www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, June 22, 2016

အုိးလုပ္သူႏွင့္ တူသူမ်ား


အုိးလုပ္သူႏွင့္ တူသူမ်ား

တကၠသုိလ္ သခၤ

ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခဲ့ ရေသာ ေလာကနီတိ ပ်ဳိ႕၊ ေလာကသာရ ဆံုးမစာ၊ ပုေတၱာဝါဒ ဆံုးမစာႏွင့္ ကန္ေတာ္မင္း ေက်ာင္း ဆံုးမစာ တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိ လိမၼာေရးျခား ရွိေအာင္၊ ယဥ္ေက်းေအာင္၊ လူမႈေရး နားလည္ေအာင္၊ ျမန္မာ့ ဓေလ့စ႐ိုက္ ကို တတ္သိေအာင္ သြန္သင္ၫႊန္ျပ ခဲ့ၾကသည့္ ''သုတရတနာ'' မ်ားျဖစ္ ၾက၏။

ယေန႔ထက္တိုင္ အဆုိပါ ဆံုးမစာ မ်ားသည္ စာေရးသူတုိ႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရွိေနေသးသည္။ ထုိ ဆံုးမစာ မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ လူ႔ေလာက အလယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ႏွင့္ လူရာဝင္ ေနသည္ဆုိက ဆုိႏုိင္၏။ မိဘအရြယ္သို႔ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ စာေရးသူ တို႔သည္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ေျပာဆုိဆံုးမ ၾကရာတြင္ ဝန္ေလးေန၍ မျဖစ္ေပ။ ''မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္'' ဆိုသကဲ့သို႔ အေကာင္းကုိ ၫႊန္ျပ၍ အဆိုးကို တားျမစ္ရမည့္ တာဝန္ရွိ၏။

ေလာကနီတိပ်ဳိ႕ တြင္ ''မပ်င္းမွတ္ၿပီး၊ သားသမီးကို မႀကီးခင္က မဆံုးမေသာ္၊ မိဘတလည္၊ ရန္သူမည္ခဲ့၊ ေရႊရည္ဆင္းေရာင္၊  ဟသၤာ ေဘာင္ဝယ္၊ အေတာင္ျဖဴစြာ၊ ဗ်ဳိင္းပမာသို႔ ၊ ပညာရွိလယ္၊ မတင့္ တယ္တည့္'' ဟူ၍ ျပၫႊန္ထားသည္ကုိ မိဘတုိင္း ဂ႐ုျပဳ လုိက္နာသင့္ ၏။

''သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း'' ဆိုသကဲ့သုိ႔ သားသမီးမ်ား မေကာင္းလွ်င္ မိဘမ်ား စိတ္ဆင္းရဲရၿပီး သားသမီးမ်ား ေကာင္းလွ်င္  မိဘမ်ား ရင္ဝယ္ ခ်မ္းေျမ႕၍ မ်က္ႏွာပြင့္လန္း ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင့္  ေက်ာက္႐ိုင္းတံုး ႏွင့္တူေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ေက်ာက္ေကာင္း တစ္ေစ့၊ ဓားေကာင္း တစ္လက္ ျဖစ္လာေအာင္ ငယ္စဥ္ ကတည္းကပင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးရန္လုိသည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာရွာရာတြင္ က်င့္ႀကံ ေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ပံုကို ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္း ဆံုးမစာတြင္ ဤသုိ႔ဆံုးမထား သည္။ ''ပညာကုိလုိေသာ္၊ ပညာရွိကုိယွဥ္၊ ေမးစဥ္ ေန႔ညမျပတ္၊ အဖတ္ အအံ၊ အႀကံ အေရး၊ ေရွးေရွးထံုး ကိုေဆာင္၊ ႐ူးကြၽန္မူ၍ကပ္၊ သြပ္ ကြၽန္မူ၍ေခ်ာင္း'' ထုိ႔ျပင္ ပညာရွာရာတြင္ ပမာ သူဖုန္းစား ဆုိသကဲ့သို႔ ဆရာသခင္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္၍ သူဖုန္းစား ပမာ႐ိုက်ဳိးကာ သင္ယူၾကမွသာ ပညာရႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေရွးဆရာ မ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမ မႈကို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ေျမဝယ္မက် နာယူ ေဆာင္ရြက္ သင့္၏။

