www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, November 10, 2016

၀င္႐ုိးစံုကမၻာႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး


၀င္႐ုိးစံုကမၻာႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ဥေရာပသမဂၢ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ General Mikhail Kostarakos ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပေကာင္စီ Justus Lipsius Building ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီတြင္က်င္းပေသာ European Union Military Committee အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က The Military's Role in a Democratic Myanmar ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာ၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ပထမဦးစြာ ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ပထဝီအေနအထား ႏွင့္လူမႈေရး ပထဝီ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ေပၚေပါက ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး '' ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ အခြင့္အေရး တစ္ခုရရွိရန္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္နက္ကုိင္ ဆန႔္က်င္သည့္ မည္သူမဆို တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သူ မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း'' ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားရာ၌ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ငယ္ ၂၃ ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ ၄ဝ ျဖင့္ ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေခတ္တြင္လည္း ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚသည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာလုပ္ကိုင္ ေနထုိင္ႏိုင္မႈ၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား ခိုင္မာသည့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးကို အၿမဲဖြင့္ထား ပါေၾကာင္း၊ NCA ကိုအေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံုကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တို႔ကို ေျပာၾကားရာ၌ တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းသည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အင္အားစုႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ တြင္ မိမိ တို႔သည္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ ခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ ရရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အခြင့္အေရး ေတာင္းျခင္းကို မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ကမွ လက္မခံေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ EU ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားရာ၌ ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အပါအဝင္ က႑အားလံုးတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရမည့္ အခ်ိန္ဟုလည္း ယူဆပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားႏွင့္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္လည္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္ဘက္  ေဆးပညာရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား စသည့္နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ မ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ျဖင့္ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္၏ Standard Army  အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ႀကိမ္ ႀကံဳခဲ့ရသျဖင့္ ျပာပံုထဲမွ လူးလဲထရန္ ႀကိဳးစားေနၾက ခ်ိန္တြင္ ပုထုဇဥ္သဘာဝ အစြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ျပာပံုထဲမွ မထႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ ၾကရသည္။

ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားက သင္ခန္းစာယူ၍ စစ္တားဆီးေရး ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီးကို ဝင္႐ိုးစံုကမၻာ ( Multi Polar World ) ဟုေခၚၾကေလရာ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ကမာၻ စစ္ တားဆီးေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page