www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, February 24, 2016

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အေရးကုိ သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ထိန္း ကာကြယ္မည္


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဗထူးတပ္နယ္မွ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၄-၂-၂၀၁၆

သစၥာေလးခ်က္ကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဆို ေနၾကသည့္ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သား မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း သစၥာေလးပါး ကို အစဥ္ဦးထိပ္ ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လည္း ႏုိင္ငံ့အေရးကို သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ထိန္း ကာကြယ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (ဗထူး) စစ္ရာထူး ခန္႔ထားေရး ခန္းမေဆာင္၌ ဗထူးတပ္နယ္ မွ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သစၥာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''မင္းမွာသစၥာ ၊ လူမွာကတိ" ဆုိသည့္ စကားရပ္ရွိေၾကာင္း၊ သမိုင္း ရာဇဝင္တြင္ သစၥာမဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး သူ႔ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းတြင္လည္း သစၥာမဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း သစၥာမဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္မွ တပ္မေတာ္က ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းသစၥာမဲ့မႈ၏ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ေျဖရွင္းေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္သမိုင္း အရ မိမိတိုင္းျပည္ အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ အေပၚ သစၥာခံမႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့အေရး ကိစၥမ်ားတြင္မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ထပ္မံ မျဖစ္လာေစေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ တခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္း ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ တပ္စုမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး စသည္ျဖင့္ အဆင့္အလုိက္ တတ္ေျမာက္သင့္ သည္မ်ားကို သင္ၾကားျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ အလုိက္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိ၏ရာထူး၊ အဆင့္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ ေပးလိုက္သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားကို ရေအာင္ယူ သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာ၌ လုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ သည္လည္း အဓိက က်ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးမွာ မိမိအား ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားအေပၚ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း မွာၾကားသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တပ္တစ္တပ္တြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရျခင္းျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ လိုအပ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္၏ စြမ္းပကားသည္ လြန္စြာ ႀကီးမားေၾကာင္း၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္၍ အက်ဳိးရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘကို အားကိုးၾက သကဲ့သုိ႔ လက္ေအာက္ ငယ္သား မ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို အားကိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ဖခင္စိတ္ႏွင့္ တပ္မွဴးစိတ္ ႏွစ္ခုယွဥ္၍ လက္ေအာက္မွမိမိ အေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးသည့္ စိတ္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပသႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လက္ေအာက္၏ ယံုၾကည္မႈကို ရႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုဝင္မ်ား အားလံုး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ေနထုိင္ေရး အတြက္ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ပိုင္းအေနျဖင့္ လစာ၊ စရိတ္၊ စစ္ဝတ္၊ ရိကၡာ၊ အေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ အရာရွိ၊ စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္ ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အလို လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ်ဘဲ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ၊ ကြမ္းစားသံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကိုယ္တိုင္ အသိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တုိက္တြန္း လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မိဘေနရာမွ သားသမီးမ်ားကို ေျပာရမည္ဆုိပါက လံုးဝ မသံုးေဆာင္ ၾကရန္ ေျပာလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္း မွာၾကားသည္။

အားကစား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္တြင္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အားကစားငါးမ်ဳိး သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕စနစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း စိတ္ဓာတ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာ အားကစားမ်ား၊ သတၱိဗ်တၱိကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသသည့္ လက္ေဝွ႔ အားကစား၊ က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ သက္လံု ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ ေျပး၊ ခုန္၊ ပစ္ အားကစား၊ စစ္ဆင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳရန္ႏွင့္ ေသနတ္ပစ္ လက္ေျဖာင့္ ေစရန္အတြက္ ေသနတ္ပစ္ အားကစားမ်ားကို နည္းစနစ္ က်စြာျဖင့္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ကိုယ္ခံပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သုိင္း ႏွင့္ ဗန္တုိ၊ ဗန္ရွည္ တုိက္ခိုက္ေရး နည္းပညာ မ်ားကုိလည္း တပ္မေတာ္ ကုိယ္ခံပညာရပ္ အေနျဖင့္၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစား အေနျဖင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (ဗထူး)မွ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဗထူးတပ္နယ္မွ အျခားအဆင့္ သင္တန္းသား စစ္သည္မ်ားကို ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု၍ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ေထာက္ပံ့ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မင္းေဇာ္ က ၀န္တင္တပ္ရင္း မ်ား၌ လား ၊ ျမင္းမ်ား ေမြးျမဴထားရွိမႈႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဗထူးတပ္နယ္ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသူ မ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အားေပးစကား ေျပာၾကားစဥ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တိရစၧာန္ ေဆးကုလက္ေထာက္ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ား သင္ၾကားေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစဥ္

ဗထူးတပ္နယ္ရွိ အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီး သင္ေက်ာင္း သင္တန္းသားစားရိပ္သာ စုိက္ခင္းတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ေန႔လယ္စာ အတူတကြ သံုးေဆာင္ၾကစဥ္

တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ျဖစ္ၿပီး ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုး ပါးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေ ဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းေ ၾကာင္း ႏွင့္ခြဲျခား ၍မရဘဲ ယွဥ္တြဲေနခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အသက္ခႏၶာ ေသြးေခြၽးမ်ားစြာ ေပးဆပ္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပည္သူ႔ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ခုိင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္ေစေရး၊ မယိမ္းယုိင္ သြားေစေရး သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေရးကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ''တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးက်ယ္'' ဆုိသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးသည္ လြန္စြာ က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ မူဝါဒအရ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ၾကေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့အေရးမွာမူ တုိင္းျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္မွ စတင္၍ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဦးေဆာင္ခဲ့ သည္ကို သမုိင္းအရ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနမွ မပ်က္ယြင္းေအာင္၊ ပိုမို တုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ိဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တရားဥပေဒ  စိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိပါက မိမိတို႔သြားေန သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခုိင္မာမႈ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သြားေနၾကေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနသည့္ မိမိႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ သြားႏုိင္ရန္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး လုိက္ေလ်ာ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း စိတ္ရွည္ သည္းခံစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ပထမငါးႏွစ္ သက္တမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေျခကုပ္ရရွိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ ဒုတိယသက္တမ္း တြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတို႔အား မျဖစ္မေန ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ပီသစြာ လုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္း၊ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Discipline ဆုိသည္မွာ တုိက္တြန္းခ်က္၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက လုိက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Rule and Regulation ဆုိသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ Law ဆုိသည္မွာ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး ပိုမို ေလးနက္ေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ား လုိက္နာရန္၊ အားလံုးလုိက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သည့္အရာမွ် မရွိသျဖင့္ အားလံုးက ေလးစားလုိက္နာ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ Rule and Regulation (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း)၊ Discipline (စည္းကမ္း)၊ Law (ဥပေဒ)တုိ႔အား တိက်စြာလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕ အလုိက္ တည္ၿမဲအမိန္႔ မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားကို ေလးစား လုိက္နာ ထမ္းေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဖြဲ႕စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အဖြဲ႕အစည္း စိတ္ဓာတ္ရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေၾကာင္း ၊ " ျမန္မာခ်စ္စိတ္ " အား အမ်ိဳးသားေရး အေနျဖင့္ ေမြးျမဴၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကား၍ တပ္မေတာ္သားမ ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရး၊ သြားလာေရးမွစ၍ ရပုိင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးက႑ မ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ ရြက္ေပး ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းအျပင္ ယင္းလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ အဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ သင္တန္း အသီးသီး တက္ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား ထက္ျမက္ေစေရး ႏွင့္ တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား ရွင္သန္ ေနေစေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ဗထူးတပ္နယ္မွ အရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ နည္းျပ အရာရွိမ်ား၊ သင္တန္း အသီးသီးမွ သင္တန္းသား အရာရွိ စုစုေပါင္း ၉၇၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း (ဗထူး)မွ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္ သင္တန္းသား စစ္သည္ စုစုေပါင္း ၁၄၃၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား၊ သင္တန္းသား စစ္သည္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ဗထူးတပ္နယ္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး တပ္ရင္း တပ္ရင္းမွဴး႐ုံးခန္း တြင္ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေဇာ္ က ဝန္တင္ တပ္ရင္းမ်ား၌ လား၊ ျမင္းမ်ား ေမြးျမဴထား ရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈ အေျခအေန မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေပးအပ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စီးျမင္းမ်ားကုိ လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္ အထိ ေလ့က်င့္ေပးရန္၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္ လား၊ ျမင္းမ်ားကုိ အနားေပး၍ ေဆးဝါးကုသေပးရန္ႏွင့္ အသက္ အရြယ္ႀကီးသြားသည့္ လား၊ ျမင္းမ်ားကုိလည္း အစာ ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ေဆးဝါး ကုသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိ႔ကုိ မွာၾကားၿပီး လုိအပ္သည္ မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ယင္းေနာက္ စီးျမင္းမ်ား ေမြးျမဴထားရွိမႈကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး၍ တိရစၧာန္ေဆးကု လက္ေထာက္ သင္တန္းႏွင့္ ကုန္းႏွီးခ်ဳပ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားမ်ား သင္ၾကားေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈကာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က နည္းျပမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ သင္ၾကား ေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား ကလည္း သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားေပး သည္မ်ားကုိ ႀကိဳးစား သင္ယူရန္၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး သင္တန္းသားမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ ထားသည့္ ကုန္းႏွီးမ်ားကို လုိက္လံၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ဗထူးတပ္နယ္ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူ ေနေသာ စစ္သည္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း လုိက္လံ ၾကည့္႐ႈ၍ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန၊ ေဆးကုသ ေနမႈႏွင့္ လက္ရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား အား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေမးျမန္းကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီး သင္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းသား စားရိပ္သာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/ စာေရး သင္တန္းမွ သင္တန္းသား မ်ားႏွင့္ ေန႔လယ္စာကုိ အတူတကြ သုံးေဆာင္ ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က သင္တန္းသား စားရိပ္သာ စုိက္ခင္းကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၍ သဘာဝ ေျမၾသဇာကုိ အဓိက အသုံးျပဳကာ ပုိးသတ္ေဆးကုိ လုိသေလာက္သာ ထိန္းသိမ္း သုံးစြဲရန္ႏွင့္ သင္တန္းသား မ်ားကုိ သီးႏွံမ်ား လတ္ဆတ္စြာ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ စုိက္ပ်ဳိး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရး ခန္းမ၊ ဂ်ဴဒုိအားကစား ခန္းမႏွင့္ အားကစားကြင္း တို႔အား လုိက္လံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး၍ လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page