www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, September 7, 2017

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၇-၉-၂၀၁၇

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႔က ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့သတင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ သတင္းမွားမ်ားေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ မဟုတ္မမွန္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ သတင္းမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ ထုိသို႔သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ခိုင္လံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ပကတိအေျခအေန မွန္မ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားျခင္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ တုိက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ယခင္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားေၾကာင္း၊ယခင္က လူ႔အသိုက္အဝန္းႏွစ္ရပ္အၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ဳိးသာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုျဖစ္စဥ္မွာ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ခြဲထြက္ ရန္ရည္ရြယ္၍နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းသူမ်ားႏွင့္၎တို႔ၾသဇာခံမဟုတ္သူမ်ား၊ အျခား ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းနယ္ေျမမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား စြန္႔ခြာသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမွန္သမွ်ကို ကာကြယ္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခုိက္မႈမရွိေစရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။

ဆက္လက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပကတိေျမျပင္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အျပည့္စံုဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အဆင့္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အႀကံေပးဘုတ္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ထိခုိက္ခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားထံသုိ႔ Air Myanmar Aviation Services ကုမၸဏီမွ ပံ့ပုိးေပးထားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးတုိ႔အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ အစုိးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ တိမ္းေရွာင္ေန ၾကရသည့္ ေဒသတြင္းေနထုိင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားထိေရာက္စြာ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွလက္ခံ၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကသတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ညေန ၃ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းဌာန ၅၇ ဌာနမွ သတင္းေထာက္၇၁ ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page