www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Sunday, May 25, 2014

ရင္ေသြးငယ္တုိ႔ အနာဂတ္အေရး ပညာေရးကုိ ဦးစားေပး


ရင္ေသြးငယ္တုိ႔ အနာဂတ္အေရး ပညာေရးကုိ ဦးစားေပး

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ ပညာ သင္ယူၾကရန္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပညာဟူသည္ အထူးထူး အျပားျပား ကို ပိုင္းျခား သိျမင္ တတ္ေသာ သတၱိစြမ္း ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပညာ ဟူသည္ အျပစ္ႏွင့္ အက်ဳိးတို႔ကို ခြဲျခား သိျမင္ေသာ ဉာဏ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ပညာ အလင္းေရာင္သည္ ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္ ေစႏုိင္သည္ အထိ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္ ပညာႏွင့္ တူေသာ အလင္းေရာင္သည္ မရွိ ( ပညာသမာ အာဘာနတၴိ) ဟူ၍ ဗုဒၶရွင္ ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက
ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပညာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရး ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္ မ်ားက မူလတန္း အခမဲ့ အပ္ႏွံေရး စနစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၄- ၂ဝ၁၅ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္း အခမဲ့ အပ္ႏွံေရး စနစ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး သည္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ ေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဓိက တာဝန္ယူ၍ အျခား ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ မ်ားကလည္း အသီးသီး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။

လူတို႔သည္ အမိ ဝမ္းၾကာတိုက္မွ ေမြးဖြား လာစဥ္ကပင္ ပညာတတ္ လာၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ ငယ္စဥ္အခါ ပညာရွာ ဆိုေသာ စကားအတိုင္း ငယ္စဥ္မွာ အသိပညာ ႏွင့္ အတတ္ပညာ တို႔ကို ႀကိဳးစား သင္ယူၾက ရမည္ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ပညာ မသင္ခဲ့ေသာ္ လူ႔ေလာက အလယ္ မ်က္ႏွာငယ္ ရေၾကာင္း ေရွးေခတ္ စာဆုိ ရွင္မဟာရ႒သာရ လမ္းၫႊန္ ခဲ့သည္မွာ ''ဝိဇၨာသိပၸ၊ လူ႔ကိစၥကို၊ ငယ္ကမသင္၊ ေပ်ာ္ပါးလြင္မူ၊ အၾကင္သူအား၊ စကား ေခ်တင္၊ သဘင္မၿပဲ့၊ ခံတြင္းမဲ့သို႔၊ ခ်ဳိ႕တဲ့ပညာ၊ ညိႇဳးမ်က္ႏွာႏွင့္၊ ရြံရွာလန္႔ထိတ္၊ အသံဆိတ္၏ ''ဟူ၍ စပ္ဆိုခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သည္ ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ မူလကပင္ ရွိခဲ့ေသာ မိဘက်င့္ဝတ္ ငါးပါးတြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ အသက္ေမြးမႈ ပညာကို သင္ၾကားေပးရန္ အတတ္သင္ ေစဆိုေသာ တာဝန္ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာ့က်င့္ဝတ္၊ သားသမီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တပည့္ က်င့္ဝတ္ ဟူ၍ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္ ဆိုသည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပညာေရး က႑ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ မိဘျပည္သူ အေပါင္းတို႔ ကလည္း မိမိတို႔ရင္ေသြး မ်ားအား ႏြားလယ္ ျခေသၤ့၊ က်ီးလယ္ ဟသၤာ တင့္တယ္ ေစျခင္းငွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရ ပါသည္။ ။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၅-၅-၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔Download Links


Friday, May 23, 2014

လမ္းခရီးသာယာေရး အားလံုး၀ုိင္းကူ ေဆာင္ရြက္ေပး


လမ္းခရီးသာယာေရး အားလံုး၀ုိင္းကူ ေဆာင္ရြက္ေပး

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္ ကို ဗဟိုျပဳ၍ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား သို႔ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ လာႏုိင္ေစၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္ ေဖာက္လုပ္ ခဲ့ေသာ လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ - မႏၲေလး လမ္းပိုင္းကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့သည္။ အျမန္ လမ္းမႀကီး အသံုးျပဳ သည့္ ယာဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းစြာ သြားလာ ႏုိင္ေရးအတြက္ လမ္းေကြ႕ ဒီဂရီ၊ ကုန္းဆင္း၊ ကုန္းတက္ ေလွ်ာေစာက္၊ လမ္းေကြ႕ မ်က္ႏွာျပင္ အေစာင္း ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ကို စနစ္တက် ေဖာက္လုပ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ထို႔အျပင္ သတိေပး အမွတ္အသား၊ လမ္းၫႊန္ အမွတ္အသား ႏွင့္ လမ္းေဘး အကာအကြယ္ တိုင္မ်ား ကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ေနရာ တိုင္း၌ ျပဳလုပ္ထားၿပီး လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ၌လည္း လမ္း အလယ္ယာဥ္ ေၾကာလိုင္း ႏွင့္ အနားသတ္ မ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေကာင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လမ္းေကြ႕၊ ကုန္းဆင္း၊ ကုန္းတက္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ေနရာတိုင္း၌ ေရာင္ျပန္ မီးလံုးမ်ား တပ္ဆင္ ေပးထားၿပီး တံတား မ်ားေပၚ၌ ျမင္ကြင္း ေကာင္းသည့္ ဆိုလာမီးတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ ေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးကို လမ္းနယ္ အက်ယ္ေပ ၄ဝဝ၊ လမ္းလယ္ကြၽန္း အက်ယ္ ေပ ၃ဝ၊ ေအာက္ခံ အလႊာ ကြန္ကရစ္ထု ၆ လက္မ၊ အေပၚ မ်က္ႏွာျပင္လႊာ ကြန္ကရစ္ထု ၁၂ လက္မ၊ ခံႏုိင္ဝန္ တန္ ၈ဝ၊ တစ္ဖက္လွ်င္ ႏွစ္လမ္းသြား ျဖင့္ ေလးလမ္းသြား လမ္းမႀကီး အျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာလ်က္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးအထိ ေပ ၁၈ဝ အထက္တံတား ၇၂ ခု၊ ေပ ၅ဝ ႏွင့္ ေပ ၁၈ဝ ေအာက္တံတား ၂ဝ၂ ခု၊ ေပ ၅ဝ ေအာက္တံတား ၁၆၄ ခုတို႔ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ ထားသည္။ လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ ထားေသာ လမ္းေပါင္း ၂၆ လမ္းမွတစ္ဆင့္ လမ္းမႀကီး ေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္ သြားလာ ႏုိင္ၾကသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္ နည္းပညာ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕မွ Nippon Hiway ကုမၸဏီက လာေရာက္ တိုင္းတာ ေလ့လာခဲ့ရာ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးအထိ ၃၆၆ မိုင္ ၃ ဖာလံု အကြာအေဝးတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ လမ္းပိုင္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျမန္ျပဳျပင္ ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခ့ဲသည္။

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးကို အသံုးျပဳ သြားလာ ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားသည္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ ၁၂၅ဝဝ ခန္႔ ျဖတ္သန္း သြားလာ ေနၾကရာ ယာဥ္ သြားလာမႈ မ်ားျပားသည္ ႏွင့္အမွ် ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာ ယာဥ္ေမာင္း သူ၏ ေပါ့ဆမႈႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း မလိုက္နာမႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းခ်က္၊ လမ္း၏ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေန တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ေက်ာ္မွာ ယာဥ္ေမာင္းသူ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရၿပီး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး တြင္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာ ႏုိင္ေရး အတြက္ အျမန္ လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း ၁၅ ခု တည္ေဆာက္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ လမ္းႏွင့္ တံတားဌာန ကလည္း တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ ေနစဥ္မွာပင္ ရွစ္လမ္းသြား လမ္းမႀကီး အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ရာ ယာဥ္ေမာင္း သူမ်ားက သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္း အတိုင္း ေမာင္းႏွင္၍ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္ေရး အတြက္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားက မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈ ျပင္ဆင္ၾကရန္ လုိအပ္ သကဲ့သို႔ လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ယာဥ္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဝိုင္းဝန္း ေစာင့္ထိန္း ကူညီ ေပးၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ ။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၃-၅-၂၀၁၄) ေသာၾကာေန႔Download Links

Thursday, May 22, 2014

တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ အလုပ္ျဖင့္ ဘ၀ကုိ စိန္ေခၚပါ


တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ အလုပ္ျဖင့္ ဘ၀ကုိ စိန္ေခၚပါ

ေရႊရည္ဦး (ျမစ္သား)

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ ႀကိဳးစား ၾကသည္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ အားတက္မိ ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူငယ္ေလး မ်ားကို လူႀကီးမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ကူညီပံ့ပိုး ျမႇင့္တင္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ စီးပြားေရး အတြက္ စိတ္ခ်ရမည္။

လူငယ္အခ်ိဳ႕မွာ အတန္းပညာ ၿပီးသြားသည့္ ေနာက္ အတတ္ ပညာမ်ား ထပ္မံဆည္းပူး ေလ့လာ ေနၾကရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ဝင္လိုလွ်င္ အေျခခံ အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ ေရး၊ဖတ္ ေျပာတတ္ ရမည္။ တ႐ုတ္စာ၊ တ႐ုတ္စကား တတ္ရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ ရွိရမည္။ အနိမ့္ဆံုး LCCI အေျခခံ ေအာင္လက္မွတ္ေလး တစ္ေစာင္ေတာ့ ရွိရမည္။ အေျခခံ စက္မႈလက္မႈ သင္တန္း တစ္ခုခုမွ ေအာင္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေလာက္ ရွိရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစရွိသည့္ သင္တန္းေပါင္းစံု ကို တက္ေရာက္ သင္ၾကား ေနၾက ရသည္။ ထို အေျခခံေတြမွ မရွိလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလည္း (ကိုယ္သာ မတတ္ခ်င္ေန) မေရြးခ်ယ္ ၾကပါ။

သည္လိုႏွင့္ပဲ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားက ပြဲစားျဖစ္၊ ဆရာဝန္မ်ား က ေစ်းေရာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ ေက်ာင္းဆင္း ေတြက ဘဏ္၊ ပြဲ႐ံုတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ ၾကရသည္။ (တစ္ေလာက ရတနာပံုသတင္းစာ မွာ ဖတ္လိုက္ ရသည္။ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္ကို ပါရဂူ ဘြဲ႕ရ တစ္ဦး ေလွ်ာက္ထား ဆိုသည့္သတင္း) ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕လူငယ္ မ်ား စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ သြားၾက ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေန ၾကသည္။ ဘြဲ႕ရ႐ံုႏွင့္ အေထြေထြ လုပ္သားေတာင္ မေသခ်ာ သေလာက္ ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ ဂိမ္းဆိုင္ေရာက္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္း က်ဴခံု၊ လက္ေတာက္ခံု၊ ေလာင္းကစား အစံု ေလာကထဲ ေရာက္သြား ၾကရသည္ကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ ေနရသည္။ ဘဝကို အ႐ႈံးေပး သူမ်ား က်ဆံုးဖို႔ရာ အလြန္လြယ္ကူ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝကို အ႐ႈံးမေပး လိုသူမ်ား အတြက္ေတာ့ အစပိုင္းမွာ တင္ျပခဲ့သလို ႀကိဳးစား၊ ၾကံစည္၊ တီထြင္လို႔ ေအာင္ျမင္ သြားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ ႏုိင္သည္။

ကြၽန္မ ေတြ႔ခဲ့ေသာ လူငယ္ေလး တစ္ဦးအေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ ထိုကေလးမွာ ဘဝေပး အေျခေနအရ ႐ုိး႐ုိးသားသား ႀကိဳးစားရင္း မိတၱဴဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္ ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာ႐ိုက္ စာကူးပါ တြဲလုပ္သည္။ အျမင္က်ယ္ လာေတာ့ ဒီဇိုင္း၊ တံဆိပ္႐ိုက္၊ ဖိတ္စာ၊ ယပ္ေတာင္ အဆံုး လုပ္ငန္းႀကီး အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ဖူးသည္။ အခ်ဳိ႕ လူငယ္မ်ား ဆိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားရင္း ေအာင္ျမင္ လာေသာအခါ မတတ္ႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားကိုပါ ကုသိုလ္ျဖစ္ သင္ၾကား ေပးေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ ရသျဖင့္ မုဒိတာပြား ရပါသည္။

အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြ ဟူသည့္အတိုင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား မရွက္ မေၾကာက္ အလုပ္ႀကိဳးစား ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္မရွားပါ။ တခ်ဳိ႕ဖိတ္စာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တမူ ဆန္းသစ္ေအာင္ တီထြင္ေနတာ ေတြ႔ခဲ့ ရပါသည္။ ဖိတ္စာေပၚမွာ ပန္းဒီဇိုင္း ေရးဆြဲၿပီး ပန္းေပၚမွာ ပုလဲ၊ ေက်ာက္၊ ဖန္ေခ်ာင္း ေရာင္စံုေလးမ်ား နဲ႕ အလွဆင္ ေနသည္ကုိ ျမင္ခဲ့ရသည္။ ႐ိုး႐ိုး ဖိတ္စာအတိုင္း ဆိုလွ်င္ တစ္ေစာင္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅ဝ ႏႈန္းယူၿပီး ေက်ာက္ႏွင့္ ပုလဲ ဒီဇိုင္းဆန္းရင္ ဆန္းသလို ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ မွ ၂၅ဝ အထိ ရသည္ဟု သိရသည္။ တခ်ဳိ႕ဆို LED မီးသီးေလး ေတြကို ဒီဇိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တီထြင္ၿပီး မီးအိမ္ မီးေခ်ာင္း အျဖစ္ဆင္ကာ လက္လီဆိုင္ မ်ားမွာ တစ္ဆိုင္ဝင္ တစ္ဆိုင္ထြက္ လိုက္ျဖန္႔ရာက အလုပ္ျဖစ္ ေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ေန ရသည္။ ထုိလူငယ္ေလးကို ေမးၾကည့္ရာ''ကြၽန္ေတာ္က ႐ူပေဗဒနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီး တာပါ။ အစကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေလး နဲ႔ပဲ ဒီအလုပ္ကို လုပ္တာပါ။ အခုဆို လုပ္သား ငါးေယာက္ ထပ္ေခၚၿပီး လုပ္ေနတယ္။ ဒါေတာင္ ႏိုင္ေအာင္ မျဖန္႔ႏိုင္ ေသးဘူး။ အခ်ဳိ႕ လုပ္သား ေတြက ဒီေန႔စားစရာ ျပည့္စံုသြားရင္ မနက္ျဖန္ အတြက္ မပူေတာ့ဘူး ... '' ဟု ၄င္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ဤစကားအရ လုပ္သား ရွားပါး ျပႆနာ ရင္းျမစ္ တစ္ခုကို သိရွိ ႏိုင္သည္။

