www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, September 27, 2017

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အခ်ဳိ႕၏ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႕ျပန္ေျပာၾကား


ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ကုလသမဂ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕၏စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာၾကားစဥ္။

နယူးေယာက္ ၂၇-၉-၂၀၁၇

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈအတြင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ျပင္သစ္၊ တူရကီ၊အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ယူေအအီး၊ မေလးရွား၊ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ခ်ဒ္ႏိုင္ငံတုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍'' ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း (atrocities)''၊ '' မ်ဳိးႏြယ္စုအားသုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း (ethnic cleansing) ''စသည္ျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအားျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေခ်ပသည့္မိန္႔ခြန္း (Right of Reply) တစ္ရပ္ပါဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း " ethnic cleansing" အျဖစ္ အေျခအျမစ္မရွိဘဲထပ္တလဲလဲ စြပ္စြဲေျပာၾကားေနၾကသည္မွာ အလြန္စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ '' ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း (atrocities)''၊ ''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း (ethnic cleansing)''၊''လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း (genocide)''စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အသံုးမျပဳ သင့္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထားရွိမွသာ ယင္းစကားလံုးမ်ားကို သံုးႏႈန္းရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ျခင္း''၊''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း''စသည့္ စကားလံုးမ်ားကိုသံုးႏႈန္း၍ ကိုးကားေဖာ္ျပေနျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေျခအေနကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ၾကရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း'' မရွိေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးေျပာၾကား လိုေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ လည္းမရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းစခန္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္မွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း အကြက္က်က်တိုက္ခိုက္မႈ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ARSA အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ARSA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားအသက္ အိုးအိမ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ထုိသုိ႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အေျမာက္အျမားရွိေၾကာင္း။

မူဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမက ဒုိင္းနက္၊ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားတည္ရွိမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ဒုကၡကုိကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက မသိရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အထိခုိက္ခံနယ္ေျမမွ မူဆလင္ အသိုက္အဝန္းသည္ သတင္းမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပေနၾကသကဲ့သုိ႔ လူနည္းစုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္လူဦးေရတုိးပြား လာမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔မွာ လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခအေနပုံမွန္အေနအထားသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးမွာ မိမိတုိ႔၏အဓိက ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လိုအပ္ေနသူမ်ားအားလုံး အကူအညီရရွိေစေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကသည့္ဒုကၡသည္မ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚယူေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ အလ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page