www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Sunday, September 28, 2014

အဓိပၸာယ္ ကဲြျပား ျခားနားပါသည္


အဓိပၸာယ္ ကဲြျပား ျခားနားပါသည္

ေယာနသံ

နံနက္အိပ္ရာ ထၿပီဆိုလွ်င္ တေဒါက္ေဒါက္ ႏွင့္ အိမ္ေခါင္မိုး သြပ္ဖီေပၚတြင္ ခ်ဳိး၊ ဆက္ရက္၊ ေစြ႕၊စာကေလး ငွက္ေပါင္းစံု တု႔ိသည္ သမီး ပစ္ထားေသာ ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၊ ထမင္း တို႔ကို အလုအယက္ စားေသာက္ ၾကရာ ဤအသံေလး သည္ သာယာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေန႔စဥ္ ဂီတသံ တစ္ခုပါေပ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုသည္ တိရစာၧ န္ မ်ားကို ခ်စ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိမ္တြင္ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္ မ်ားကို သီးသန္႔ ခ်က္ျပဳတ္၍ ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ေသာေၾကာင့္ ေၾကာင္မႀကီး တစ္ေကာင္ တည္းမွ ေၾကာင္အေကာင္ ၂ဝ ရွိလာၿပီး ေခြးမႀကီး တစ္ေကာင္တည္း မွ ေခြးကေလး ငါးေကာင္ ျဖစ္လာသည္။ ေၾကာင္မႀကီး ေမြးစဥ္က ပထမဆံုး ေၾကာင္ေလး ေလးေကာင္ ေပါက္ဖြားသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ေၾကာင္ေလးမ်ား ထမင္း စစားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေၾကာင္မႀကီး သည္ ထမင္း မစားဘဲ သူ၏ ကေလးငယ္မ်ား စားသည္ကို ဝပ္၍ ၾကည့္ေပး ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေခြးမႀကီး သည္ ေၾကာင္ ေကြၽးေသာ ထမင္းကို လုစားရန္ လာရာ ေၾကာင္မႀကီးက တခြီးခြီးျဖင့္ မာန္ဖီ၍ ခုပ္ေလ ေသာေၾကာင့္ အင္အား ႀကီးေသာ ေခြးမႀကီးသည္ သားသမီး ေဇာျဖင့္ ေဒါသတႀကီး မာန္ဖီ ေနေသာ ေၾကာင္မႀကီးကို အ႐ႈံးေပး၍ လွည့္ေျပး ရေလေတာ့သည္။ ေၾကာင္ ကေလးမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ စားေသာက္ၿပီး ေသာအခါမွ က်န္ေသာ ထမင္းကို ေၾကာင္မႀကီးက စားျခင္း ျပဳသည္။

ထိုသို႔ပင္ အႏွီ ေခြးမႀကီးသည္ သားသမီး ေလးေကာင္ ေပါက္ဖြား ေလသည္။ ထို ေခြးေလးမ်ား ထမင္းစစားစဥ္ ကာလ အိမ္သုိ႔ ထမင္း အၿမဲလာ စားေလ့ ရွိေသာ အျခားအိမ္မွ ေခြးထီးႀကီး က ေျပးလာေလရာ ေခြးမႀကီး သည္ မာန္ဖီ၍ ထိုးေဟာင္ကာ ေဒါသတႀကီး ရန္ျပဳသျဖင့္ အင္အား ႀကီးေသာ ေခြးထီးႀကီး ထြက္ေျပး ရေလ ေတာ့သည္။ ထိုေခြးမႀကီး ႏွင့္ ေၾကာင္မႀကီး တုိ႔သည္ သားသမီးမ်ား ေမြးဖြားစဥ္ ကာလမ်ား ၌လည္း ကေလးမ်ား အနားမွ တစ္ဖဝါးမွ မခြာဘဲ ႏို႕တိုက္ခ်ိန္ အခ်ိန္မွန္ တိုက္၍ သူတုိ႔၏ လွ်ာျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ ယုယုယယ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ေပး၏။

အဟိတ္ တိရစာၧ န္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား သားသမီး အေပၚ ထားအပ္ေသာ ေမတၱာ တရားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္မ်က္ႏွာစာ တြင္ သၾကားပင္ ရွိသည္။ ထိုသၾကားပင္ သို႔ ငွက္အေပါင္း တု႔ိသည္ သၾကားသီးမွည့္ မ်ားကို လာေရာက္ စားေသာက္ ၾကေလသည္။ ထိုသုိ႔ စားေသာက္ နားခိုၾကရင္း ၄င္းတုိ႔ကို ရန္မျပဳ သည္ကို သိရွိ လာၿပီးေနာက္ သၾကားပင္ ခြဆံုတြင္ ခ်ဳိးမႀကီး တစ္ေကာင္က အသုိက္ ျပဳလုပ္၍ ဥကေလး ႏွစ္ဥကို ဥထားၿပီး ေန႔စဥ္ လာဝပ္ ေပးသည္။ ထုိသုိ႔ ဥ ဥထား သည္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုက သိရွိေလ ေသာေၾကာင့္ ေၾကာင္မ်ား၏ရ န္ကို အၿမဲကာကြယ္ ေပးရသည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုဥေလးမွ ခ်ဳိးကေလး ႏွစ္ေကာင္ ေပါက္ဖြား လာသည္။ ထိုခ ်ဳိးမႀကီးသည္ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ အခ်ိန္မွန္ အစာခြံ႕ေကြၽးသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ေနရသည္။