အေျခခံ လူတန္းစားေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေ စ်းကြက္ဝင္ ပစၥည္းမ်ား ရိွပါသည္။ လိုလွ်င္ ႀကံဆက၊ နည္းလမ္းရ ပါမည္။ အခ်ိန္သည္ အလြန္ တန္ဖုိးရွိသည္။ သူမ်ားခန္႔မည့္ အလုပ္ကို ထိုင္ေစာင့္ ေနမည့္အစား ႐ိုး႐ိုးသားသား ႀကိဳးစားၿပီး အေျခခံ အလုပ္မ်ားမွ စတင္ လုပ္သင့္ ပါသည္။ ျဖတ္လမ္း နည္းျဖင့္ ေငြမရွာသင့္ပါ။ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး ေနာက္ဆံုး ဘဝပါ ဆံုးပါး သြားႏိုင္သည္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ျမင္သြား သူမ်ားကို အတုယူ သင့္သည္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ၾကည့္ပါက အလုပ္က သင္သြား သည္ကို တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္ လာမည္။ အလုပ္ လုပ္စမွာ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ရင္ဆိုင္ရမွာ မလြဲပါ။ လဲရာမွ ျပန္ျပန္ထၿပီး ဇြဲရွိရွိႏွင့္ ႀကိဳးစားပါက ဘဝကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကမွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲပါ။ 

ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္ မ်ားသည္ သူမ်ားႏိုင္ငံက မလုပ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ၾကသည္ကို မီဒီယာ အသီးသီး မွ ထုတ္ေဖာ္ ျပသျဖင့္ သိျမင္ဖတ္႐ႈ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အေပၚ တန္ဖိုးထား ေစတနာ ထားၿပီး ႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစား ခ်င္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကုိ အရင္းႏွီးမ်ား အတိုးမဲ့ (သို႔) အတိုး နည္းနည္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ မွ ကူညီပံ့ပိုး ေပးမည္ ဆိုပါက ''ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး'' လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာ ေရာက္မည္ဟု ယူဆ ပါသည္။ 

နိဂံုးအေနျဖင့္ ယေန႔ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိဘႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အားကိုး အားထား ျပဳရေသာ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား၊ ဘဝကို စိန္ေခၚ ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကပါဟု အားေပး တိုက္တြန္းရင္း ေမတၱာျဖင့္ ဆႏၵျပဳလ်က္ ေရးသား လိုက္ရ ပါသည္။ 

#Themyawadydaily

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းစုိ႔
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းစုိ႔

တကၠသုိလ္ ပြင့္သူေအာင္

ႏွစ္စဥ္ ေမ ၂၂ ရက္ ေရာက္တိုင္း ကမၻာ့ႏိုင္င ံအသီးသီးတြင္ '' အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲေန႔ '' International Day for Biological Deversity 2014 အခမ္းအနား မ်ားကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ အေလးထား က်င္းပၾကသည္။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ ရွိေနသည့္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ႏို႔တိုက္ သတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ တြားသြား သတၱဝါမ်ား၊ ေက်ာ႐ိုးမဲ့ သတၱဝါမ်ား ႏွင့္ အပင္မ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ ေစရန္အလို႔ငွာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေန႔ ကို ကမၻာ့ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ ေပးခဲ့သည္။ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေန႔ ဆိုသည္မွာ အပင္ႏွင့္ တိရစၧာန္ မ်ဳိးရင္း မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ဇီဝ မ်ဳိး႐ိုး အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ယင္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာေပၚရွိ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါ အားလံုး ပါဝင္သည့္ သက္ရွိအားလံုး ( All Life on Earth ) ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကမၻာ့ လူဦးေရမွာ သန္းေပါင္း ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ကမၻာႀကီးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ ေရရွည္ တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေရး၊ လူသားမ်ား အပါအဝင္ သက္ရွိ သတၱဝါမ်ား အားလံုး ဘဝရွင္သန္ ရပ္တည္ေရး တို႔အတြက္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ားသည္ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေရး အတြက္ အစားအစာ၊ ေရခ်ဳိ ေရေကာင္းေရသန္႔၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း၊ ေရသယံဇာတ ပစၥည္း စသည္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ေထာက္ပံ့ ေပးသည္။

ကမၻာ့ ရာသီဥတု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္း ၌ ပ်က္ယြင္း မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာ့ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာမႈမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့၍ ကမၻာ့ ဝင္႐ိုးစြန္း ေဒသမ်ားရွိ ေရခဲျပင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္မႈ လ်င္ျမန္ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ပင္လယ္ ႏွင့္ သမုဒၵရာႀကီးမ်ား ရွိ ေရမ်က္ႏွာျပင္ မွာ ႏွစ္စဥ္ ၂ မီလီမီတာခန္႔ ျမင့္တက္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အဏၰဝါ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ႏႈန္းသည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလအတြင္း အနည္းဆံုး ၃ မီလီမီတာ အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရျပင္မ်ား၏ အပူခ်ိန္ မွာလည္း ျမင့္တက္ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ သမုဒၵရာႀကီးမ်ား အတြင္း တည္ရွိေနေသာ ကြၽန္းႏိုင္ငံငယ္ ေလးမ်ား အတြက္ အကာအကြယ္မဲ့ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ ေရေန သတၱဝါမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ ႏိုင္ေသာ အပူခ်ိန္ထက္ ျမင့္မားခဲ့၍ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က အဏၰဝါဇီဝ မ်ဳိးစံု မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၃၇ စိတ္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အဏၰဝါေဗဒ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ " ကမၻာ့ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ား ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕ " ( World Wildlife Fun - WWF ) က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ " သက္ရွိ ၿဂိဳဟ္ကမၻာ အစီရင္ခံစာ ( Living Planet Report ) " ၌ တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရ အတြက္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ပိုမို လိုအပ္ ေနျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကမၻာတြင္ ရွိေနေသာ ဇီ၀ မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ မ်ားအား အလြန္ ထိခုိက္လ်က္ ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အနာဂတ္၏ လံုၿခံဳေရး ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ရွင္သန္ ရပ္တည္မႈ မ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ယင္း ကမၻာ့ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (WWF) သည္ လန္ဒန္ သတၱေဗဒ အသင္း ( Zoological Society of London ) ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေျခရာ ကြန္ရက္အဖဲြ႕ ( Global Foot-print Network ) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမၻာၿဂိဟ္အေပၚ လူသားမ်ား၏ ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးလ်က္ ရွိသည့္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တို႔ကို အခ်ိန္မီ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ( WWF ) ၏ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ ( Linving Planet Report ) တြင္ ကမၻာ၏ ေဂဟစနစ္ မ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ကပင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ အပူပုိင္း ေဒသမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလအတြင္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကာင္း၊ ကမၻာ၏ ေဂဟေျခရာမ်ား အရ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ထုတ္ယူ သံုးစဲြမႈ မ်ားျပား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ စဥ္ဆက္ မရႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယင္း အစီရင္ခံစာ ကုိ  " ေဂဟေျခရာ " ျမစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္ မရႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယင္း အစီရင္ခံစာပါ''ေဂဟေျခရာ'' ဆိုသည္မွာ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ား၏ ေဂဟစနစ္မ်ား ေလ့လာျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဂဟေျခရာ ဆိုသည္မွာ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ား၏ ေပါက္ဖြားမႈ၊ ရွင္သန္ ႀကီးထြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ေနရာေဒသ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္မႈ၊ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္မႈ စေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားကို ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ေဂဟစနစ္ မ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ားသည္ ေရ အရင္းအျမစ္၊ သစ္သား၊ စကၠဴ၊ အမွ်င္ ( Fiber ) ႏွင့္ အစားအစာ စေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ား၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ မ်ား၌ အလြန္ အေရးပါ လွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ား၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္း ထိုးျပေသာ အားျဖင့္ ယခုဆယ္စုႏွစ္ (၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္) ကို " United Nations Decade on Biodiversity " ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလ၌ ကမၻာ့ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ ဝင္႐ိုးစြန္း၌ တည္ရွိ ေနသည့္ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္၍ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ မ်ား ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရမ်ား ပူေႏြး လာေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ ထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာသျဖင့္ ေရေန သတၱ၀ါမ်ား ေသဆံုးခဲ့သည္။ ကုိလံဘီယာ ၊ ပီ႐ူး ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ငါးမ်ား အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ ကမ္းေျခမ်ား၌ ေသဆံုး ၾကသည္။ အဏၰ၀ါ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ ေဝလငါး၊ လင္းပိုင္ႏွင့္ အျခာ းငါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္းမ ်ားစြာတို႔သည္ ေန႔စဥ္ အေကာင္ေရ သန္းခ်ီ ေသဆံုးလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အဏၰါ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ မ်ား ေသဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ၄င္းတုိ႔အေပၚ အမွီျပဳ ရေသာ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ တုိ႔မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံး ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ ျပည္သူမ်ားသည္ ကမၻာ့ စားနပ္ ရိကၡာ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကုိ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ မ်ားက ရရွိခဲ့ၾကရာ အဏၰဝါဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ မပ်က္စီးရန္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပူပိုင္းေဒသ မ်ားရွိ ေရခ်ဳိ ေဂဟစနစ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မား ေနမႈေၾကာင့္ က်ားေကာင္ေရ မွာလည္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ယန္ဇီျမစ္မွ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ မ်ားသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ား အတြင္း မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရတိမ္ ေဒသမ်ား ( Wetlands ) သည္ ကမၻာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေသာ သဘာဝ ဝန္းက်င္မ်ား ျဖစ္ရာ၊ ယင္းတို႔သည္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ေပါက္ဖြားရာ၊ ေရရရွိရာ ႏွင့္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ ေနၾကေသာ မေရတြက္ ႏိုင္သည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းရာ ေနရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ရမ္ဆာ ေရတိမ္ ေဒသမ်ား ကြန္ဗင္းရွင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္က လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့သည္။ ယင္း ကြန္ဗင္းရွင္း ၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ေရေဝေရလဲ မ်ား၏ မူရင္းေဒသ ျဖစ္ေသာ ေရတိမ္ေဒသ မ်ားကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ အသံုးခ်ရန္ ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရတိမ္ေဒသ မ်ားကို ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ မ်ားအျဖစ္ စုစုစည္းစည္း ကာကြယ္မႈ ေပးရန္ အဆိုပါ ကြန္ဗင္းရွင္းက သတ္မွတ္ ေပးခဲ့သည္။ ေရတိမ္ ေဒသ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါတို႔၏ ဘဝမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာ၌ အဓိက အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေရဧရိယာပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ သဘာဝတြင္ တည္ရွိေနသာ အပင္မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား၊ ေသးငယ္ေသာ အဏုဇီဝမ်ား ႏွင့္ သက္ရွိမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ ေဂဟေဗဒ ဖဲြ႕စည္းမႈ စနစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ အဖဲြ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ( Convention on Biodiversity - CBD ) ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ယင္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီယယ္ ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္း ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခုမွာ - ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ား၏ အက်ဳိးေ က်းဇူးမ်ားစြာ တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳ သြားႏိုင္ေရး ႏွင့္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား မ်ဳိး႐ိုး ထိန္းသိမ္းျခင္း မွရရွိလာ သည့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားစြာ တို႔ကို တူညီမွ်တစြာ ခြဲေဝ သံုးစြဲႏိုင္ေရး တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသတၱဝါ တို႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈကို အက်ဳိးျပဳ ေနေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ ေစရန္ ေဂဟစနစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ဒီေရေတာ ႏွင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ကို ဝုိင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾက ပါရန္ တိုက္တြန္း ေရးသား အပ္ပါသည္။ ။

#Themyawadydaily

အာဆီယံလုပ္ငန္းရွင္ဆု အတြက္ စာရင္းေပးသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၇ ခုအထိရွိရန္ကုန္ ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄

မင္းေသာ္တာလြင္

အာဆီယံႏုိင္ငံတုိင္းရွိ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္မည့္ ASEAN Business & Investment Summit and Asean Business Awards 2014 ကုိ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္း ေပးသြင္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၿပိဳင္ပဲြ၌ National Champion ဆုတံဆိပ္ကုိ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ASEAN Business Advisory Council (ABC) မွ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ National Champion ဆုကုိ ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ASEAN Business Awards ဆုေရြးခ်ယ္ရန္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။ 