ယေန႔ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ စြမ္းပကားကုိ အေလးထားကာ အနာဂတ္အရင္းအႏွီးမ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိးထား၏။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္တုိ႔တြင္ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု လည္း သေဘာထား၏။  အနာဂတ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တြင္  ေနရာယူ ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားသည္  ႏုိင္ငံသားေကာင္း တစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ျပည့္စံုေန ေစရန္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရင္း မိမိႏိုင္ငံကို ကာကြယ္သူ၊ ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရေပမည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္(၂၈) အပိုဒ္ ခဲြ(ဃ)တြင္ ''ဘက္စံု အေတြးအေခၚ အယူအဆ မွန္ကန္၍ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အက်ဳိး ျပဳမည့္ ေခတ္မီပညာေရး စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္'' ဟု ျပ႒ာန္းထား၏။

ထုိ႔ျပင္ အပိုဒ္(၃၃)တြင္ ''ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူငယ္မ်ား မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္ တုိးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး တုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ '' ဟုလည္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသည္ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္ ႐ုံသာမက အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိ႔အတြက္ 

ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္မွာ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားအတြက္ ပကတိ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု သေဘာရ၏။ေက်ာင္းသား လူငယ္အရြယ္တြင္ ပညာကုိ အပတ္တကုပ္ အားထုတ္ သင္ယူရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အေပါင္းအသင္း ကိုလည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ေပါင္းေဖာ္ၾကရန္ ေလာကသာရ ဆံုးမစာတြင္ ဤသုိ႔ သြန္သင္ဆံုးမ ထားသည္။

''ပညာမ်က္စိ၊ ျမင္မရွိ၍၊ အသိတရား၊ အယူမွားလ်က္၊ စီးပြား မေမွ်ာ္၊ က်ဳိးမေပၚသား၊ သူေတာ္မဟုတ္၊ ယုတ္သည့္စ႐ိုက္ လူသူ မုိက္ကို၊ မႀကိဳက္မခ်စ္၊ ရန္သူစစ္သို႔၊ မႏွစ္သက္ပဲ ေဝးစြာရွဲ၍၊ ေရွာင္လဲႊဖယ္ၾကဥ္ႏိုင္ေစမင္း''

စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဘဝ တြင္ သင္ယူမွတ္သား ခဲ့ရသည့္ ေဖာ္ျပပါ ဆံုးမစာမ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ အဖုိးတန္ အသံုးဝင္ လ်က္ရွိသျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ၫႊန္ျပ၍ သြန္သင္ဆံုးမ ၾကရေပမည္။ ထုိသု႔ိ ဆံုးမျခင္းမွာ သူတို႔ေလး မ်ားကို သားေကာင္း ရတနာ၊ သမီးေကာင္း ရတနာမ်ား ျဖစ္ေစလုိ၍ ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ဆိုဆံုးမရာတြင္ တုံ႔ဆိုင္း ေႏွးေကြးျခင္း အလွ်င္းမရွိသင့္၊ သားသမီးမ်ား ကလည္း မိဘ၏ေစတနာ၊ ေမတၱာအရင္းခံကို နားလည္ သေဘာေပါက္၍ အေလးအနက္ ထားနာယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္။

ပမာပံု ဆုိရေသာ္ မိဘတုိ႔သည္ အုိးလုပ္ေသာ သူႏွင့္တူ၏။ ထုိ အုိးလုပ္သူသည္ မိမိအိုးကို ကဲြစိမ့္ေသာငွာ  ပုတ္ခတ္သည္ မဟုတ္၊ တင့္တယ္လွပ စိမ့္ေသာငွာ  ပုတ္ခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ သားသမီးတို႔ကို အပါယ္ဆင္းရဲ က်ေစလုိ၍ ဆံုးမျခင္း မဟုတ္၊ အတတ္ပညာ အစီးအပြား ျဖစ္ထြန္း ေစလို၍ ဆံုးမျခင္း ျဖစ္၏။

စာေရးသူတို႔သည္ ''သားသမီးကို၊ မႀကီးခင္က၊ မဆံုးမေသာ္၊ မိဘ တလည္ ရန္သူမည္၏'' ဟူေသာ ေလာကနီတိ ပ်ဳိ႕လာ ဆံုးမစာကဲ့သို႔ မျဖစ္ရ ေလေအာင္ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္၍ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္း ရတနာမ်ား အမွန္မုခ် ေပၚထြန္း လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။

ရတနာပံုေန႔စဥ္ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page