တစ္ရက္ေသာ နံနက္ခင္း တြင္ ခ်ဳိးမႀကီး ကလည္း အစာရွာ ထြက္ခိုက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကလည္း အလုပ္မ်ား ေနခ်ိန္ လွစ္ခနဲ အိမ္မွ ေၾကာင္တစ္ ေကာင္သည္ သၾကားပင္ ခြၾကားသုိ႔ ေျပးတက္ကာ ငွက္ကေလး မ်ားကို
ကိုက္ခ်ီေလရာ ေအာက္ေရာက္မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က သိရသျဖင့္ ဘယ္လိုမွ လုပ္မရ ေတာ့ၿပီ။ ေမြးကင္း ေပါက္စေလး မ်ားမွာ ေၾကာင္၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကို ခံရရွာ ေလေတာ့သည္။ တိုက္တိုက ္ဆိုင္ဆုိင္ပင္ ထိုအခ်ိန္ ခ်ဳိးမႀကီး ကလည္း ေရာက္ရွိေလရာ သူ၏ သားသမီး မ်ားကို မေတြ႕၍ ပ်ာယာခတ္ၿပီး ဟုိကိုင္း ကူးလိုက္ သည္ကိုင္း ကူးလိုက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ သၾကားသီး လာစားေနၾက ရွဥ့္ကေလး ႏွစ္ေကာင္ ကလည္း သရက္ပင္ ေပၚမွ ခုန္ကူး အလာ ခ်ဳိးမႀကီး သည္ မိမိ၏ သားသမီး မ်ားကို စားသည္မွာ သူတုိ႔ပဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆပံုရ ေလသည္။ ၄င္း ရွဥ့္ႏွစ္ေကာင္ ကို တေျဖာင္းေျဖာင္း ႏွင့္ ေဒါသတႀကီး ခြပ္ရာ ၄င္း၏ အေမြးမ်ားပင္ ကြၽတ္ထြက္ကာ အသံမ်ားလည္း ဆူညံေနၿပီး ရွဥ့္ႏွစ္ေကာင္ လည္း ထြက္ေျပး ရေလသည္။ ထို ခ်ဳိးမႀကီး၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ထိုေန႔က စိတ္မေကာင္းျခင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေနသည့္ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္ထဲ၌ ဝင္လာေသာ အေတြးစ မ်ားက ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ တု႔ိတြင္ ယခု တစ္ေလာ ဖတ္႐ႈရသည့္ သတင္းမ်ား ေရေျမာင္း ေဘး၌ လည္းေကာင္း၊ အမႈိက္ပံု ေဘး၌ လည္းေကာင္း၊ ကားႀကီးဝင္း၌ လည္းေကာင္း ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ မ်ားကို စြန္႔ပစ္ၾကေသာ မႏုႆ လူသားမ်ား၊ မိဘ ကိုယ္တုိင္ သေဘာတူ၍ ေပးအပ္ လိုက္သည့္ လူကုန္ကူး မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ ဒုႏွင့္ေဒး ေတြ႕ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။ ထိုေန႔ တစ္ေန႔လံုး ခ်ဳိးမႀကီး၏ သားသမီး ေဇာေၾကာင့္ ပူေဆြး ေသာက ျဖစ္ေနပံုကို ၾကည့္၍ ရင္ထဲ မေကာင္းသလို ေမတၱာဓာတ္ ခန္းေျခာက္ သြားသူတု႔ိ၏ စြန္႔ပစ္ခံ လူသား ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း ရင္ထဲ မေကာင္း။

မည္သို႔ဆိုေစ ေၾကာင္မႀကီး သည္ သားသမီးကို ကာကြယ္၏၊ ေစာင့္ေရွာက္၏။ ေခြးမႀကီး သည္လည္း ထိုနည္း အတူ၊ ခ်ဳိးမႀကီး ဆုိလွ်င္ ဆုိဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေပ။ အဟိတ္ တိရစာၧ န္ တုိ႔၏ သားသမီးအေပၚ ထားအပ္ေသာ ေမတၱာ ဓာတ္သည္ ၾကက္သီး ေမြးညင္း ထေအာင္ကို ေၾကာက္ခမန္း လိလိ။ ေမတၱာဓာတ္ ခန္းေျခာက္ သြားေသာ အခ်ဳိ႕ ဣတိၴယ တုိ႔၏ ရင္ေသြး ကို စြန္႔ပစ္မႈ သည္လည္း ၾကက္သီး ေမြးညင္း ထေလာက္ေအာင္ ကို ေၾကာက္ခမန္း လိလိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္...

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page