www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, February 9, 2017

ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ အခုိင္အမာ ထိန္းသိမ္းသြားမည္


ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 
ကတိက၀တ္မ်ားကုိ အခုိင္အမာ ထိန္းသိမ္းသြားမည္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၉-၂-၂၀၁၇

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး kH;(Office of the High Commissioner for Human Rights-OHCHR) မွ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ အေျခခံ၍ OHCHR ဘက္မွ Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ယမန္ေန႔ရက္စဲြျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

  • ၁။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (Office of the High Commissioner for Human Rights) သည္ ''Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016" ေခါင္းစဥ္ပါ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လြန္စြာစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ သေဘာသဘာဝ ရိွသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ထင္ျမင္ယူဆၿပီး၊ ယင္းအစီရင္ခံစာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ မိသည္။ သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရိွပါသည္။ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား အခုိင္အမာရိွပါက အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး မစၥတာ ဇိုင္ယာ့ဒ္အယ္လ္ဟူစိန္ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တယ္လီဖုန္း ေျပာၾကားစဥ္ ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
  • ၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးအေလးထားကာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျဖတစ္ခု ရရိွေရးကို ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။
  • ၃။ အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဘက္ေပါင္းစုံ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထားရိွ ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဗဟို ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၄)ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။
  • ၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္စုံစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေနမႈမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ မထုတ္ျပန္မီ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရထံသို႔ တင္သြင္းသြားရန္ ရွိပါသည္။
  • ၅။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အျပဳသေဘာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္တုိင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းသုံးခုကုိ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက ရန္ပုံေငြပံ့ပုိး လႈံ႕ေဆာ္ ေပးထားေသာ လက္နက္ကုိင္ မ်ားက တုိက္ခုိက္ခဲ့ ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ International Crisis Group (ICG) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း ယင္း တုိက္ခုိက္မႈသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အလားအလာမ်ား အေပၚ ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကုိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးေဘာင္ အတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ အင္အား အလြန္အကြၽံ သုံးျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားရွိ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္း အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
  • ၆။ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္ ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကုိ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ေရးမွာ အလုိအေလ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား အပါအဝင္ စြပ္စြဲခ်က္ အားလုံးကုိ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္သြားရန္ ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ ေကာ္မရွင္ကုိ တာဝန္အပ္ႏွင္း ထားေသာ္လည္း လုိအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ျပည့္စုံသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ျပဳစု ႏုိင္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည့္ ရက္ကုိ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ ေပးထားပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ထိခုိက္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဆုိင္ရာ အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥ ရန္ဟီလီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ခရီးစဥ္ မ်ားကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယင္းေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
  • ၇။ အစုိးရသစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး ကုိ အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသားစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ သူမ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ ်ားကုိ အခုိင္အမာ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။


ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၃၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page