အဆုိပါ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွ စ၍ အာဆီယံ ႏုိင္ငံတုိင္း National Champion ဆုတံဆိပ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုမ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္၌ အာဆီယံ ၇ ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၇ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၇ ခုတို႔လည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္း ေပးထားေၾကာင္း ABC အာဆီယံ စီးပြားေရး အႀကံေပး ေကာ္မတီ ထံမွ သိရွိရသည္။ 

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၂-၅-၂၀၁၄) ၾကာသပေတးေန႔Download Links

အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္(၂၀)အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္(၂၀)

(၂၂-၅-၂၀၁၄ ရက္ အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ )

Download Links

Wednesday, May 21, 2014

မ်ိဳးေစ့ေလာင္းမ်ား ကုိ ျပည္သူ႔နီတိျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပး


မ်ိဳးေစ့ေလာင္းမ်ား ကုိ ျပည္သူ႔နီတိျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပး

ျပည္သူ႔နီတိ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုး အပ္သည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆိုရပါမူ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ မဂၤလာ က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက ျပည္သူ႔နီတိ ကို ေက်ာင္း သင္ခန္းစာ ဘာသာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္း ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရသည္။ ယေန႔ ကာလတြင္ ထိုဘာသာရပ္ကို သင္ၾကား ေပးျခင္း မေတြ႕ရ ေတာ့ဘဲ ျပင္ပတြင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ား၌ သင္ၾကား ေပးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ျဖစ္ကာ ဝန္းက်င္သစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း တည္ေဆာက္ ၾကရာတြင္ ျပည္သူ႔နီတိကို သင္ၾကား နားလည္ သိထား ၾကသူတို႔၏ ဝန္းက်င္သစ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ ကို နားမလည္ ၾကေသာ ဝန္းက်င္သစ္တို႔ ကြာျခား ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူ႔နီတိ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ လူ႕စည္းကမ္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စည္းကမ္း၊ အလုပ္ရွင္ စည္းကမ္း၊ ေက်ာင္း စည္းကမ္း၊ မိသားစု စည္းကမ္း တို႔ အပါအဝင္ ဂါရဝတရား၊ နိဝါတတရား၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ေမတၱာတရား တို႔ လႊမ္းၿခံဳ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလ ၌ ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးသင့္သည့္ တရားမ်ား ေခါင္းပါးလာျခင္း၊ နည္းပါးလာျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ၾက ရသည္။ ေလာကႀကီးကို မဆိုထားႏွင့္ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးစုတို႔ အတြင္းမွာပင္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ ပ်က္ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။ ေမတၱာတရား ပ်က္ယြင္း ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ေခါင္းပါးၿပီး အတၱစိတ္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ႀကီးမားလာကာ အျမင္ မတင့္ဖြယ္ရာ တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ လာၾကရသည္။ ဝတၱရား၊ ကိုယ္က်င့္ တရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားမ်ား ပ်က္ယြင္း ေသာေၾကာင့္ ေမတၱာတရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံအားျဖင့္ အတိတ္က မ်ဳိးေစ့မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔နီတိ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ား မပက္ဖ်န္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔နီတိ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေမတၱာတရား မ်ား ခန္းေျခာက္ ရသည္။ ေမတၱာ တရားမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္၍ အတၱဒိ႒ိ ႀကီးၿပီး လူစိတ္ေပ်ာက္ လာၾက ရသည္။

ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝ၏ မဂၤလာတရား ႏွင့္ ေမတၱာပ်ဳိးခင္း သည္ ဒိ႒ိတည္း ဟူေသာ ေပါင္းျမက္က အၿမဲဖံုးအုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနေလရာ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း၊ မ်ဳိးေစ့ ဘယ္ေလာက္ မွန္မွန္ နီတိက်င့္ဝတ္ ႏွင့္ ေမတၱာမိုးေခါင္ ေနသေရြ႕ အပင္ရွင္သန္ ျဖစ္ထြန္း လာမည္ မဟုတ္ေခ်။

ယေန႔ လူငယ္မ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပည္သူ႔နီတိ ကို မ်ဳိးေစ့ မရွင္သန္ခင္ ကတည္းက ၫႊန္ျပ ေျပာဆိုေပးဖို႔၊ လိုက္နာ က်င့္ႀကံ တတ္ဖို႔ အနီးကပ္ သြန္သင္ ေပးေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိ အဖ ဆရာသမား မ်ားႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ေနထိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔နီတိသည္ လူ႔ဘဝ ပ်ဳိးခင္း၏ အေျခခံ ေျမၾသဇာ ေကာင္းမ်ားျဖစ္၍ အပင္ မသန္ေသးသည့္ မ်ဳိးေစ့ေလာင္း မ်ားကို ျပည္သူ႔နီတိ ျဖင့္ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရ ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Yadanarpondaily

ေတဇ႐ုပ္စံုစာေစာင္ အတြဲ(၂၆) အမွတ္(၁)ေတဇ႐ုပ္စံုစာေစာင္ အတြဲ(၂၆) အမွတ္(၁)

( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္ )

Download Links

ခရီးသြားစဥ္ ႀကံဳရဆံုရတတ္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မႈမ်ား


ခရီးသြားစဥ္ ႀကံဳရဆံုရတတ္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မႈမ်ား

ၾကယ္စင္စုိး (မႏၲေလး)

အေဝးေျပး ကားေပၚကေန ေျမႀကီးေပၚ ေျခခ်လိုက္ တာနဲ႔ အသားစိုင္ တစ္ခုကို က်ီးကန္းေတြ ဝိုင္းအံုသလိုမ်ဳိး လူေတြ အနားကို ဝိုင္းအံု လာၾကတယ္။ ေခါင္းရမ္းျပလို႔ လဲမရ၊ လက္ခါျပလို႔ လဲမယံု၊ လက္ကိုစြဲသူက စြဲနဲ႔ ဒီၾကားထဲ အဆိုးဆံုး ကေတာ့ ပါလာတဲ့ ခရီးေဆာင္ အိတ္ကို အတင္းဆြဲယူကာ ဆုိင္ကယ္ ေနာက္ထိုင္ခံုေပၚ သြားတင္ ေနလို႔ မ်က္ႏွာထား တင္းတင္းနဲ႔ မနည္း ျပန္ေတာင္းယူ လိုက္ရတယ္။

စိတ္ညစ္ရ ပါတယ္။ ဒီလူေတြနဲ႔ေတာ့ တစ္လမ္းလံုး စီးလာရတဲ့ ကားကလဲ က်ပ္သပ္ၿပီး ဖက္နဲ႔ထုပ္ ထားသလိုမ်ဳိး စီးလာရ တာမို႔ ေျခေထာက္ေတြ လမ္းမေလွ်ာက္ ခ်င္ေတာ့ ေလာက္ေအာင္ ပင္ပန္းရတဲ့ အထဲ...။ ဒီလူေတြနဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပဲ ခက္ပါတယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ညည္းညဴရင္း အဲဒီလူေတြ ၾကားကေန အတင္း ႐ုန္းထြက္ လာခဲ့ရတယ္။

ဒီယုန္ျမင္လို႔ ဒီခ်ဳံကို ႀကိဳထြင္ထား သလိုမ်ဳိး အႀကိဳေစာင့္ ေနဖုိ႔အတြက္ မွာထား ေပမယ့္လဲ ကားအဝင္ေစာ ေနတာမို႔ ခ်ိန္းထားတဲ့ သူနဲ႔ လြဲေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ရၿပီေပါ့။ နားလည္ ေပးႏုိင္ပါ တယ္ေလ။ အဲ...နားမလည္ ေပးႏုိင္တာက အေစာက ေျပာတဲ့လူေတြ။ လူေတြ အားလံုးကို ၾကည့္လိုက္ျပန္ ေတာ့လဲ အားလံုးက ဇာတ္ၾကမ္းကား တစ္ကားထဲက လိုလူ ေလးငါးေယာက္ ေလာက္က ပစၥည္းလု၊ အႏုၾကမ္း စီးမယ့္ ပံုမ်ဳိးေတြ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို သူတစ္ေယာက္ တည္းေတြ႕ႀကံဳ ခံစားေနရတာ လားဆို ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကားေပၚမွာ ပါလာၾကတဲ့ ခရီးသည္ေတြ အားလံုး လိုလိုလဲ ခံစား ေနရသလို ခရီးသြားဖူး ၾကသူတိုင္းလဲ ဒီအျဖစ္မ်ဳိး ေတြကို ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားဖူးၾက မွာပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ ေယာက်္ား ရင့္မာႀကီး ေပမို႔ ေတာ္ကာ က်ေပတယ္။ မိန္းမသားမ်ား ဆိုရင္ မလြယ္ေၾကာပဲ။ လက္စြဲသူက တစ္မ်ဳိး၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ ေတြကို ကိုင္သူက တစ္ဖံုနဲ႔ ဣေႁႏၵ ပ်က္စရာ လဲ ေကာင္းသလို အရွက္ရ စရာလဲ ေကာင္းပါတယ္။

အခုလဲ ၾကည့္ဦးေလ။ ကြၽီ...ဆိုတဲ့ ကားဘရိတ္ အုပ္သံမွ မဆံုးေသး။ လူႏွစ္ေယာက္က ကားေပၚကို ေျပးတက္ လာၾကၿပီး အေပါက္ဝ ကေန ပိတ္ရပ္ထား ၾကတယ္။ သူတို႔ေနာက္ကို ၾကည့္လုိက္ ျပန္ေတာ့လဲ လူေတြက တသီတတန္းႀကီး။

''ဦးေလးႀကီး ဘယ္လိုက္ပို႔ ရမလဲ။ အရွင္ဘုရား ဘယ္ၾကြမလဲ မသိဘူး။ ဟိုဘက္က အေဒၚႀကီး ဆိုင္ကယ္ ရွိတယ္ေနာ္။ ဆုိင္ကယ္ သြားမလား အစ္မ ဆုိင္ကယ္ ရွိတယ္ေနာ္...'' အစရွိတဲ့ စကားေတြကို ပါးစပ္ကေန အျမႇဳပ္တစီစီ ထြက္ေအာင္ ေရရြတ္ ေနၾကတယ္။ ဒါနဲ႔တင္လား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ မုန္႔ဆီေၾကာ္ ဘယ္ေနမွန္း မသိ၊ ႏႈတ္ခမ္း အနာနဲ႔ တည့္ပါ့ မလားဆိုတဲ့ အေပါက္မ်ဳိး ေတြနဲ႔ ေျပာလိုက္ၾက၊ ဆိုလုိက္ၾက တာမ်ား''ေဟ့ ပထမ ဆင္းလာတဲ့ လူက ငါ့လူေနာ္။ ဒုတိယ ဘုန္းႀကီးက ငါ့အတြက္ေဟ့၊ သံုးေယာက္ေျမာက္ က ငါ့ဟာေနာ္။ေ အးအဲဒီ လူေနာက္ က အမႀကီးက ငါေနာ္''။ ၾကားၾက ပါရဲ႕လား။ မသိတဲ့ လူသာဆိုရင္ ဒီကားေပၚက ဆင္းလာတဲ့ လူေတြကပဲ သူတို႔အိမ္သူ၊ အိမ္သားေတြ က်ေနတာပဲ။

ခက္ေတာ့ ခက္ပါတယ္ ဒီလူေတြနဲ႔ ေတာ့။ သူတို႔လက္က လြတ္ရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ခရီးေဆာင္အိတ္ ကိုကိုင္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္လာ လိုက္တာ၊ သြားေနတဲ့ ေနရာက ( မေရာက္ဖူးတဲ့ အရပ္ေဒသ ဆိုေတာ့) ေတာင္လား၊ ေျမာက္လား၊ အေရွ႕လား၊ အေနာက္လား ဆိုတာ မသဲကြဲ။ ခ်ိန္းထားတဲ့သူက ခုခ်ိန္ထိ ေရာက္မလားေသး။ ဖုန္းဆက္မယ္ လုပ္ျပန္ေတာ့ လုိင္းကမမိ၊ လိုင္းမိ ျပန္ေတာ့လဲ ကိုယ့္စကား သူမၾကားႏိုင္ သလို သူ႔စကားကိုလဲ ကိုယ္မသဲကြဲ။

ေဟာ...ေရွ႕မွာ လာျပန္ၿပီ။ မုဆိုးက သားေကာင္ကို ေတြ႕တဲ့ မ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔ အနားကို ခ်ဥ္းကပ္ လာျပန္ေတာ့ မထူးေတာ့ ပါဘူးဆိုၿပီး ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာပဲ ငုတ္တုတ္ ထုိင္ေနလိုက္မိ ေတာ့တယ္။ ျပန္ၿပီး အေခၚအထူး လုပ္ေနျပန္ လို႔လဲ ေမာ႐ံု သက္သက္ေပါ့။ ေရွ႕ဆက္ သြားေနရင္လဲ ဒီလို လူေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႕ၿပီး စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ ေနရဦးမွာ။ ထုိင္ေနလိုက္ ေတာ့မွပဲ စိတ္သက္သာရာ ရေတာ့တယ္။ နဖူးေပၚက စီးက်လာတဲ့ ေခြၽးစေတြကို လက္ကိုင္ ပဝါနဲ႔ သုတ္လိုက္ရင္း အေတြးစ ေတြက စီးလာတဲ့ အေဝးေျပး ကားေပၚဆီ ျပန္ေရာက္ သြားတယ္။

သူလဲ သူ႔ထုိင္ခံုနဲ႔သူ၊ ကိုယ္လဲ ကိုယ့္ထုိင္ခံုနဲ႔ ကိုယ္။ အတူတူ ပိုက္ဆံ ေပးစီးရတာခ်င္း ျဖစ္ေပမယ့္လဲ ခရီးသည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစ (မျပဳမိ) ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။ ေျပာမယ့္သာ ေျပာရတာပါ။ အၿမဲတေစလို ခရီးသြားရင္ ကံမေကာင္း တတ္ဘူး ဆုိတာကို သတိထား မိကာမွ အမွတ္ရ ေနမိတယ္။ ခရီးသြား တဲ့အခါတိုင္း လိုလိုမွာ စိတ္ညစ္စရာ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ႀကံဳရတာ ခ်ည္းပဲ။

