www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, September 26, 2016

ေဆြမ်ိဳးနီးေ၀း မဆုိရာ ေမတၱာသာပဓာန


ေဆြမ်ိဳးနီးေ၀း မဆုိရာ ေမတၱာသာပဓာန

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ လူဦးေရသည္ ထိုႏိုင္ငံအတြက္ အင္အား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရတိုးႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း တို႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ပံုသဏၭာန္ အခ်ဳိးအစား တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သြားသည္။ လူဦးေရ ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲ လာသည္ႏွင့္အမွ် အသက္ငယ္ရြယ္သူ ဦးေရ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ၊ လုပ္သားအင္အား ေက်ာင္းေန အရြယ္ ဦးေရ စသည္တို႔ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈ တို႔လည္း ေျပာင္းလဲၾက ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးပါေသာ ဝိေသသ လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိသည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေန ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး အေနျဖင့္ မည္သုိ႔စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါမည္နည္း ဆိုေသာ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန၏ ေမးခြန္းကို တံု႔ျပန္ရာ၌ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရတိုးပြား လာျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္း သြားေသာ လုပ္သားအင္အား ေနရာတြင္ စက္႐ုပ္မ်ား၊ ႀကိဳးမဲ့ အာ႐ံုခံစက္ ကိရိယာမ်ား၊ လူသား တစ္ဦးကဲ့သို႔ ဉာဏ စြမ္းအားျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား တီထြင္မႈတို႔ျဖင့္ အစားထိုး ကုစား သြားမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွ စ၍ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ လူဦးေရ သံုးသန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း သြားသည့္ တိုင္ေအာင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ယခုလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ သက္တမ္း အတြက္ ျပန္လည္ အေရြးခံရသူ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ေသာ ေငြေၾကး မူဝါဒျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္း ႏိုင္ရမည္ ဆိုေသာ ကတိကဝတ္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္သက္တမ္း ကာလအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ အပင္မွ အသီးအပြင့္ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား မွ်ေဝေပးရာတြင္ လိပ္ျပာလံု သကဲ့သို႔ ထိုအပင္မ်ားမွ ေၾကြက်ေသာ အမိႈက္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းရန္လည္း ဝန္ေလးမည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၆၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ မ်ားမွ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ လူဦးေရမွာ အတည္မျပဳ ႏိုင္ေသာ စာရင္းမ်ား အရ ေလးသန္းခန္႔ ရွိေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ႏွစ္သန္းခန္႔ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာၾက ျခင္းေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ မ်ားျဖစ္ၾက ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အဆင့္အထိ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ နည္းပညာ မထြန္းကား ေသးေသာ္ျငား သူ႔အိုးႏွင့္သူ႔ဆန္ တန္႐ံုျဖစ္ေအာင္ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရ ႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရး အတြက္ စကားေမႊ၊ စကားေနာက္၊ စကားဟိန္း၊ စကားၿခိမ္းမ်ား ေျပာေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးထူး လာမည္ မဟုတ္ဘဲ ပုထိုးနီးေဝး မဆိုရာ ေစတနာသာ ပဓာန၊ ေဆြမ်ဳိးနီးေဝး မဆိုရာ ေမတၱာသာ ပဓာန ဆိုသည္ကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ မိမိစြမ္း ႏိုင္သမွ် အားေပးကူညီ ပါဝင္ျခင္း သည္သာ အက်ဳိးထူး ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page