www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, November 29, 2016

မူ၀ါဒေရးရာ တင္းမာသူမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ ထရမ့္ပ္ ၏ အေမရိကန္အစုိးရသစ္


မူ၀ါဒေရးရာ တင္းမာသူမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ ထရမ့္ပ္ ၏ အေမရိကန္အစုိးရသစ္

( ေဇယ်ဘုန္း )

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕၌ မဲရလဒ္မ်ား ျပန္လည္ ေရတြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနစဥ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံထားရသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္ သည္ ၄င္း၏ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း ပါဝင္မည့္ သူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထရမ့္ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၌ မူဝါဒေရးရာ တင္းမာသူမ်ား ပါဝင္လာဖြယ္ ရွိသည္ဟူေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကမၻာ့မီဒီယာ မ်ားက အႏုိင္ရမည္ဟု သံုးသပ္ျခင္းခံခဲ့ ရသည့္ ဟီလာရီကလင္တန္ ကုိ ထရမ့္ပ္က အႏုိင္ရၿပီးခ်ိန္မ ွစ၍ ၄င္း၏ တင္းမာေသာမူဝါဒ မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထရမ့္ပ္သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္မလုိသည့္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးအရာရွိ အျဖစ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ မုိက္ဖလင္း ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ မုိက္ဖလင္း သည္ စစ္တပ္မွ အနားယူၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သူျဖစ္သည္။ ၄င္းအား ထရမ့္ပ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အႀကံဉာဏ္ ေပးႏုိင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားျခင္း ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အႏၲရာယ္သည္ အုိဘားမား အစုိးရအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္ အတုိင္းအတာထက္ ပုိမုိဆုိးရြားလာ ႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက တိက်စြာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိက္ဖလင္း သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႐ႈံးနိမ့္သည့္ ကလင္တန္ အား ေထာင္ခ် ရန္အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိသမၼတ အုိဘားမား အား လူလိမ္ဟု ေခၚဆုိခဲ့သည္။ စင္စစ္တြင္ ထရမ့္ပ္သည္ မုိက္ဖလင္း အား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ စဥ္းစားထား ေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔ခန္႔အပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္မ်ားကုိ ရယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိေရး တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္း ကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ၈၄ ဦးေျမာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ ခဲ႔သည္။ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္း သည္ သမၼတေဟာင္း ေရာ္နယ္ေရဂင္ ၏ လက္ေအာက္တြင္ အယ္လ္ဘားမား ျပည္နယ္ ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္း တြင္ ႏုိင္ငံေရး၌ အေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္း သည္ ၄င္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိၿပီး သစၥာရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ေအာက္ တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး စသည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရဖြယ္ရွိသည္ ဟု သံုးသပ္သူ မ်ားက ဆုိသည္။

ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္း အား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ ထရမ့္ပ္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ အထိန္းအကြပ္ မဲ့စြာ ဝင္ေရာက္လာသူ မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟူေသာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးစဥ္ ကာလအတြင္းက ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ထရမ့္ပ္သည္ ေထာက္လွမ္း ေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက ္စစ္ဆင္ေရး မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္ မုိက္ပြန္ပီယုိကုိ စီအုိင္ေအ (ဗဟုိ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ) ၏ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။ ပြန္ပီယုိ သည္ ေထာက္လွမ္းေရး အသုိက္ အဝန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္သူ အားလံုးႏွင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ႏုိင္မည္ဟု ထရမ့္ပ္ က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား ထားေသာ္ လည္း ၄င္းအား စီအုိင္ေအ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ပြန္ပီယုိ သည္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒေရးရာ တင္းမာသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အီရန္ႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း အေပၚ အျပင္းအထန္ ကန႔္ကြက္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု က ႐ုရွား၊ အီရန္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ အေပၚ ေဝဖန္ထားၿပီး အီရန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဓိက ဦးစားေပး ခ်မွတ္ေရး အတြက္လည္း မူၾကမ္းမ်ားစြာကုိ အဆုိျပဳခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားစြာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ပြန္ပီယုိ အား အလားအလာရွိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဂြၽန္ဘုိးယား က ႐ႈျမင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဘင္ဂါဇီ အေရးဆုိင္ရာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အထူးေကာ္မတီ တုိ႔တြင္ ေနရာေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အဆုိပါရာထူး မ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳပုိမုိ ရင့္က်က္မႈရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ေလ့ရွိေသာ္လည္း ပြန္ပီယုိ ၏ႏုိင္ငံေရး အလားအလာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ယင္းေနရာ မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရဖြယ္ရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ပြန္ပီယုိ အား စီအုိင္ေအအဖြဲ႕ ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန္႔အပ္ လုိက္ျခင္းကုိ ဒီမုိကရက္တစ္ မ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ ုအတြင္းက မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္ မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည့္အဝ ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၌ ၄င္းတုိ႔ (အေမရိကန္ မြတ္စလင္မ်ား) ပါဝင္ လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ပြန္ပီယုိ က၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပြန္ပီယုိ အေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေျပာၾကား ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈ ပုိမုိမ်ားျပား လာေစရန္ ဝါဒျဖန္႔ ျခင္းႏွင့္ တူသည္ဟု ဆန္႔က်င္သူ မ်ားက ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ဇန္နဝါရီလတြင္ သမၼတတာဝန္ကုိ လႊဲေျပာင္းရယူ ေတာ့မည့္ ထရမ့္ပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္မည့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕ကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ထားျခင္းမရွိေသး ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အဓိကေနရာ ၌ မူဝါဒအရ တင္းမာသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ ကုိင္တြယ္သြားမည္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္း သည္ လူဝင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးအရာရွိ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း မုိက္ဖလင္း ႏွင့္ စီအုိင္ေအ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မုိက္ပြန္ပီယုိ တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရး၌ အယူအဆ တင္းမာသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုး အထူးသျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထား သည့္ အေမရိကန္ စစ္သည္မ်ားအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္ အလားအလာမ်ား ထြက္ေပၚလာ ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူ မ်ားအၾကား စုိးရိမ္ မကင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page