ၾကည့္ပါဦး...။ ဒီလူေဘး ကပ္လ်က္ ထုိင္ခံုေပၚ ေရာက္လာၿပီး ကတည္းက အႏၲရာယ္ ေပးမယ့္ သတၱဝါ တစ္ေကာင္ အလား ထင္မွတ္ကာ တတ္ႏုိင္သမွ် ခႏၶာကိုယ္ကို က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလး ထုိင္ၿပီး ေနခဲ့ေပမယ့္လဲ ''ညီေလး ကြမ္းေထြးဖုိ႔ ပါဆယ္အိတ္ တစ္လံုးေလာက္ ေပးပါကြာ'' ဆိုတဲ့ စကား ၾကားလိုက္ ရတာနဲ႔တင္ ခါးၾကားက လက္ကိုင္ ပဝါကို ထုတ္ကာ ႏွာေခါင္းကို ပိတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထား လိုက္တယ္။

တစ္ယာၿပီး တစ္ယာ၊ တစ္ထုပ္ၿပီး တစ္ထုပ္ ဝါးေန လိုက္တာမ်ား ဆင္ရဲ႕ ႏွာေမာင္းေပၚကို ႀကံေခ်ာင္း တင္ေပးလုိက္တဲ့ အခါ ေလွ်ာခနဲ စုတ္ယူ လိုက္သလိုမ်ဳိး၊ မ်က္ရိပ္ျပ လို႔လဲ မျမင္၊ လက္ဟန္ ေျခဟန္ ျပလို႔လဲမရ၊ စကားေျပာ လိုက္တဲ့ အခ်ိန္တိုင္း ထြက္က်လာတဲ့ အစက္အေျပာက္ ေတြက ခႏၶာကိုယ္ ေပၚက အဝတ္အစားေပၚမွာ ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စ။

ကားဘီး လွိမ့္လုိက္တိုင္းမွာ လႈပ္ခ်ည္တစ္ခါ ရမ္းခ်ည္တစ္လွည့္ ျဖစ္သြားတဲ့ ရဲရဲနီကာ ေဖာင္းကား ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ထုပ္ႀကီးကို လက္က ကိုင္ေဆာင္ ထားတာ ျမင္လိုက္ ရေတာ့ ေမွာက္မ်ား ေမွာက္က်  လုိက္ရင္ဆိုတဲ့ အေတြးက အသိစိတ္ထဲ ေရာက္လာကာ ရတက္မေအး သလို ပူမိျပန္တယ္။

''ညီေလးကိုယ့္ကို ဒါေလးကို အျပင္ ပစ္လႊတ္ေပး စမ္းပါကြာ'' ကိုင္ေဆာင္ ထားတဲ့ မသတီစရာ ပါဆယ္ထုပ္ႀကီး ကို ကားစပါယ္ယာ ေကာင္ေလးဆီကို ထုိးေပးရင္း ေျပာေတာ့'' ဟာဗ်ာ... ခင္ဗ်ားဘာသာ အေပါက္ဝ ကေန ပစ္ခ်လိုက္ ပါလား'' ဆိုကာ ကားစပါယ္ယာ ေကာင္ေလး ေနာက္ကို တြန္႔ဆုတ္ သြားတယ္။

ဘယ္လို လူစားမ်ဳိး ပါလိမ့္။ လူတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္ ရွိထုိက္တဲ့ အသိတရားေတြ ေခါင္းပါး လွခ်ည္လား။ သူမို႔လို႔ ဒီအထုပ္ႀကီးကို တျခား တစ္ေယာက္ကို လႊင့္ပစ္ ခိုင္းရက ္ေပတယ္'' လို႔ စိတ္ထဲမွာ ေတြးေန ဆဲမွာပင္...။

''ဝွီး...ဖတ္၊အို...ဘုရားေရ...'' ႏႈတ္ကေန ျမည္တမ္း ေရရြတ္ မိေလာက္ေအာင္ အထိ အဲဒီလူရဲ႕ လုပ္ရပ္က ေအာက္တန္း က်ပါတယ္။ ေဘးနားက မွန္တံခါးကို ဆြဲဖြင့္ၿပီး မ်က္ႏွာေရွ႕ ကေန လက္ထဲက အထုပ္ႀကီးကို လမ္းမေပၚ ပစ္ခ် လိုက္တာမ်ား ေဆာရီး...ပါဆိုတဲ့ အၾကည့္ တစ္ခ်က္သာ ၾကည့္ၿပီး ေနသားတက် သူ႔ေနရာသူ ျပန္ထုိင္ သြားတယ္။ ေအာက္က လမ္းသြား လမ္းလာ ခရီးသြားေနတဲ့လူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေပၚကိုမ်ား က်သြား လိုက္ရင္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ အတူ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ခရီးသြားတဲ့ အခါ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္အဝ ရႏုိင္မယ္ မသိဘူး ဆုိတာကို ေအာက္ေမ့မိရင္း ဒီခရီးစဥ္ေလး အျမန္ၿပီး ဆံုးပါေစလို႔ပဲ... ဆုေတာင္း ေနမိ ပါေတာ့တယ္...။

#Themyawadydaily

ျမန္မာ-အီးယူ ပူးတဲြ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


ျမန္မာ-အီးယူ ပူးတဲြ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ - အီးယူ ပထမအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ လူ႔အခြင့္အေရး နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ အီးယူ ႏွစ္ဖက္အၾကား ပိုမို ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ကတိကဝတ္ ကို ခိုင္မာေစ ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပဲြ သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ - အီးယူ လုပ္ငန္း အဖဲြ႕အား ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ - အီးယူ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားကို အကူအညီ ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္း ေစမည့္ အီးယူ၏ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ ကို ေဖာ္ျပ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာႏွင့္ အီးယူတို႔ အၾကား ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တူညီသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ ပိုမုိ တုိးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေစမည့္ က႑ေပါင္းစံု ကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အီးယူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ တို႔အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသို႔ အတည္ျပဳ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ဖလွယ္သြားေရး ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားကို တုိးျမႇင့္သြားေရး စသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပဲြ အတြင္း ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ ၊ အမုန္းပြားေရး ဆုိင္ရာ ေျပာဆုိ ေရးသားမႈ ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ႏွင့္ ခဲြျခားမႈ မျပဳေရး အစရွိသည့္ အဓိက အေလးျပဳရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာ - အီးယူ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ျမန္မာဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္ ႏွင့္ အီးယူဘက္မွ လူ႔ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ စတာဗ္ေရာ့ လန္ဘရီနီဒစ္ တုိ႔မွ ပူးတဲြ သဘာပတိ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြ သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန မွ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထင္လင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ႐ိုလန္ ကိုဘီရာတို႔လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု ေဆြးေႏြးပဲြ မတုိင္မီ လူမႈ အသုိက္အ၀န္း ဖုိရမ္ တစ္ရပ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမလ ၁၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ အီးယူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားႏွင့္ က်န္ရွိ ေနေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကုိ လူမႈ အသုိက္အ၀န္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
ရက္စဲြ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ဝ ရက္

#Themyawadydaily

သတၱဳမ်ား စုပ္ယူစားသံုးႏုိင္ေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္သစ္ တစ္မ်ိဳး ရွာေဖြေတြ႕ရွိမနီလာ ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ၊ ေလာ့ဘာေနာ့စ္ၿမိဳ႕ ရွိ တကၠသုိလ္ မွ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဇမ္ဘယ္စ္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ သတၱဳမ်ားစြာ ကုိ စုပ္ယူ စားသံုးႏုိင္ေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္သစ္ တစ္မ်ိဳး (ပံု) ကုိ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ABS- CBN သတင္းဌာန မွ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။

Rinorea Nicoolifera ဟု အမည္ေပး ထားေသာ အဆုိပါ အပင္သည္ Hypetaccumulator အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၄၅၀ အနက္မွ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၄င္းအပင္မွ အရြက္မ်ားသည္ နီကယ္လ္ တစ္သန္းရွိ အစိတ္အပုိင္း ၁၈၀၀၀ ကုိ စုပ္ယူ ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းအပင္ကုိ ေလ့လာေသာ အဖဲြ႕မွ စာေရးဆရာ ႏွင့္ သုေတသန အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ အက္၀ီႏုိဖာနန္ဒုိ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထူးျခားေသာ အပင္အေၾကာင္းကုိ Phytokeys ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အြန္လိုင္းမွလည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။

အသစ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္သည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေျမ သုိ႔မဟုတ္ သတၱဳေျမ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (CBS)

#Themyawadydaily

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရး မူႀကီး(၅)ခ်က္ကုိ ထာ၀ရလုိက္နာေစာင့္ထိန္း


ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရး မူႀကီး(၅)ခ်က္ကုိ ထာ၀ရလုိက္နာေစာင့္ထိန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အိႏၵိယ သမၼတ ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၆ဝ)ျပည့္ အခမ္းအနား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ရွိ ကမ္းနား ဟိုတယ္၌ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္မွာ တစ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမ တည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တစ္ႏိုင္ငံက ေလးစားရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ တန္းတူ ရည္တူမႈ ရွိရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝါဒ၏ ပင္မ အုတ္ျမစ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႔ထက္တုိင္ ခုိင္ၿမဲစြာ ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာ့ အေရးအခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေျခခံမူမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးမူ မ်ားကို အေျခခံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကုလသမဂၢ ၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ မိမိ၏ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုးၾကား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ကို အစဥ္ အားေပး ေထာက္ခံျခင္း၊ လက္နက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံျခင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ စြက္ဖက္မႈ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို အားေပး ေထာက္ခံျခင္း၊ ကိုလိုနီဝါဒ၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈ စနစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံျခင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ေရး စစ္ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း တို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္း ၏ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာခရီးစဥ္ အတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဘန္ေဒါင္း ညီလာခံသို႔ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ရာ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈေသာ မူမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား က လက္ခံထား ၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာသူ ကမၻာသား အားလံုးတို႔သည္ အိပ္မက္ဆန္ေသာ အေတြးမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမုန္းတရားမ်ား ေမွးမွိတ္ကာ ထာဝရ ေမတၱာပန္းပြင့္တို႔ လန္းစြင့္ ေမႊးပ်ံ႕ ေစျခင္းငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး(၅)ခ်က္ကို ထာဝရ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္း ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရ ပါသည္။ ။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydialy

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၁-၅-၂၀၁၄) ဗုဒၶဟူးေန႔Download Links

Tuesday, May 20, 2014

ေသြးတုိး ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ လက္ေတြ႕ သက္သာၿပီ


ေသြးတုိး ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ လက္ေတြ႕ သက္သာၿပီ

မင္းဋဳေခါင္

ေစ်းမွ ပန္းအုိးႀကီး ၅ လံုး ၀ယ္ယူလာၿပိး အိမ္ေဘး ေနေရာင္ျခည္ ရေသာ ေနရာတြင္ ထားကာ ေျမေဆြး ထည့္ပါသည္။ ပန္းအုိး ၃ လံုးတြင္ စံပယ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးကာ ပန္းအုိး ၂ လံုးတြင္ ေဆးခါးႀကီး ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ေန႔စဥ္ ေရေလာင္းေပး ပါသည္။ စံပယ္ပန္းအုိး ၃ လံုးမွ ေန႔စဥ္ စံပယ္ပန္း ထမင္းစား ေၾကြပန္းကန္ တစ္ပန္းကန္စာ ရရွိပါသည္။

နံနက္ အိပ္ယာထ နံနက္စာ စာၿပီးလွ်င္ ထုိ စံပယ္ပန္း မ်ားကုိ တ႐ႈိတ္မက္မက္ ရွဳ႐ႈိက္ကာ စံပယ္ရြက္ႀကီး ၃ ရြက္ခူးၿပီး စားပါသည္။ ေဆးခါးႀကီးပင္ အုိးမွ ေဆးခါးႀကီး ၅ ရြက္ ပံုမွန္ ခူးစားပါသည္။ စံပယ္ပန္း မ်ားကုိ ဘုရားပန္း ကပ္လွဴ ပါသည္။ ကပ္လွဴ စြန္႔ပစ္ေသာအခါ ဆန္ေကာ တစ္ခ်ပ္တြင္ အေျခာက္ လွန္းထား ပါသည္။ ထုိ စံပယ္ပန္းေျခာက္ ခတ္ေသာ ေရေႏြးၾကမ္း ကုိ ေန႔စဥ္ ေသာက္ပါသည္။ နိစၥဓူ၀ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေသာ အခါ ပံုမွန္ လူသာမန္ ကဲ့သုိ႔ ေရာဂါ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ ၊ ဘီယာ ႏွင့္ အျမည္း ေကာင္းေကာင္း ၊ အဆီအဆိမ့္ ရသတဏွာ လြန္ကဲစြာ စားေသာက္ လာခဲ့၍ ၀ၿဖိဳးၿပီး အသားပြ ခႏၶာကုိယ္ သည္ ဘယ္ဘက္ ရင္အံု ႏွလံုး ေနရာတြင္ ေအာင့္တတ္ကာ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ အစပ်ိဳး ေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ ၊ ဘီယာ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ယခုအခါ လံုးလံုး ျဖတ္ေတာက္ လုိက္ပါသည္။ အဆီအဆိမ့္ လြန္ကဲေသာ အစားအစာ မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ပါသည္။ ဗုဒၶ တရားေတာ္ အဆံုးအမ မ်ားအရ အစာ အာဟာရ အတုိင္း အရွည္ သိနားလည္ရန္ ဆင္ျခင္ မိသည္။

