www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, June 27, 2016

Brexit ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းၾကားမွ ၿဗိတိန္အစုိးရ
( ေဇယ်ဘုန္း )

ၿဗိတိန္ျပည္သူ မ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ၾကာ ပူးေပါင္း လာခဲ့သည့္ အီးယူ အဖြဲ႕မွ ၄င္းတုိ႔၏ႏုိင္ငံကုိ ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵမဲေပး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၿဗိတိန္အစုိးရ သည္ Brexit ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ဖိအားေပးမႈ မ်ားကုိ သိသိသာသာ ေတြ႕ႀကံဳေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အီးယူအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ ခြဲထြက္ေရး အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အီးယူ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ားက ျဗိတိန္အစိုးရ အား တုိက္တြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည့္အျပင္ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ စေကာ့တလန္ ကလည္း ၿဗိတိန္မွ ခြဲထြက္ရန္ ထပ္မံ ႀကိဳးပမ္းမည့္ အလားအလာ မ်ားထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ Brexit ကုိ ၿဗိတိန္ျပည္သူ အမ်ားစုက ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကၿပီး နာရီပုိင္းမွာ ပင္ ၄င္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္အေပၚ မ်ားစြာ အထိနာေစ ခဲ့သည္။ ကမာၻ ႔ ေငြေၾကးမ်ား အနက္ အခုိင္အမာ၊ အေတာင့္တင္း ဆံုးေသာ ေငြမာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ထားရသည့္ စတာလင္ေပါင္ ၏ တန္ဖုိးမွာ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔က် ဆင္းသြား ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ က်ဆင္း လာျခင္းမွာ ၃၁ ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ ေစခဲ့သည္။ ပုိ၍ ဆုိးရြားသည့္ အခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ မွာ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ ခြဲထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ထုိးက် သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ၿဗိတိန္ျပည္သူ တစ္သန္းေက်ာ္ က ျပည္လံုးကြၽတ္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကုိ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ က်င္းပေပးရန္ အစိုးရထံ သုိ႔ ဇြန္ ၂၅ ရက္က ေမတၱာရပ္ခံစာ တင္သြင္း၍ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မွာ ဇြန္ ၂၃ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္သည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္သည့္ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကုိ ထြက္ေပၚ ေစသည့္အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အရ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားလွ သည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏုိင္သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ကုိပါ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခုမွာ မၾကာမီ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ ဟု ေၾကညာ ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း ၏ေနရာ၌ မည္သူက ဆက္ခံမည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ၿဗိတိန္အား အီးယူမွ ခြဲထြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ ခဲ့သူ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဟာင္း ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္လ်က္ ရွိသည္။

သုိ႕ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းမွ ထင္ရွားသည့္ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ့စဘြန္း ႏွင့္ ထရီဆာေမ တုိ႔က ေဘာ္ရစ္ဂြၽန္ဆင္ ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္း အေနျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ေနာက္ ၄င္း၏ ေနရာကုိ ဆက္ခံမည့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက အီးယူမွ တရားဝင္ ခြဲထြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဇြန္ ၂၄ ရက္ အေစာပုိင္းက ေၾကညာ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္တက္ လာမည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကသာ အီးယူမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ အလားအလာ ရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ေရးကုိ အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အီးယူမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ၿဗိတိန္ အစိုးရကုိ ဖိအားေပး လာခဲ့သည္။ တျခား တစ္ဖက္တြင္ အီးယူအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားက ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံ၏ ေျခလွမ္းအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ ၍ ခြဲထြက္သြားမည့္ အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိသည္။ အလားတူ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲခဲ့ သည့္ အီးယူအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ဆြာ ေဟာ္လန္ က ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ခြဲထြက္ျခင္းသည္ ဂယက္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည့္အျပင္ ေနာက္ပုိင္း တြင္ မည္သည့္ အရာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ မည္သူမွ် အတိအက် မသိႏုိင္ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးယူမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ၿပီး ေနာက္တြင္ စေကာ့တလန္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္မွ စေကာ့တလန္ က လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္င အျဖစ္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္း မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ စေကာ့တလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နီလုိလာ စတာဂီယြန္ က စေကာ့တလန္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အီးယူအဖြဲ႕အတြင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရး ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္ အဆုိပါ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ စေကာ့တလန္ အစုိးရသည္ ၿဗိတိန္ျပည္သူ အမ်ားစုက ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံအား အီးယူမွ ခြဲထြက္ခဲ့ျခင္းကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ စေကာ့တလန္ အား ၿဗိတိန္မွ ခြဲထြက္ႏုိင္ရန္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္း လာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စေကာ႔တလန္ ႏုိင္ငံသည္ ယခင္ကလည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္သူ ျပည္သူ ၈၄ ဒသမ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအနက္ ၅၅ ဒသမ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက စေကာ့တလန္ အား ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းရန္ ေထာက္ခံ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စေကာ့တလန္ မွာ ခြဲထြက္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သုိ႔ရာတြင္ ယင္း အေျခအေန ကုိ ေျပာင္းျပန္ရလဒ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ စေကာ့တလန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ေရး ျပႆနာမ်ား အျပင္ အစိုးရအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားပါ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည္။ ယင္းအေျခအေန မ်ားသည္ Brexit မွထြက္ေပၚ လာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား ဟု ဆုိလွ်င္ ရႏုိင္ေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အီးယူသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ အီးယူမွ ယင္းႏုိင္ငံက ခြဲထြက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔အၾကား အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္က ကဲ့သုိ႔ လြယ္ကူ ေျဖာင့္ျဖဴးမည့္ အလားအလာ မရွိသည့္အျပင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ အေပၚ လေပါင္း အေတာ္ၾကာ က်ေရာက္ လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည့္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳရဖြယ္ ရွိသည္။

အလားတူ Brexit ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ခန္႔တြင္  ၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းႏုိင္သည္ ဟု ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကား ထားေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page