ၏ သမီးျဖစ္သူ ခ်န္ယူရာ သည္ EWHA အမ်ဳိးသမီး တကၠသုိလ္သုိ႔ တက္ေရာက္ ရာတြင္လည္း ၄င္း၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ သမၼတႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ တျခား ေက်ာင္းသား မ်ားၾကား မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံရသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ သမၼတပါ့ခ္ ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သည္ ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ က ျငင္းဆုိထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမွ ေငြေၾကး အက်ဳိးအျမတ္ ရယူခဲ့ျခင္းကုိလည္း ၄င္းက ပယ္ခ်ထားခဲ့သ္ည။ ခၽြဲဆြန္ေဆလ္ သည္ ၄င္းအေပၚ စြဲဆုိထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါ့ခ္ က ျပည္သူမ်ားကုိ ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခၽြဲဆန္ေဆလ္ သည္ မိမိအား သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း တြင္သာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ပါ့ခ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မည္မွ်ပင္ ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာၿပီး ၄င္းအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ေပးရန္သာ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆုိလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး သည္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ ရသည့္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၄င္းကုိ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ဆံုး႐ႈံးစျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သက္တမ္းျပည့္ ငါးႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ တစ္ႏွစ္ လုိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါ့ခ္ အေနျဖင့္ သက္တမ္းျပည့္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဒါသေျပေပ်ာက္ ေစရန္ ၄င္း၏ အစိုးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူ တခ်ဳိ႕ကုိ ရာထူးမွဖယ္ရွား၍ တုံ႔ျပန္ခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအား ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး အေနျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ႀကီးမား မည္သုိ႔မည္ပံု ေျဖရွင္းမည္ကုိ အမ်ားက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page