ညစာ ထမင္းကုိ စတင္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မစားျဖစ္ရန္ သတိထား ပယ္ခြာ စြန္႔ၾကည့္ ပါသည္။ ကံ ၊ စိတ္ ၊ ဥတု ၊ အာဟာရ အေၾကာင္း တရားေလးပါး ညီညြတ္ မွ်တမွသာလွ်င္ ေလ ၊ သည္းေျခ ၊ သလိပ္ ၊ ေဒါသ သံုးပါး မွ်တကာ ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္သည္ က်န္းမာ၍ သက္တမ္းေစ့ အနာေရာဂါ ကင္းေ၀းစြာ ေနထုိင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေအာင့္တတ္ေသာ ေရာဂါ ၊ ေခါင္းမူး ရီေ၀ တတ္ေသာ ေရာဂါ ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါမ်ားကုိ ေငြကုန္ ေၾကးက် နည္းပါးစြာ စံပယ္ ပန္းႀကီး ၃ လံုးႏွင့္ ေဆးခါးႀကီး ပန္းအုိး ၂ လံုး က ကုိယ္ရည္စစ္ အခ်ိဳးညီ မွ်ေစကာ ေရာဂါ ကင္းေ၀း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစေသာ ၀ါေယာဓာတ္ စာ လက္ေတြ႕ နည္းလမ္းေကာင္း ကုိ မွ်ေ၀ ေပးအပ္ ပါသည္။

#Yadanarpondaily

ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါး အျပဳအမူျဖင့္ ရရွိမည့္ ကုသုိလ္ ခုနစ္မ်ိဳး


ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါး အျပဳအမူျဖင့္ ရရွိမည့္ ကုသုိလ္ ခုနစ္မ်ိဳး

ေအာင္၀င္း (ဖ်ာပံု)

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တုိ႔သည္ အလွဴဒါနျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တုိ႔၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ ၿပီးသည့္အခါ တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝ၍ ဆုမြန္ ေတာင္းဆုိ ၾကသည္။ ကုသိုလ္အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုး ေတာင္းခံၾက သည္မွာ သာသနာ အဆံုးအမ မ်ာ းႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အစဥ္အလာေကာင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အလွဴဒါန ျပဳသည့္အခါ တုိ႔တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ ၏ အဆံုးအမ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ၾကားနာ မွတ္သားခဲ့ ရသည္။ ဘုရားမွာ စိန္၊ ေက်ာင္းမွာ သိမ္၊ သကၤန္းမွာ ကထိန္ ဟု ပုထုဇဥ္ လူသားတုိ႔ ထိေရာက္သည့္ ကုသိုလ္ အက်ဳိးထူး ရရွိေစျခင္း အလို႔ငွာ ျမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္ က ထုတ္ေဖာ္ ၫႊန္ျပ ထားေတာ္မူ သည္။

ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ မရွိလို႔မလွဴ ၊ မလွဴလို႔မရွိ ဆုိသည့္ ဘိုးေဘး အဆက္ဆက္ တုိ႔၏ ဆိုဆံုးမ စကား တုိ႔ကိုလည္း ၾကားသိ ခဲ့ရသည္။ သဒၶါမခ်ဳိ႕သည့္ ျမန္မာတုိ႔၏ စိတ္ရင္း ေစတနာ ကလည္း လွဴေရး တန္းေရး တုိ႔တြင္ အေၾကြးတင္ခံ လွဴၾကသည္ တုိ႔ကိုလည္း စာေရးသူ ၾကားနာသိရွိ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည္။

စိတ္ထားေကာင္းရင္ ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴေသာ္လည္း ေညာင္ပင္ႀကီး ေလာက္ ကုသိုလ္ ရသည္ ဆုိသည့္အတုိင္း အေၾကြးတင္ခံ လွဴရန္ မလိုသည့္ အျပင္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ လွသည့္ ျမန္မာ့ လူေနမႈ စ႐ိုက္ လကၡဏာ မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ ရာလည္း ေရာက္ေအာင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ မ်ားထဲမွ ၾကားနာ မွတ္သား ေလ့လာ သိရွိရသည္။ ေငြေၾကး မရွိေသာ္လည္း ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ႏုိင္ေသာ အလွဴဒါန ခုနစ္မ်ဳိး အေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လိုပါသည္။

အခါတစ္ပါး၌ လူငယ္ တစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အကြၽႏ္ုပ္ သည္ မည္သည့္ အရာကိုပဲ လုပ္လုပ္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေနပါသည္ အရွင္ဘုရား။ အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ပါသနည္းဟု ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ အသင္သည္ အလွဴဒါန မျပဳတတ္၍သာ ျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား က ေဟာၾကား ေတာ္မူသည္။ လူငယ္က ေငြေၾကးတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ် မရွိေသာ ဆင္းရဲသား အကြၽႏ္ုပ္ အဖုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ အလွဴဒါန ျပဳႏုိင္ ပါမည္နည္း။ အသင္ သည္ ဤသည္ကို မွတ္သားေလာ့၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ေငြေၾကး မရွိေသာ္လည္း ေပးကမ္းႏုိင္ေသာ အလွဴဒါန ခုနစ္မ်ဳိး ရွိေပသည္ ခ်စ္သား။ ထုိခုနစ္မ်ဳိးမွာ-

  • (၁) မ်က္ႏွာ ဟန္အမူအရာျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း (အၿပံဳးျဖင့္ ေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံျခင္း)
  • (၂) ႏႈတ္ျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ( အားေပးစကား၊ ႏွစ္သိမ့္စကား၊ ခ်ီးက်ဴးစကား၊ ညႇာတာေသာ စကား၊ ေႏြးေထြးေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ေျပာျခင္း) 
  • (၃) စိတ္ျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ( စိတ္တံခါးကို ဖြင့္၍ သူတစ္ပါးကို ပြင့္လင္း ႐ိုးသားစြာ ဆက္ဆံျခင္း)
  • (၄) အျမင္ျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ( ေကာင္းေသာ အျမင္ျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္း)
  • (၅) ကာယ လုပ္အားျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ( ကုိယ္ႏိုင္နင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ ေပးမႈျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္း)
  • (၆) ေနရာထုိင္ခင္း အလွဴဒါနျပဳျခင္း ( ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး စီးနင္းသည့္ အခါ မိမိ၏ ထုိင္ခံုေနရာကို အိုမင္းမစြမ္းသူ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိ သူႏွင့္ ကေလးငယ္ တုိ႔အား မိမိထုိင္ခံု ေနရာကို ထုိင္ေစျခင္း) 
  • (၇) ေနအိမ္အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ( မိမိ၏ အိမ္ေနရာကို သူတစ္ပါးကို အနားယူ တည္းခိုရန ္ခြင့္ျပဳျခင္း)။


အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါး အျပဳအမူျဖင့္ ရရွိမည့္ အလွဴဒါန ခုနစ္မ်ဳိးကို သူငါအမ်ား ပြားမ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုးႏုိင္ ၾကပါေစဟု ရည္ရြယ္ေရးသား တင္ျပ လိုက္ရ ပါသည္။ ။

#Yadanarpondaily

မြန္ျမတ္သည့္ စိတ္ထားက ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ကုိင္


မြန္ျမတ္သည့္ စိတ္ထားက ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ကုိင္

ျပည္သူလူထု အက်ဳိး၊ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ တို႔ကို ကူညီ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးၾကရာတြင္ အျပဳ သေဘာေဆာင္၊ အေကာင္းျမင္ စိတ္ထားကာ ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္ မြန္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘက္ဘက္တြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေအာင္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္သည့္ ျပဳမူမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို သတိထား ေရွာင္ရွား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိး မ်ားေစမည့္ အေရးကိစၥ မ်ားကို ဦးတည္၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ကာ အေကာင္းျမင္ စိတ္ထားမ်ား ျဖင့္ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူ႔ လိုလားခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးျခင္း၊ အဆင္း ဘီးတပ္ေပးျခင္း စသည့္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ကို ျပည္သူအမ်ားစု က စိတ္ထား မြန္ျမတ္စြာျဖင့္ အားႀကိဳး မာန္တက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ အနည္းငယ္ေသာ လူတစ္စုက ဒီမုိကေရစီ၏ သေဘာ သဘာဝကို မသိ၍ ျဖစ္ေစ၊ တမင္သိသိ ႏွင့္ျဖစ္ေစ ႐ိုးသား ျဖဴစင္ေသာ ျပည္သူ မ်ားကို ခုတံုးလုပ္၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရသည္။

ထိုလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးပန္းတိုင္ ႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာ ေစေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ သတိထား ေရွာင္ရွား တတ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမႈ မ်ားကိုလည္း ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ တားဆီး ၾကရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ကာလတြင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ''ျမန္မာေတြ စိတ္ဓာတ္က မဟုတ္တဲ့ ေနရာမွာ သြားၿပီး ေကာင္းေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ အသံုးမခ် တတ္ဘူး။ ျမန္မာ ျမန္မာခ်င္း ခ်ဖို႔ပဲ လုပ္ခ်င္ ၾကတယ္ . . '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ဖူးသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရး သည္ သိမ္ေမြ႕ လွသျဖင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အားလုံး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ၾကရန္လိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ အျပဳ သေဘာျဖင့္ မြန္ျမတ္သည့္ စိတ္ထားကာ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Yadanarpondaily

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၃၁)မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၃၁)

( ၂၀-၅-၂၀၁၄ ရက္ အဂၤါေန႔ အပတ္စဥ္ထုတ္ )

Download Links

အလွအပတစ္ခု အတြက္နဲ႔ က်န္းမာေရးကုိေတာ့ အထိအခိုက္မခံသင့္ ပါဘူးဆုိတဲ့ နီနီခင္ေဇာ္


အလွအပတစ္ခု အတြက္နဲ႔ က်န္းမာေရးကုိေတာ့ အထိအခိုက္မခံသင့္ ပါဘူးဆုိတဲ့ နီနီခင္ေဇာ္

ဒီတစ္ပတ္ အႏုပညာရွင္ မ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးက႑ မွာ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ကေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက အလွအပ နဲ႔ က်န္းမာေရး ကုိ ဘယ္လုိ ထိန္းသိမ္း သင့္ေၾကာင္း ယခုလုိ ေျပာျပ ခဲ့ပါတယ္။

နီနီ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

နီနီကေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း မွာ က်န္းမာေရး ကုိေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ အသားအေရ ကုိေတာ့ မေစာင့္ေရွာက္ ျဖစ္ဘူး။ သနပ္ခါးေတြ ၊ Lotion ေတြလည္း မလိမ္းျဖစ္ဘူး။ ပူလုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ နီနီ အျပင္ထြက္တဲ့ အခါမွာ ေနကာ မ်က္မွန္ တပ္တယ္။ ေနေရာင္ျခည္ ေတြက အရမ္းကို UV ေတြမ်ားလုိ႔ မ်က္လံုးကုိ ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ မ်က္မွန္ တပ္တာပါ။ အျပင္သြားတဲ့ အခါမွာ ထီးကုိ ေဆာင္းတယ္။ အဲဒီလုိေတာ့ လုပ္ျဖစ္တယ္။ Body Weight ကုိ ထိန္းတဲ့ အေနနဲ႔ ကေတာ့ နီနီ အၿမဲတမ္း ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွား ကစား ျဖစ္တယ္။ သက္လံုေကာင္းဖုိ႔ အတြက္ ေျပးတာ ေကာင္းပါတယ္။

ပရိသတ္အတြက္ က်န္းမာေရး စကား

အခု ေနာက္ပုိင္း အလွအပ အတြက္နဲ႔ က်န္းမာေရး ကုိ ထိခုိက္ခံၿပီး လုပ္ေနတာေတြ ကုိ ၾကားေနရတယ္။ ျပည္ပကေန လိုင္စင္ မရွိဘဲနဲ႔ ၀င္လာတဲ့ အလွျပင္ ပစၥည္းေတြ ၊ ေဆးေတြေပါ့။ အသားအေရ လွေစတဲ့ ေဆးေတြ ၊ အသားကုိ တင္းေစတဲ့ ေဆးေတြ ၊ အသားျဖဴ ေစတဲ့ ေဆးေတြ ၀င္လာတာ ေတြရွိပါတယ္။ လုိင္စင္ ရွိလားဆုိေတာ့လည္း ေသခ်ာ မေဖာ္ျပ ႏုိင္ၾကဘူး။ တကယ္ အဆီက်ဖုိ႔ အဆီက်ေဆးေတြ ဘာေတြ ေသာက္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္လည္း ဆရာ၀န္နဲ႔ ေသခ်ာ တုိင္ပင္ၿပီး ေသာက္သင့္လား ၊ မေသာက္သင့္ ဘူးလား ဆုိတာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ေသာက္တာ ကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ အတြက္ အရမ္းကုိ ထိခိုက္ ေစပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြေရာ အမ်ိဳးသားေတြပါ ကုိယ့္ အလွအပ အတြက္ ကုိလည္း ေသခ်ာ စည္းစနစ္ က်က် လုပ္ပါ။ က်န္းမာေရးလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။ က်န္းမာေရး က နံပါတ္တစ္ ပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ လွလွ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး ဆုိရ္င ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကုိယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြလည္း ဆံုး႐ႈံး ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နီနီ ရဲ႕ ပရိသတ္ႀကီး အားလံုး က်န္းမာေရး ကုိ အထူး ဂ႐ုစိုက္ ၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Aသူ

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၀-၅-၂၀၁၄) အဂၤါေန႔Download Links

