www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, May 30, 2016

အားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ KG ပညာေရးစနစ္
မုိးဖြဲဖြဲက်တဲ့တစ္ေန႔ . . . 

ေမလ ၂၅ ရက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ ပထမဆံုးရက္ သားငယ္အား ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ သားႀကီး ေက်ာင္းအပ္တုန္း ကႏွင့္မတူဘဲ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KG တန္းကေလးမ်ားကို KG သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး KG တန္းတက္မည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေက်ာင္းဝတ္စံု တစ္စုံစီ ကိုလည္းေကာင္း၊ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အား ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံု တစ္စံုစီ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ တစ္စံုစီကို လည္းေကာင္း အခမဲ့ျဖန္႔ေဝ ေပးရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေပး ထားေၾကာင္း၊ ဒ့ါအျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ အားကစားေၾကး၊ စာေရးကိရိယာ ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ေၾကး အပါအဝင္ မည္သည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္မွ် ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ ထားေၾကာင္း ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံေနရာမွ မသိ နားမလည္ေသာ မိဘမ်ားအား ဆရာတစ္ဦးက ရွင္းလင္း ေျပာျပေနခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္၍ ပညာသင္ စနစ္သစ္ပံုစံ KG ( KINDERGARTEN ) သူငယ္တန္း ပညာေရး စနစ္ေဟာင္း၏ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္ စနစ္သစ္ အားသာခ်က္ မ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ ခ့ဲရာ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦး အေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ မိသည္။

စနစ္ေဟာင္း ပညာေရးအရ မူႀကိဳအေျခခံ မရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူရာ၌ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္း၊ မျပည့္စံုေသာ ကေလးမ်ာ းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္တြင္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ မရွိဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ သင္ယူရာ၌ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ မျဖစ္ပါက သဘာဝ အေလ်ာက္ သိမ္ငယ္မႈ၊ နားမလည္မႈ မ်ားျဖင့္ ပညာေရးကို အမီမလုိက္ႏိုင္၍ မိဘမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္သည္။ မူႀကိဳ အေျခခံ ရွိၿပီးေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ ပညာသင္ၾကား ရာ၌ လြယ္ကူ ႏိုင္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း မိဘရင္ခြင္မွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သို႔ ကူးေျပာင္းေသာ အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္ျပည့္ စာသင္ၾကား ေနရျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ႏွင့္ မမွ်ေသာ စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယခင္က ဖတ္စာသင္႐ိုးမ်ား ကုန္ေအာင္ သင္ၾကားရျခင္း ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အေပၚတြင္ ဝန္ပိျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းမ်ား ခံစား ရတတ္သည္။

စနစ္သစ္ ပညာေရးအရ ကေလးမ်ားကို ကစားနည္းျဖင့္ သင္ၾကားရျခင္း ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္ဝင္ စားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ကေလးမ်ားသည္ အသိသညာသစ္ မ်ားတည္ ေဆာက္ရာ၌ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရေသာအခါ အေကာင္းဆံုး သင္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ အသိသညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ေန သေဘာထား မ်ားသည္လည္း မူလရွိၿပီး အေပၚမူတည္၍ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြးေခၚ ျခင္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာ ႏိုင္သည္။ ကေလးမ်ား ေနထိုင္ ႀကီးျပင္းရသည့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားက ကေလးတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လႊမ္းမိုးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိသားစုမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အေလးထား ၾကေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိသားစုမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားက မိသားစု၊ ရပ္ရြာႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဆိုသည့္ အေပၚတြင္ အေလးထား ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနား ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံပံုမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို တုံ႔ျပန္ပံု၊ တုံ႔ျပန္နည္းမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈရွိၿပီး မိမိတို႔အား တန္ဖိုး ထားသည္ဟု ခံစားရသည့္ အခါတြင္ အေကာင္းဆံုး သင္ယူဖြံ႕ၿဖိဳး ၾကေပသည္။

ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရာတြင္ သူငယ္တန္း ပညာေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ရာ၌ ပထမတန္းသို႔ ကူးေျပာင္းမႈ လြယ္ကူေစရန္ အသက္ငါးႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ကေလးမ်ား အတြက္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ညီၫြတ္မႈ သံုးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ၊ ပညာေရးအရ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မႈတို႔ကို အေျခခံ၍ သင္ယူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နယ္ပယ္ ေျခာက္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ
  • (၁) ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျခင္း။
  • (၂) စာရိတၱ၊ မိတၱႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း။
  • (၃) အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း။
  • (၄) သခၤ်ာအေျခခံမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း။
  • (၅) အႏုပညာရသခံစားျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း။
  • (၆) ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကကို သိရွိနားလည္ျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ သားငယ္/ သမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ျဖစ္ေနမည္။

အကူးအေျပာင္း ပညာေရးစနစ္ ကာလတြင္ လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းေလ့လာရန္၊ ကစားရန္၊ အသိသစ္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အရာမ်ားကို သင္ယူေလ့လာ ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ သလို ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ မည္မွ်ပင္ ကြဲျပားေစကာမူ ကေလးအားလံုး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပး ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ား အေနျဖင့္လည္း အိမ္တြင္ ကေလးကို ပံုေျပာျပျခင္း၊ စာဖတ္ျပျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့သည့္ ေတးကဗ်ာမ်ားကို အိမ္တြင္ရြတ္ဆို ခိုင္းျခင္း၊ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားကစားနည္း မ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ျပ ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား သင္ယူခဲ့သမွ်ကို ပိုမိုစြဲၿမဲ ႏိုင္ေအာင္ အင္အားျဖည့္ေပး ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကေလး အေနျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရင့္သန္ လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

စနစ္ေဟာင္း ပညာသင္စနစ္မွ စနစ္သစ္ ပညာသင္စနစ္ KG အသက္ငါးႏွစ္ အရြယ္ သူငယ္တန္း ကေလးမ်ား အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ အားကိုး တတ္သူမ်ား၊ အာဟာရ ျပည့္ဝ၍ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္သူမ်ား၊ စာေရး စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခၤ်ာ အပါအဝင္ အသိပညာ မ်ားကို စိတ္အား ထက္သန္စြာ ေလ့လာ သင္ယူသူမ်ား၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ တတ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾက ေပမည္။

ေက်ာ္သန္႔ဇင္ (၄ဝ၃)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page