www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, December 31, 2015

ႏွစ္သစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ အေၾကာင္းေကာင္း အက်ိဳးလွေစေရး စင္ၾကယ္စြာ အသက္ေမြး


ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကုန္၍ တစ္ႏွစ္ဆန္းတိုင္း ႏွစ္ေဟာင္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် အေျခအေန အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ဳိး တို႔ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ၍ ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ခ်မွတ္ၾကေလ့ ရိွၾကသည္။

ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတိုင္းက ႀကိဳးစားေနၾက ရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၇ဝဝဝ ျပည့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ မ်ားျပားလွေသာ လူဦးေရအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးသည္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ေရွးယခင္က လူသားတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္သစ္မ်ား တီထြင္ျခင္း တို႔ျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မွာပင္ ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဆည္ေရေသာက္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆားေပါက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့ရသည္ မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈနည္းပါးၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ တီထြင္စိုက္ပ်ဳိး လာၾကစဥ္မွာပင္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာၿပီး ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရ ျပန္သည္။

ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၾက သကဲ့သုိ႔ ကမၻာႀကီးကို ရြာႀကီးတစ္ရြာ အလား ကူးလူး ယွက္ႏႊယ္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစရန္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာရွင္ တို႔ကလည္း တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ မိနစ္ ၃ဝ အခ်ိန္အတြင္း ေရာက္ေအာင္ ပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ အသံထက္ ျမန္ေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္ကို တီထြင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ တို႔ကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ အစိမ္းေရာင္ အပင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာ၏ အေရးပါမႈ တို႔ကို ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား သိရိွနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ကလည္း နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ လိုအပ္သည္ကို အျငင္းပြားဖြယ္ မရိွေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၏ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္း၏ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္မႈ ရိွေရးကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္ဟု ဆိုထားၾကသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုျခင္းေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး သည္ အေရးပါေသာ က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွေပရာ မိမိကိုယ္မိမိ သိဖို႔ႏွင့္ မိမိေနရာမိမိ သိသူမ်ား အတြက္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးအတြက္ အခက္အခဲ မရိွေသာ္လည္း မသိသူမ်ား အတြက္မွာမူ အံဝင္ခြင္က် ရိွမည္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳမိၾက ရေပမည္။ သံထည္မွ ျဖစ္လာေသာ သံေခ်းသည္ ထိုသံကိုပင္ ဖ်က္ဆီး သကဲ့သို႔ မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈ သည္လွ်င္ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္သူကို မေကာင္းေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ သံကိုသံဖ်က္ သံေခ်းတက္ ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွ စ၍ အေၾကာင္းေကာင္း အက်ဳိးလွ ေစရန္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးစလုံးကို ေစာင့္ထိန္း၍ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳႏုိင္ၾက ပါေစေၾကာင္း ျမဝတီ က တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရ ပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page