Monday, May 19, 2014

စိတ္မက်န္းမာေသာ လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း


စိတ္မက်န္းမာေသာ လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

မဒါေလး

''လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာ ကတည္းက လူတစ္ေယာက္မွာ ပထမဆုံး ရရိွျခင္းက ''ဘဝ'' ဆုိတ့ဲ အရာပါ။ ဘဝဆိုတာ စကားလုံး ႏွစ္လုံးသာ ရိွေပမယ့္ အမွန္တကယ္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းတ့ဲ ေဝါဟာရ တစ္ခုပါ။ အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုႏိုင္တ့ဲ စာစုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဘဝက ၾကမ္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဘဝက ဆိုးလြန္းတယ္။ ဘဝက ဘာမွ ေရေရရာရာ မရိွ။ ဘဝက အ႐ႈံးေတြ နဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ ရပါတယ္လုိ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆို ေနၾက ပါတယ္။ ဘဝဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ရင္ ဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိ ေရးထုိးတ့ဲ သူဟာ မိမိကုိယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခဏတာ စိတ္ခံစားမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေတြအတြက္ ေျပာင္းလဲပစ္ ခ့ဲၾကတ့ဲ အရာေတြက ဘဝကုိ အနာတရ ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ဘဝကုိ ဆိုးရြား ေစပါတယ္။ ဘဝမွာ မေရရာမႈ ေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘဝက အနာတရ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္။ မိမိ ကုိယ္တိုင္ပင္ လုပ္ေနၾက တာသာ ျဖစ္ပါတယ္''။

လူ႐ႈပ္ေသာ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားက ဘဝအေရး ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အမ်ားပိုင္ ေနရာကုိ ဟန္က်က် ေနရာယူကာ ညေနခင္း အလွကုိ မီးခုိးပူပူ မ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး လိုက္ၾကသည္။ ကားေစာင့္ ေနေသာ သူမ်ားကလည္း ထုိအပူေငြ႕ မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရင္း မနီးမေဝး လမ္းေဘး ေနရာတြင္ အစီအရီ ေနရာယူကာ မိမိ သြားလုိသည့္ ခရီးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ကားအလာကုိ ေစာင့္ေန ၾကသည္။ ဘဝ အေရးမုိ႔ ကားခ ေငြက်ပ္ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ သက္သာပါ ကလည္း တစ္ရက္ႏွင့္ တစ္ရက္ ေပါင္းလိုက္လွ်င္ အနည္းငယ္ ေသာ အပူမီး မ်ားကုိ ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါလား။ မိမိ သြားလုိသည့္ ခရီး အျမန္ ေရာက္ရန္ လာသည့္ ကားေပၚ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ႏိုင္ေရး သည္သာ စိတ္တြင္ ကပ္ေန ၾကသည္။

ထုိအခိုက္ ဝတ္ေကာင္း စားလွ ဝတ္ဆင္ ထားေသာ မိန္းကေလး တစ္ဦး အနားသုိ႔ ကပ္လာသည္။ ''ကြၽန္မကုိ မွတ္မိလား၊ ကြၽန္မတို႔ ေနရာ တစ္ခုမွာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ဖူး တယ္ေလ'' အသားျဖဴျဖဴ ပိန္ပိန္ပါးပါး မိန္းကေလး တစ္ဦး၊ လြယ္ထားေသာ အိတ္ႏွင့္ ဝတ္ထားေသာ အဝတ္အစား၊ စီးထားေသာ ဖိနပ္ အားလုံးကုိ ၾကည့္ၿပီး ဝန္ထမ္း ဒါမွ မဟုတ္ ေက်ာင္းသူဟု မွတ္ခ်က္ခ် ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ '' မမွတ္မိဘူး၊ ဘယ္မွာ လုပ္ဖူးတာလဲ မသိဘူး''။ ထုိမိန္းကေလး က အၿပဳံးမပ်က္ ေပ။ ''ကြၽန္မကုိ မမွတ္မိလုိ႔ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ကြၽန္မအခု ေဆး႐ုံက ဆင္းလာတာ ႏွစ္ရက္ပဲ ရိွေသးတယ္။ ကြၽန္မေဆး႐ုံ တက္လိုက္ ရတယ္။ အိမ္နဲ႔လဲ အဆက္အသြယ္ မရဘူး။ အခု ကြၽန္မ အခက္အခဲေလး ျဖစ္ေနလုိ႔ ေငြ ၅ဝဝဝ ေလာက္ ကူညီပါလား''။ ခဏ ေတာ့ ေတြေဝ သြားသည္။ အေျပးအလႊား စဥ္းစား မိသည္။ ဘယ္မွာျမင္ဖူး သည္ကုိ စဥ္းစား၍ မရေပ။ ေငြဆိုေသာ စကားေျပာ လိုက္သည့္အခါ မစဥ္းစားလုိ႔ မရေတာ့ေပ။ ဘယ္လုိစဥ္းစား စဥ္းစား ေပၚမလာေပ။ ထုိမိန္းကေလး ကလည္း ေနမေကာင္း သည့္ပုံ မေပၚေပမယ့္ ကုိယ္ထင္သလုိ မဟုတ္ေလာက္ ပါဘူးဟု ေတြးမိသည္။

ထုိသုိ႔ စဥ္းစား ေနခ်ိန္ကပင္ မိန္းကေလး၏ ႐ုပ္သြင္ကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ ေစခ့ဲၿပီ။ တစ္ဖက္ကုိ ျပန္လွည့္ အၾကည့္မွာေတာ့ ထုိ မိန္းကေလး အနားမွာ မရိွေတာ့။ စိတ္ထဲတြင္ေတာ့ က႐ုဏာ သက္မိသည္။ အားငယ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ကုိ ေျပးျမင္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငးေနလုိ႔ မျဖစ္ေသး။ ကားတစ္စီး အဝင္တြင္ အေျပးအလႊား တက္ရန္ လွမ္းထြက္ လိုက္သည္။ မမွီလိုက္ပါ။ ဆက္ေစာင့္ ရေပဦးမည္။ ထုိ ခဏအနားမွ ''ကြၽန္မကုိ မွတ္မိလား'' ထုိအသံ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ၾကားဖူးေသာ အသံ။ ဟုတ္ပါသည္။ အေစာက မိန္းကေလး ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကုိ...။ ''ဟာ'' ဟုပင္ စိတ္ထဲမွ ေရရြတ္မိသည္။ မ်က္လုံးခ်င္း ဆုံမိေတာ့ တစ္ဖက္ကုိ အသာလွည့္ သြားသည္။ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြ ႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ ရလုိ႔ ဒီလုိ လုပ္ဖုိ႔ စိတ္ဆုံးျဖတ္ ခ့ဲတာပါလဲ။ ထုိမိန္းကေလးမွာ လူေန မေကာင္းတာ မဟုတ္ေပ။ စိတ္ ေနမေကာင္းျခင္း သည္သာ၊ သူမ၏ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္တို႔ အားနည္း ေနျခင္းသာ ျဖစ္မည္။ စိတ္ဓာတ္ တို႔သည္ ႐ုပ္ရည္ႏွင့္ မလိုက္ေလာက္ ေအာင္ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ထုိစိတ္ကုိ ကုစား၍ ရမရေတာ့ သူ႕ဘဝသူ ရပ္တည္မႈ ႏွင့္သာ ဆိုင္ေပ လိမ့္မည္။

လူသည္ ႐ုပ္ရည္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က တြဲဖက္ ႏိႈင္းယွဥ္မရ ဆိုသည္မွာ မွန္ေပမည္။ တစ္ရက္ ဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္မ်ား စည္ေနခ်ိန္ အဝတ္အစား သားသား နားနားႏွင့္ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ဖုန္းကတ္ ဝယ္ရန္ ေရာက္လာသည္။ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ေသာင္းတန္ ကတ္ကုိ ဟန္ပါပါ ႏွင့္ဝယ္သည္။ ေငြမရွင္း ေသးဘဲ ဖုန္းကတ္ကုိ ျခစ္သည္။ ဖုန္းကတ္ျခစ္ရင္း ကြမ္းတံေတြး ေထြးလိုက္၊ တစ္ခါ ဖုန္းကတ္ ျပန္ျခစ္လိုက္ ဒီလုိႏွင့္ ျခစ္လိုက္၊ ကြမ္းတံေတြး ေထြးလိုက္ႏွင့္ အျခား ဝယ္သူမ်ားၾကား ေပ်ာက္ျခင္း မလွ ေပ်ာက္သြားသည္။ လူအေကာင္း ပကတိ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္၏ တစ္ေသာင္းသာ တန္သည့္ အားနည္း ခ်ဳိ႕တ့ဲသည့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ အထင္းသား ျမင္လိုက္ ရသည္။ ဒီလပိုင္း မ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ တစ္ေသာင္းတန္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လူမ်ား အေၾကာင္း ေနရာ တိုင္းတြင္ ေျပာေန ၾကသည္။

ထုိ႔အတူပင္ အထင္ကရ ဟုိတယ္ႀကီး တစ္ခုတြင္ လုပ္ေသာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပဲြတစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။ ပဲြစီစဥ္သူ လူအမ်ားက အမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ေစတနာႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေငြကုန္ခံ၊ လူပင္ပန္းခံ ကာ လာေရာက္ ပညာေပး ေဟာေျပာ ၾကသည္။ လူတန္းစား မေရြး၊ အဖြဲ႕အစည္း မေရြး တက္ေရာက္ ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ အမ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ဳိး မဖက္ဘဲ လုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ စိတ္ဓာတ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ မ်ားက မိမိ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေကာင္းအတြက္၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုေကာင္း အတြက္ ကုိယ္က်ဳိးရွာ ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ လူ မက်န္းမာျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန ၾကေသာ စိတ္စြမ္းရည္ မျပည့္ဝ ၾကေသာ လူမ်ား လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ တိုးပြား လာသည္ႏွင့္ အမွ် မိမိအိမ္၊ မိမိရပ္ကြက္၊ မိမိၿမိဳ႕၊ မိမိတိုင္းျပည္ တြင္ နစ္နာမႈမ်ား ရိွလာႏိုင္သည္။ ငါဆိုေသာ အတၱကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေသာ လူ႕ အသိုင္းအဝိုင္း တြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္း ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ထုိသူတို႔ စိတ္ထဲ ႐ိုက္သြင္း ေပးသည့္ တိုင္ေအာင္ လက္ခံ ႏိုင္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခခံမရိွ၊ ထုိ စိတ္မက်န္းမာ ေသာ သူမ်ားမွာ စိတ္ ေဝဒနာရွင္ဟု အမ်ား လက္ခံ ထားသည့္ သူမ်ားထက္ ပုိမုိ နားလည္ရ ခက္ၿပီး ပုိမုိ ကုစားရ ခက္သည္။ မည္သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုစား ရမည္နည္း။ ဉာဏအားျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ကာယအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္။ ကံ အေၾကာင္းျပကာ လြယ္လြယ္ေတာင္း၊ လြယ္လြယ္ယူ တတ္ေသာ လူတြင္ လြယ္လြယ္ရေသာ ဘဝဆိုတာ လည္း ရိွမလာ ႏိုင္ပါ။ ပုိၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း ႏိုင္သည္။ ထုိအခက္အခဲ ေျဖရွင္းရန္မွာ မိမိတြင္ ေကာင္းမြန္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္ အခံရိွရန္ လိုအပ္သည္။ ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္ ရာတြင္ လူက်န္းမာေရး ကုိသာ ဂ႐ုမျပဳဘဲ စိတ္က်န္းမာ ေရးကုိလည္း အေလးထား သင့္သည္။

သုိ႔မွသာ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ မိမိဘဝ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုံး သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ မိမိ ကုိယ္တိုင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ စိတ္မက်န္းမာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲ သည့္တိုင္ သူတို႔အေပၚ ေမတၱာ မထား ႏိုင္ဘဲ ဒီလုိလူေတြ ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံ ရေလျခင္းလုိ႔ တသသ ျဖစ္ေနသည့္ မိမိ၏ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကုိ အရင္ကုစား ရေပ ဦးမည္။

#Yadanarpondaily

ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္း သည္းခံပါ


ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္း သည္းခံပါ

ေဒါက္တာ ေအးမင္းထူး

တစ္ခါက အြန္လိုင္း အကူအညီ ေတာင္းခံသူေတြ အေမးမ်ားတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ေလ့လာ ဖူးတယ္။ အေမး အမ်ားဆံုး ေဆးဝါးေတြကို စာရင္း ခ်ၾကည့္တဲ့အခါ-

၁။ အဆီက်ေဆး၊ ပိန္ေဆး၊
၂။ အသားလွေဆး၊
၃။ တားေဆး၊
၄။ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ေဆး၊
၅။ အမ်ဳိးသားအားေဆး၊

ဆိုၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရွ႕ဆံုး သံုးခုက အမ်ဳိးသမီးေတြ အေမး အမ်ားဆံုး ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ခုက အမ်ဳိးသားေတြ အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မလိုအပ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ် ေပးဖို႕ ဥပေဒျပ႒ာန္း ထားတာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္သူ ဦးေရဟာ ေလ်ာ့ပါး မသြားဘဲ ပိုမ်ား လာပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ အလုပ္ ျဖစ္သူေတြက အရပ္ လက္သည္ေတြ၊ ရမ္းကုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လူနာေတြလဲ ေန႕စဥ္ေပါမ်ား လ်က္ပဲ။ အလုပ္႐ႈပ္ သူေတြက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြက ဆရာဝန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္သလို ဖ်က္ခ်ၿပီး မ႐ွဴႏိုင္၊ မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေဆး႐ံု ေရာက္လာ ပါတယ္။ ဆရာဝန္ လဲ လူမို႕ စိတ္တိုတတ္ လာပါတယ္။ အစကတည္းက မယူႏိုင္ရင္ အတူမေနနဲ႕ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ဳိး ဆရာဝန္ အမ်ားစုမွာ ရွိပါတယ္။ ျပႆနာက လူေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္နဲ႕ အသိအျမင္ နည္းပါးမႈပါ။ တခ်ဳိ႕ကလဲ အေရးေပၚ တားေဆး အားကိုးနဲ႕ မိုက္ရဲတယ္။ ျဖစ္လာရင္ ရွင္းလင္းရဲ သူေတြလဲ ျဖစ္ၾကတယ္။ ကုိယ္မႀကိဳက္လို႕ ကုိယ္ဖ်က္တာ ဘာျဖစ္သလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေရာက္ေနၿပီ ဆိုသူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ မွန္တာ၊ မွားတာေတြ က အဓိက မက်ပါ။ အျမင္ ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ လားရာေတြကို ေထာက္ျပ ေဝဖန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ဖ်က္တဲ့ ျပႆနာက နက္နဲလြန္း ပါတယ္။ ကိုင္တြယ္ရ ခက္တယ္။ ဘယ္႐ႈေထာင့္က ၾကည့္သလဲေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မွာလား။ ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္ကလား၊ လူမႈေရး ႐ႈေထာင့္ ကလား။ ဒီၾကားထဲမွာ စီးပြားေရး အေျခအေန ဆိုတာလဲ ပါေသးပါတယ္။ ႐ႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက ၾကည့္တာ ျဖစ္လို႕ အယူအဆ ေတြ ကြဲျပားသြား ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ အတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ ရပါတယ္။ ဆရာဝန္ ေတြမွာ ethic ေခၚတဲ့ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာရတဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ မဖ်က္ရဘူး။ ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္လဲ အလားတူ ပါပဲ။ အသက္ တစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္လို႕ ပါဏာတိပါတာကံ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကေတာ့ လူမႈေရးနဲ႕ စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၿပီး ကေလး တစ္ေယာက္ထက္ ပိုမယူရ ဆိုတဲ့ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ လိုက္တယ္။ ကုိယ္ဝန္ ဖ်က္ခိုင္းတာ မဟုတ္ေပမယ့္ သြယ္ဝိုက္တဲ့ နည္းနဲ႕ေတာ့ ဟုတ္တယ္။

သူတို႕လူမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသားရဲ႕ မ်ဳိး႐ိုးက အေရးႀကီးတယ္။ အမ်ဳိးသား ျဖစ္သူရဲ႕ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္လာ ဆက္ခံ ရတာေၾကာင့္ တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္ေယာက္ စည္းကမ္းအရ ကုိယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်သူ ဦးေရ အေပါမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အခုမွ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႕ ႀကိဳးစား ေန႐ံုသာ ရွိေသးပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ မ်ဳိးေစာင့္ သီအိုရီကို က်င့္သံုး လာတာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကေလးေပါင္း မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ ရၿပီ။  အမ်ဳိးသား မဟုတ္ရင္ ဖ်က္ခ် ပစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ဦးေရ နည္းလာပါတယ္။ ကမၻာကို အုပ္စိုးႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ ပိုနည္း လာပါတယ္။ အသက္အရြယ္ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားလာၿပီး သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြ ဒုကၡေရာက္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေပၚလစီကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေတြကေတာ့ အထူး ကံေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ အရ ကံဆိုတာ အလုပ္တစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ ကေတာ့ တန္ျပန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး မယူခ်င္ ေသးပါဘူး။ ဟုတ္ၿပီ၊ ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ တားေဆး၊ ထိုးေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ ကပ္ခြာေဆး အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ မွားယြင္း သလား ရေသးတယ္။ အေရးေပၚ တားေဆးကတ္ အဆင္သင့္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လို ေသာက္ရမလဲ။ သူတို႕က ပိုလို႕ ကြၽမ္းတယ္။ ဆရာဝန္ ကို ဆရာျပန္လုပ္ ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလို အဆင့္ဆင့္ ရွိေနတာ ေတာင္ ဘာေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ရရ ပါသလဲ။ ေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါ အေျခခံ က်တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်င္သူ အမ်ားစုဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ေတြ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အသိ၊ တာဝန္ယူစိတ္ နည္းၾကတယ္။ ကုိယ့္စိတ္ ကို မႏိုင္နင္း သူေတြလဲ ျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ကို မၾကည့္ၾကဘူး။ လိုခ်င္တာ ကို ရေအာင္ ယူတယ္။ ကြန္ဒံုးလို အကာအကြယ္ မသံုးစြဲ ခ်င္ဘူး။ ကမၻာျခားမွာ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အတြက္ ထုတ္လုပ္ ထားတဲ့ အေရးေပၚ တားေဆး ( emergency contraceptive ) ကို ပဲႀကီးေလွာ္လို ဝါးတယ္။ စားတယ္။ တခ်ဳိ႕မွာ တားေဆးကတ္ ကို ဖာလိုက္ ဝယ္ထားတာ ထိ ရွိပါတယ္။ တားေဆး အားကိုးနဲ႕ တစ္ခါတစ္ရံ ေပါင္း မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ မွားယြင္း ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္က ပညာတတ္ ျဖစ္တာနဲ႕လဲ မဆိုင္ဘူး။ တခ်ဳိ႕လူေတြ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ပညာ ထူးခြၽန္တယ္။ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုက နားမလည္တာ ထက္ နားလည္ေအာင္ မႀကိဳးစား ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားရက္ေတြ နားမလည္ဘူး။ ေရွာင္ရက္ေတြ မသိဘူး။ ကေလးဆို မၾကားခ်င္ဘူး။ အေၾကာင္း ျပခ်က္က စီးပြားေရး အေျခအေန ေၾကာင့္၊ မေမြးခ်င္ တာက ဂုဏ္သိကၡာ ေၾကာင့္၊ အဆင္မေျပ တာတစ္ခုက ငယ္ေနေသး လို႕တဲ့၊ ေနာက္လက္ ညႇိဳးထပ္ထိုး တာက အတူေန သူကိုပါ သူ႕ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ ရတယ္ေပါ့။

ျပႆနာကို ေတြ႕ရင္ အေျဖရွာ ႏိုင္တယ္လို႕ လူအမ်ားစုက ေျပာၾက ပါတယ္။ အေျခအေနက ဒီေလာက္ထိ မလြယ္ကူ ပါဘူး။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြလို ငယ္စဥ္ ကတည္းက လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ ထည့္မွာလား။ ကုိယ္ပိုင္ အျမင္အရ ေျပာရရင္ အဆင္မေျပ ႏိုင္ဘူး။ လမ္းေၾကာင္းေပး သလို ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ လက္တည့္ စမ္းတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္ ပါတယ္။ ဆရာ့ထက္ လက္ေစာင္းထက္ သူ ေပၚထြက္ လာႏိုင္တယ္။ စတုတၴ မ႑ိဳင္ နာမည္ခံ မီဒီယာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ ႐ုပ္ပံု ေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြ ရဲ႕ အျမင္ကို ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ဘူး ေၾကာ္ျငာေတြမွာ ကပ္ထားသလို ''ေဆးလိပ္သည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္'' ဆိုတာမ်ဳိးက အသံုးမဝင္ လွပါ။ လူတိုင္းသိတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ႀကိဳက္လို႕ ေသာက္တာ ျဖစ္လို႕ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်း သေဘာပဲ ခံယူၾကပါတယ္။ ျပႆနာ ေနာက္တစ္ခုက ပြင့္လင္း ျမင္သာတဲ့ ေခတ္ျဖစ္လို႕ အင္တာနက္၊ အြန္လိုင္းေတြ ေခတ္စား ေနတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လူရြယ္၊ လူမမယ္၊ ကေလးသူငယ္ အရြယ္ေတြထိ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကလိ ေနၾကၿပီ။ အင္တာနက္ သံုးေနၾကၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ နာမည္ခံ ထားတာျဖစ္လို႕ ပိတ္ပင္ဖို႕လဲ ခက္ခဲပါတယ္။ ပိတ္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာ္မယ့္၊ ခြမယ့္ ပညာရွင္ေတြ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးရာ ေရာက္မယ္။ အဆင္မေျပ ႏိုင္ပါ။ ကံေကာင္းတာ တစ္ခုက အင္တာနက္လိုင္း ေတြ သိပ္မေကာင္း ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြ သာမက ကေလးေတြပါ ငယ္ငယ္ ကတည္းက သည္းခံတတ္တဲ့ အက်င့္ ရွိလာတယ္။

ေခတ္က တိုးတက္ လာတယ္။ နာမည္ခံ ထားေပမယ့္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား လာမလဲ မခ်ိန္ဆ ႏိုင္ေသး ပါဘူး။ ရာစုႏွစ္ၾကာမွ သမိုင္းက အဆံုးျဖတ္ ေပးမွာမို႕ပါ။ ၂ဝ ရာစုမွာ စက္မႈပညာ တိုးတက္လာ တယ္လို႕ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ ၾကတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ဆိုးေမြကို ဆက္ဆံရ သူေတြက ၂၁ ရာစုက လူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို ရာစုႏွစ္ အစမွာပဲ အလူးအလဲ ခံစား ေနၾကရၿပီ။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္က  လူငယ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ အင္တာနက္ အက်င့္ စာရိတၱ၊ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေအာင္ မျပဳျပင္ ႏိုင္ေသးတာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ တိုးတက္ဖို႕ စက္ပစၥည္းေတြ အေပၚမွာ အေျခခံရင္ အမွားႀကီး မွားလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးတာ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ခံယူခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ငယ္စဥ္ ကတည္းက သင္ၾကား ေပးရမွာ လိင္ပညာေပး မဟုတ္။ တာဝန္ ယူစိတ္နဲ႕ က်န္းမာေရး၊ အသိပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုးအေကာင္း၊ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ႏိုင္ဖို႕ ဘယ္လိုျပဳ ျပင္မလဲ။ စိတ္ကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ။ ပညာေပး က႑က ပိုလို႕ အေရးႀကီး လာပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဘယ္လို ပညာေပးမလဲ။ သတိေပး မလဲ။ သူငယ္ ပညာေရး အေရးႀကီး သလို က်န္းမာေရး အသိ၊ သတိရွိေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ ၾကမလဲ အေရးႀကီး ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

#Yadanarpondaily

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အမီ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရး


ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အမီ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရး

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ေခတ္မီသိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ မ်ားကို တီထြင္ အသံုးျပဳ ရာတြင္ တစ္ေန႔တျခား တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ မ်ားျဖစ္ေသာ အိုင္တီ နည္းပညာ မ်ားသည္ တိုးတက္ ထြန္းကားလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ တုိးတက္ ထြန္းကား လာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး e-Government စနစ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾက ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တုိးတက္ေနသည့္ ယေန႔ ကာလတြင္ အစိုးရဌာန အခ်င္းခ်င္း အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလံုး သည္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ မ်ားကို အသံုးခ်၍ ဆက္သြယ္ ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္း တုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

e-Government ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို မွ်ေဝၾကၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ေလးစားမႈကို တည္ေထာင္ ႏိုင္ျခင္းက အဓိက အားသာခ်က္ အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကုလသမဂၢ က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ e-Government ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ကမၻာ့ အေရွ႕ျခမ္း၊ အေနာက္ျခမ္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း စီးပြားေရး အရ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ မ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ရာ အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ မ်ားကို တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား က်န္းမာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း e-Government လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္ႏွင့္ အမွ် အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈ မ်ား ပိုမုိရရွိ လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ e-Government လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ေရး အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကိုလည္း သတိျပဳ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

e-Government လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္လုပ္ငန္း အဝဝ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ အဓိက က်ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္အမီ ရင္ေပါင္တန္း ႏိုင္ေရး အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Yadanarpondaily

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးရေသာ အတန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ႏႈန္းအတုိင္းသာ ေကာက္ခံရမည္


ရန္ကုန္ ၊ ၁၉-၅-၂၀၁၄

၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ အခေၾကးေငြျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳေသာ အတန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းလခမ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန မွ သတ္မွတ္ ထားေသာ ႏႈန္းထားအတုိင္း ေကာက္ခံ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား အတုိင္း ေကာက္ခံၾကရန္ သက္ဆုိင္ရာ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္း သတ္မွတ္ႏႈန္ထား အတုိင္း ေကာက္ခံျခင္း မရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား ၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ရာတြင္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈ မရွိပါက ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔ တုိင္တန္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရာတြင္ အထက္တန္း မွလြဲ၍ က်န္သည့္ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ပညာေရးတုိ႔မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ် ေပးအပ္ရန္ မလုိေၾကာင္း ၊ ထုိ႔အျပင္ မသင္မေနရ အခမဲ့ ပညာေရး စနစ္ဟု သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတန္းမ်ား တြင္လည္း အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား အားလံုး ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ထံမွ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း ၊ ျပင္ပမွ ထုတ္ေ၀သည့္ Student Guide မ်ား ၊ မွတ္စုတုိမ်ား ၊ ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္မ်ား ကို ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ ၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္ ကုိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား အားလံုးတြင္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (စုိးမုိး)

#Themyawadydaily

KIA (ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၏ အဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ခံရၿပီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ


KIA (ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ရာတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၉-၅-၂၀၁၄

