www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Saturday, October 1, 2016

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ျဖဴျပာ

သန္႔ရွင္းေသာ ေလသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္သည္ ကမၻာဦး ကတည္းက လူသားအားလုံး လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ မ်ားသည္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ကို ႐ွဴျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္ဟု ယုံၾကည္ၾက သျဖင့္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ ရသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ငပလီကမ္းေျခ၊ ကေလာ၊ ျပင္ဦးလြင္ စသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသ တို႔တြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္ေလ့ ရိွသည္။ နာမည္ေက်ာ္ စာေရး ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ႏွင္းယု ၏ ဝတၴဳထဲမွ ဇာတ္ေကာင္သည္ ၄င္း၏ တီဘီေရာဂါကို ကုသရန္အတြက္ ငပလီကမ္းေျခ သို႔ သြားေရာက္၍ ကုသမႈ ခံယူသည္ကို စာဖတ္သူ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အခါ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ အာေခါင္ယားျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း  တို႔ကို ခံစားဖူးၾက ပါလိမ့္မည္။ အသက္႐ွဴ ႐ုတ္တရက္ က်ပ္ၿပီး မူးေမ့လဲ သြားသည္ အထိပင္ ခံစားဖူးသူမ်ား ရိွေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ညစ္ညမ္းေသာ ေလကို ကာလ ၾကာရွည္စြာ ႐ွဴမည္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အဆုတ္မ်ားလည္း ပိုမိုပ်က္စီးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပင္ပေလထု ညစ္ညမ္း ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု အမ်ားအျပားကို အေႏွးႏွင့္ အျမန္ ဆုိသလို ဒုကၡေရာက္ ေစႏုိင္ပါသည္။ ေဆာင္းအခါ မီးေသြးမီးဖို လႈံျခင္း သည္ အိမ္အတြင္း ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း ျဖစ္ေစၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စိမ္းလန္းသစ္ေတာ မ်ားသည္ ေလထု သန္႔ရွင္းမႈကို စြမ္းေဆာင္ေပး ပါသည္။ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ စက္႐ုံ တည္ျခင္း မ်ားသည္ ဤစိမ္းလန္းေသာ သစ္ေတာမ်ား ကို ျပဳန္းတီး ေစပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ လူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ပိုမိုမ်ားလာၿပီး ၄င္းတို႔မွ ထြက္သည့္ မီးခိုးလုံးမ်ားသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆိုးက်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ စက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္သည့္ မီးခိုးမ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မိမိအိမ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ထင္း၊ မီးေသြး၊ ဓာတ္ေငြ႕မီးဖိုမွ ထြက္သည့္ မီးခိုးမ်ားသည္ ေလထုကို ညစ္ညမ္း ေစပါသည္။ သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ မည္မွ်ေလာက္ ဆုိးရြား ေနသည္ကို ေလ့လာမိ ပါသလား။

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕သည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို ေခတ္မီ စက္ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ အာကာသတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာေျမႀကီး ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ ေနရာ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ထားရိွ၍ တုိင္းတာခဲ့ ပါသည္။ 

ယမန္ေန႔က ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကမၻာ့လူဦးေရ ၏ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ ညစ္ညမ္းေသာ ေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရ ပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆိုလွ်င္ ဤ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေသာ ကမၻာ့လူထု သည္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို အေႏွးႏွင့္ အျမန္ ဆုိသလို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူသုံးသန္းေက်ာ္ ေသဆုံးမႈသည္ ျပင္ပေလထု ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ (အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း) ေသဆုံးျခင္းသည္ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေသဆုံးမႈ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ မ်ားျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္းကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းၾက မည္နည္း။ ေမာ္ေတာ္ကား စီးေရကို အမ်ားသုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း မီးဖိုေခ်ာင္မွ ညစ္ညမ္းသည့္ မီးခိုးထြက္မႈ နည္းပါးေစေသာ စနစ္ကိုလည္း ႀကံဆ လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။ စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္သည့္မီးခိုးမ်ား၊ အမိႈက္မ်ား ကိုလည္း နည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ နည္းပါးေရး ကိုလည္း အေလးထား သင့္ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page