KIA (ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေမလ ၃ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျမစ္ဆံုေဒသမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ၊ ႏိုင္င့ံ ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား စုစုေပါင္း ၅၈ ဦးကုိ အဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားသူမ်ားအား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေစလႊတ္ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္႐ံုး အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သုိ႔ အကူအညီ ေတာင္းခံစာမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း ၊ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား မွလည္း ဖိဖိစီးစီးျဖင့္ အပင္ပန္းခံ ႀကိဳးစား ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္အတြက္ KIA (ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္ တုိ႔လက္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား အနက္ ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၈ ဦး ၊ ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ၂၁ ဦး တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ အပ္ႏွံ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထပ္မံ၍ ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ KIA (ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာသူ ၃ ဦး ၊ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ ေပးခဲ့သည့္ ၇ ဦး ႏွင့္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာသူ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူ ၁၂ ဦးတို႔အား ယမန္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၊ တန္ဖဲေက်းရြာ ၊ ေမခ - မလိခ ျမစ္ဆံုေဒသရွိ စည္ပင္ သာယာ ဧည့္ရိပ္သာ ၌ တပ္မေတာ္ မွ အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ရာ ယေန႔အထိ စုစုေပါင္း ၅၁ ဦးကုိ ၄င္းတုိ႔၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံသုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ အပ္ႏွံ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားအား ေမးျမန္းခ်က္ အရ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်န္ရွိေနသူ ၇ ဦးမွာလည္း KIA (ကခ်င္) အဖဲြ႕ထံမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား က ဆက္လက္ ရွာေဖြလ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေတြ႕ရွိပါက မိဘ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံ ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၁၀၀)

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၉-၅-၂၀၁၄) တနလၤာေန႔Downlaod Links


Sunday, May 18, 2014

တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖဲြ႕ မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္


တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖဲြ႕ က ေရႊ႕လ်ား ခဲြစိတ္ကုသယာဥ္ျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးစဥ္


တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖဲြ႕ က ေရႊ႕လ်ား ဓာတ္မွန္႐ုိက္ယာဥ္ အတြင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးစဥ္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၈-၅-၂၀၁၄

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မိတၳီလာ ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္ ေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖဲြ႕ သည္ ေရႊ႕လ်ား ခဲြစိတ္ ကုသယာဥ္ ၊ ေရြ႕လ်ား ဓာတ္မွန္႐ုိက္ယာဥ္ ၊ အေထာက္ အကူျပဳယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ေမလ ၁၆ ရက္က မိတၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေရေ၀ ေက်းရြာ၌ အေျချပဳ၍ လည္းေကာင္း ၊ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖဲြ႕ (၁) သည္ ရွမ္းမငယ္ ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း ၊ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖဲြ႕ (၂) သည္ ေက်ာက္အုိး ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျဖန္႔ခဲြ၍ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေဆး၀ါး ကုသေပးျခင္း ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္ပလူနာဌာန ၊ ေဆးေ၀ဌာန ၊ ေဆးကုသမႈ ဌာန ၊ အ႐ုိးခဲြစိတ္ ဌာန ၊ နား နာေခါင္း အထူးကု ဌာန ၊ သားဖြားမီးယပ္ ဌာန ၊ သြားေဆးကု ဌာန ၊ ေရာဂါေဗဒ ဌာန ၊ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးဌာန ၊ ခဲြစိတ္ဌာန ၊ ဓာတ္မွန္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေဆးကုသျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ မ်က္စိေရာဂါ လူနာ ၁၂၄ ဦး ၊ ခဲြစိတ္လူနာ ၃၀ ဦး ၊ သြားေရာဂါ လူနာ ၃၄ ဦး ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ လူနာ ၈ ဦး ၊ ဖ်ားနာလူနာ ၁၂၁ ဦး ၊ အ႐ုိးေရာဂါ လူနာ ၇၂ ဦး ၊ နား နာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါလူနာ ၄၄ ဦး ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ႏွင့္ သားဖြားမီးယပ္ လူနာ ၂၈ ဦး ၊ စုစုေပါင္း လူနာ ၄၆၁ ဦးတုိ႔အား ကုသေပးခဲ့ၿပီး ၄င္း လူနာမ်ား နက္ ေရြ႕လ်ား ခဲြစိတ္ ကုသယာဥ္ျဖင့္ သာမန္ ခဲြစိတ္လူနာ ၁၆ ဦး ၊ ေရြ႕လ်ား ဓာတ္မွန္႐ုိက္ ယာဥ္ျဖင့္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္သူ ၂၅ ဦး ၊ အာထရာေဆာင္း ႐ုိက္သူ ၂၁ ဦး တုိ႔အား ခဲြစိတ္ ကုသျခင္း ၊ ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

အဆုိပါ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖဲြ႕၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈကုိ အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စုိးထြဋ္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္ အားေပးစကား ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၁၀၀)

#Themyawadydaily

စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမွ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမႇင့္တင္ေရးသုိ႔


စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမွ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမႇင့္တင္ေရးသုိ႔

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၅ ရက္အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၁၆၃ ရြာ၌ စာသင္ဝုိင္း ၄၄၄၇ ဝုိင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကရာ စာသင္သား ၄၆၄၇၉ ဦးတုိ႔အား အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကား ေပးႏုိင္ခဲ့ သည္။ အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း ၃ဝ မွ အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး နည္းျပ သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီး သည့္ လုပ္အားေပး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၂၆၁ ဦးတုိ႔က ႀကီးၾကပ္သူ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄ဝ၃ ဦးႏွင့္အတူ အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး စာစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကား ျပသေပး ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကုိ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၌ ေမ ၁၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကား ရာတြင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အေျခခံ လုိအပ္ ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသား အားလံုး စာတတ္ေျမာက္ ေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလိမၼာ စာမွာရွိ ဆုိသကဲ့သို႔ စာတတ္မွသာ အမွားအမွန္ ကုိ ခြဲျခား သိႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းအဆုိး ကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာတတ္ ေျမာက္ေရးကုိ ေရွးဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွ စၿပီး အစုိးရ အဆက္ဆက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာေပ ေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္သြား ႏုိင္သည့္ အတြက္ လူမ်ဳိး မေပ်ာက္ေအာင္ စာေပ တတ္ေျမာက္ေရး သည္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျဖင့္ ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

အလိမၼာ စာမွာရွိ ဆိုသကဲ့သုိ႔ စာတတ္မွသာ အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခား သိႏိုင္ၿပီး အေကာင္းအဆုိး ကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္ရန္ စာတတ္ၿပီးေသာ ျပည္သူမ်ားက စာဖတ္ၾက ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ ဖတ္ၿပီးေသာ စာမွရရွိသည့္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ တုိ႔ကုိလည္း အျခား သူမ်ားအား မွ်ေဝၾကပါက ပုိမုိ အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာ တုိ႔တြင္ အဓိက အားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိတတ္ၾကရာ စာဖတ္သူအား အသိပညာ ဗဟုသုတ ေပးလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ စာဖတ္သူ၌ ေစတနာ ျဖစ္လာေစရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပး လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေစတနာ ႏႈိးေဆာ္စာ မ်ဳိးမွာ စာေရးဆရာ သိေသာ အေၾကာင္းအရာ တု႔ိကုိ အေျချပဳ၍ စာေရးသူ၏ ေစတနာကုိ အဓိက ထားကာ စိတ္ကူးဉာဏ္ တည္းဟူေသာ ေဆးေရာင္စံုျဖင့္ ျခယ္၍ ေရးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူထံသုိ႔ စာေရးသူ၏ စိတ္ကူးဉာဏ္ လႊမ္းမုိးလာၿပီး ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သနားျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ အံ့ၾသျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ စက္ဆုပ္ျခင္း ႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း တုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ဤသုိ႔ ျဖင့္ စာဖတ္သူသည္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ခံစားမႈ အသိျဖင့္ ဆင္ျခင္တံု တရားတုိ႔ ေပါင္းစပ္၍ အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆုိး၊ အက်ဳိးအျပစ္ တုိ႔ကုိ သေဘာေပါက္ လာၿပီး ဘဝအသိ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

စာေပ ပညာရွင္ႀကီး မ်ား၏ အဆုိအမိန္႔ အရ စာေပ အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားၾကရာ၌ အရည္မရ အဖတ္မရ ကြမ္းဝါး သကဲ့သုိ႔ စာေပမ်ဳိး၊ အရည္သာ ရ၍ အဖတ္မရ ေသာ ႀကံရည္ကဲ့သုိ႔ စာေပမ်ဳိးႏွင့္ အရည္ေရာ အဖတ္ပါ စားရသည့္ ႏုိ႔မလုိင္ကဲ့သုိ႔ စာေပမ်ဳိးဟူ၍ သံုးမ်ဳိး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စာဖတ္ရာတြင္ အရည္ေရာ အဖတ္ပါ စားရၿပီး အာဟာရ ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ နုိ႔မလုိင္ကဲ့သုိ႔ စာေပမ်ဳိးကုိ ဖတ္ၾကရန္ သြန္သင္ခဲ့ ၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အလိမၼာ စာမွာရွိ ဆုိစကား အတုိင္း စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကခ်ိန္ တြင္ တစ္ဖက္ ကလည္း အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ေစာင့္ထိန္း ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ အာဟာရ ျဖစ္ေစမည့္ စာေပမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အားေပး ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရ ပါသည္။ ။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Themyawadydaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၈-၅-၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔Download Links

Saturday, May 17, 2014

အနာဂတ္လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရး


အနာဂတ္လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရး

ပညာတတ္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္ လာေရးသည္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ပညာေရးက႑ မွလည္း ၀ါယမ စုိက္ကာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရသည္။ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သည့္ ပညာတတ္မ်ား ေပၚထြက္ လာေရးသည္ ကေလးမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ ၊ ပံ့ပုိး ကူညီမႈတုိ႔ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ တည္မီလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား က်န္းမာ သန္စြမ္းၿပီး ဉာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးးမ်ား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ မွစ၍ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပသၿပီး မိခင္ ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး ကုိ အေလးဂ႐ုျပဳ ရမည္။ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အတြက္ ကုိယ္၀န္ စတင္ေဆာင္ခ်ိန္ မွစ၍ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ စဥ္အတြင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး အာဟာရ ျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးရန္ လုိအပ္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီး၀လံ ႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ားကုိ စားသံုးၾကရၿပီး မိခင္ ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး အတြက္ ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ၊ သားဖြား မီးယပ္ ဆရာမႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရင္ေသြးငယ္၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဉာဏ္ရည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈသည္ မိခင္ ၀မ္းတြင္း ေနသည့္ အခ်ိန္မွ အစျပဳၿပီး ေမြးဖြားၿပီး ၅ ႏွစ္သား အထိ အေရး အေႀကီးဆံုး ျဖစ္သျဖင့္ မိခင္တုိင္းသည္ ရင္းေသြးငယ္ တုိ႔၏ အနာဂတ္ ဘ၀ လွပေရး အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳ ျပဳစု ၾကရမည္။ ကေလးငယ္ ဘ၀ သာယာ လွပေရးအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာမက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ သည္လည္း အထူး အေရးႀကီးသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ မိဘ ၊ ဘုိးဘြား ၊ ကေလးထိန္းသူ ၊ အုပ္ထိန္းသူ မ်ား၏ ကေလးအေပၚ ခ်စ္ခင္ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ေမတၱာထားမႈ ၊ ယုယပုိက္ေထြးမႈ တုိ႔သည္ အေရးပါသည္။

အနာဂတ္ ကာလ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သည့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ား ေပၚေပါက္ေရးသည္ မိခင္တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ေက်ာင္းေနအရြယ္ မွစ၍ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈတြင္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ရန္ စတင္ လမ္းေၾကာင္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းရန္ ၊ စည္းကမ္းရွိရန္ ၊ ပညာတတ္ ျဖစ္ေစရန္ ညႊန္ၾကား ျပသေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္း လာေရးအတြက္ မိခင္ ၀မ္းတြင္း သေႏၶတည္ခ်ိန္ မွစၿပီး မိခင္ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပးသြား ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိခင္တုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ မိခင္စိတ္ အျပည့္အ၀ ထားရွိႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ေပး သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေရးသား လုိက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

#Yadanarpondaily

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၇-၅-၂၀၁၄) စေနေန႔Download Links 

Friday, May 16, 2014

စီးပြားေရးဆုိင္ရာဘာသာရပ္ မ်ားကုိ ယူနစ္စကုိ ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ တုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆဲြမည္ရန္ကုန္ ၊ ၁၆-၅-၂၀၁၄

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ မ်ားကုိ ယူနစ္စကုိ ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္တို႔ ပူးေပါင္း ေရးဆဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ မွ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပညာေရး ၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖဲြ႕ ( UNESCO ) ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ တုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆဲြမည့္ သင္႐ုိး ညႊန္းတမ္းျဖင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ တြင္ လာမည့္ ဇြန္လက စတင္ကာ အခမဲ့ သင္ၾကား ေပးမည္ ဟု ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဌာနမွ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ သင္ၾကား ေပးမႈကုိ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဌာနမွ စီစဥ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ သင္တန္းမ်ား သုိ႔ တက္ေရာက္ လုိသူမ်ား သည္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖံံြ႕ၿဖိဳးေရး ဌာန၌ ေမလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သင္တန္းမ်ားကုိ ဇြန္လ ပထမပတ္ အတြင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္ တစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား ၃၀ ဦးသာ လက္ခံ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခမဲ့ သင္တန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ၊ စီမံ ခန္႔ခဲြေရး ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ၊ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ မ်ားကုိ ၃ လၾကာ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းသုိ႔ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး သည့္ လူငယ္မ်ား အျပင္ ဘဲြ႕ရ လူငယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ လူတုိင္းအတြက္ စီးပြားေရး ပညာကုိ လမ္းဖြင့္ ထားေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ေခတ္ႀကီးတြင္ စီးပြားေရး ပညာကုိ တတ္သိ နားလည္ ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သူ မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

#Yadanarpondaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page